Services - 273014-2017

14/07/2017    S133    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги, свързани със строителството

2017/S 133-273014

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
130277958
бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център
София
1784
България
Лице за контакт: Марияна Стойчева
Телефон: +359 2958976
Електронна поща: mariana.stoicheva@cez.bg
Факс: +359 28272171/ +359 28270332
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.cez-rp.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=66899&companyId=20808
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
130277958
бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център — Деловодство
София
1784
България
Лице за контакт: Марияна Стойчева
Телефон: +359 2958976
Електронна поща: mariana.stoicheva@cez.bg
Факс: +359 28272171/ +359 28270332
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.cez-rp.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808

I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор за Внедряване на система за наземна групова радиовръзка (TETRA) за предаване на говор плюс данни.

Референтен номер: РРS 17-081
II.1.2)Основен CPV код
71500000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда открита процедура с предмет „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор за: Внедряване на система за наземна групова радиовръзка (TETRA) за предаване на говор плюс данни“, реф. № РРS 17-081.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71500000
71520000
71530000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Територията на административните области: София град, Софийска, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда открита процедура с предмет „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор за: Внедряване на система за наземна групова радиовръзка (TETRA) за предаване на говор плюс данни“, реф. № РРS 17-081.

Поръчката включва следните дейности:

А) Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на доклад за оценка на съответствието;

Б) Съгласуване на проектите с органите на държавния санитарен контрол и получаване на положително становище за предварителен санитарен контрол; получаване на положителни становища от РИОСВ; процедиране издаването на Разрешение за строеж за всяка една базова станция, входиране в органа, издаващ Разрешение за строеж на необходимите документи, извършване на корекции и получаване на влязло в сила Разрешение за строеж;

В) Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително — монтажни работи в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. Съставяне и подписване на всички документи, актове, протоколи, заповедни книги и др. по време на строителството, съгласно действащите нормативни разпоредби за контрол, законосъобразно изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи по време на строителството, включително Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Г) Измерване на електромагнитни полета;

Д) Геодезическо заснемане, вписване в службата по кадастъра и предоставяне на удостоверение в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);

Е) Съставяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

Ж) Изготвяне на окончателен доклад съгласно ЗУТ;

З) Входиране на необходимите документи и получаване на положително становище от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН);

И) Изготвяне, комплектуване и входиране на необходимите документи за въвеждане в експлоатация, участие в приемателни комисии и получаване на влязло в сила Разрешение за ползване;

Й) Регистрация на обектите (базовите станции) в съответната регионална здравна инспекция.

Срокът на договора е 48 месеца, считано от датата, на която е сключен или до достигане на стойността, за която е сключен, в зависимост от това кое събитие настъпи първо по време.

Изпълнението на договора по настоящата обществена поръчка ще се извършва в зависимост от техническата готовност на възложителя за възлагане на изпълнението. Ориентировъчният брой на обектите, които ще се възлагат, е 35 базови станции. За възлагане на конкретните видове работи възложителят съставя документ/и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: съответният обект, сроковете за изпълнение, цената за съответния обект на база ценовото предложение на изпълнителя, друга информация, която възложителят представя на изпълнителя, в случай че е налична и необходима за изпълнението на работите по документа за възлагане на изпълнението. Документът за възлагане на изпълнението се подписва от Възложителя и Изпълнителя.

Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни по договора, по ред и начин, описани в договора.

Системата за наземна групова радиовръзка (TETRA) за предаване на говор плюс данни се предвижда да покрива минимум 90 % от територията на административните области: София град, Софийска, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин.

Инвестиционните проекти, въз основа на които ще се реализира системата и които ще бъдат предоставени на изпълнителя на настоящата обществена поръчка, ще бъдат изработени за всяка от базовите станции във фаза работен проект, съгласувани и одобрени по реда на ЗУТ за издаване на разрешение за строеж и за откриване на строителна линия и ниво.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да е вписан в публичния регистър при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и да притежава валиден към дата на подаване на офертата Лиценз от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (съгласно § 1, ал. 1 от ПЗР към Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор) или Удостоверение от ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

В случай че участникът е чуждестранно лице, той следва да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен и да притежава валиден към датата на подаване на офертата документ, удостоверяващ правото му да извършва дейностите оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1) и т. 2).

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представя заверено от участника копие на валиден Лиценз от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (съгласно § 1, ал. 1 от ПЗР към Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор) или Удостоверение от ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, ведно със списъка на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, неразделна част от удостоверението/лиценза.

Когато участникът е чуждестранно лице, за доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, той следва да представи:

— в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП копие на валиден документ, удостоверяващ правото му да извършва дейностите оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

— в случаите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, при подписване на договор с чуждестранно лице, се представя копие на валидно удостоверение, издадено от Началника на Дирекцията за национален строителен контрол, съгласно Наредба № РД-08-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил за последните 3 години от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Под дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбират дейностите по оценка на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, изпълнени при проектиране и изграждане на базови станции на комуникационни системи.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в точка 1б на Част IV, раздел В от ЕЕДОП и се представя по следния начин: описват се услугите, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Описанието на услугите следва да включва изпълнените дейности и базовите станции на комуникационните системи, въведени в експлоатация.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представят: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с описание на изпълнените дейности и базовите станции на комуникационните системи, въведени в експлоатация, и с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Без претенции за изчерпателност, възможни доказателства могат да бъдат: удостоверения/ референции за изпълнени услуги от получателя на съответната услуга; разрешения за ползване на съответните обекти; протоколи, удостоверяващи отчитането и приемането на съответното изпълнение без възражения от страна на възложителя; и др., като е необходимо съответния документ еднозначно и безспорно да установява вида на услугата (предмет и обем), нейният изпълнител и получател, времето на възлагане и реално приключване на изпълнението, нейната стойност и по възможност координати за контакт с получателя на услугата. Преценката за вида на доказателството се прави от участника, като то единствено следва да отговаря на минималните изисквания за съдържание, посочени по-горе.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП като доказателство се представя копие на валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За посочения период участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, както следва:

— 1 или повече оценки на съответствието на инвестиционен/и проект/и със съществените изисквания към строежите на не по-малко от 30 базови станции на комуникационни системи; и

— строителен/и надзор/а при изграждане на не по-малко от 30 базови станции на комуникационни системи.

2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

В настоящата процедура могат да участват лицата посочени в чл.10, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), които отговарят на изискванията и условията на ЗОП и изискванията и условията на възложителя, описани в решението за откриване на поръчката, обявлението и документацията за участие.

Възложителят отстранява от участие участник, когато:

— за участника са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, възникнали преди и по време на процедурата;

— по отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС);

— за участника е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, се задължава да представи на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

— парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД — банка „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с реф. № PPS 17-081 и предмет: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор за Внедряване на система за наземна групова радиовръзка (TETRA) за предаване на говор плюс данни“; или

Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Възложителят заплаща на Изпълнителя цена в размер на стойността на действително извършените и приети работи по единичните цени от количествено-стойностната сметка, приложение към договора. Цените не подлежат на промяна за срока на действие на договора. Финансовите условия и начина на плащане са описани подробно в договора.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, то договорът за обществена поръчка се сключва, след като избраният за изпълнител участник представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнението на договора по настоящата обществена поръчка ще се извършва в зависимост от техническата готовност на възложителя за възлагане на изпълнението и изпълнението на свързаните с изпълнението на настоящата поръчка дейности–проектиране и строителство. За възлагане на конкретните видове работи възложителят съставя документ/и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: съответният обект, сроковете за изпълнение, цената за съответния обект на база ценовото предложение на изпълнителя, друга информация, която възложителят представя на изпълнителя, в случай че е налична и необходима за изпълнението на работите по документа за възлагане на изпълнението. Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни по договора, по ред и начин, описани в договора.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/08/2017
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/08/2017
Местно време: 10:00
Място:

Гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес център.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ РАЗДЕЛ III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции:

или

— банкова гаранция (оригинал) — неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с условия на усвояване, съвпадащи с тези от образеца в документацията и със срок на валидност най-малко 51 (петдесет и един месеца) от датата на издаването ѝ. Датата на издаването не може да предхожда датата на Решението на Възложителя за избор на изпълнител.

или

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя и отговаря на посочените в документацията изисквания.

Когато гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума или банкова гаранция тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/07/2017