Υπηρεσίες - 273040-2020

12/06/2020    S113

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Προς τον Ευρωπαϊκό Διαδικτυακό Κόμβο Ευφυίας — Ευρωπαϊκό Σύστημα Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων Επιγραμμικών Δημοσιεύσεων Θέσεων Εργασίας (WIH-OJA - Web Intelligence Hub-Online Job Advertisement)

2020/S 113-273040

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: CEDEFOP
Ταχ. διεύθυνση: 123 Europe Street, PO BOX 22427
Πόλη: Thessaloniki
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 55102
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Clotilde Assumel-Lurdin
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: c4t-services@cedefop.europa.eu
Τηλέφωνο: +30 2310490287
Φαξ: +30 2310490028
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.cedefop.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.cedefop.europa.eu/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6559
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6559
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προς τον Ευρωπαϊκό Διαδικτυακό Κόμβο Ευφυίας — Ευρωπαϊκό Σύστημα Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων Επιγραμμικών Δημοσιεύσεων Θέσεων Εργασίας (WIH-OJA - Web Intelligence Hub-Online Job Advertisement)

Αριθμός αναφοράς: AO/DSL/VKVET-JBRAN/WIH-OJA/002/20
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73000000 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Από το 2016, το Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) αναπτύσσει ένα σύστημα για συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση επιγραμμικών δημοσιεύσεων θέσεων εργασίας. Η εν λόγω πρόσκληση προβλέπει την υιοθέτηση, τη συντήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος παραγωγής δεδομένων και των μερών του για την περίοδο 2020-2024, με στόχο την πλήρη εφαρμογή του εντός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αξιόπιστων Έξυπνων Στατιστικών και του Διαδικτυακού Κόμβου Ευφυίας. Για να ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αξιόπιστων Έξυπνων Στατιστικών και του Διαδικτυακού Κόμβου Ευφυίας (WIH), το Cedefop και η Eurostat αποφάσισαν να ενώσουν πόρους και εμπειρογνωμοσύνη.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τα καθήκοντα πρέπει να ολοκληρωθούν στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, το Cedefop και η Eurostat αποσκοπούν στη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων ψηφιακών. Προκειμένου να ενώσουν τις δυνάμεις τους στην διερεύνηση και τη χρήση των νέων πηγών δεδομένων, ειδικά τα δεδομένα επιγραμμικών δημοσιεύσεων θέσεων εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή έγκαιρων και σχετικών στατιστικών στοιχείων και μια βάση γνώσεων σχετικά με τις απαιτήσεις δεξιοτήτων. Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών προκηρύσσεται ως διοργανική διαδικασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης («Cedefop») ως η «επικεφαλής αναθέτουσα αρχή» και τη Eurostat ως η «συμμετέχουσα αναθέτουσα αρχή». Η εν λόγω διαδικασία σύναψης συμβάσεων πρέπει να οδηγήσει σε υπογραφή μιας ενιαίας σύμβασης-πλαίσιο που θα υπογραφεί από το Cedefop για λογαριασμό του και για λογαριασμό της Eurostat. Και τα δύο θεσμικά όργανα φέρουν από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη έναντι του αντισυμβαλλομένου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη σύμβαση (υπογραφή εντύπων παραγγελίας και/ή συγκεκριμένων συμβάσεων και έκδοσης τιμολογίων). Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω το σύστημα παραγωγής δεδομένων (DPS - data production system) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου 2017-2020 και να το μετατρέψει σε συνεχή και αδιάκοπη ροή δεδομένων και επακόλουθη ανάλυση. Σήμερα το DPS καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Για την παροχή δεδομένων πέραν της σημερινής ΕΕ, απαιτείται το σύστημα να επεκταθεί ώστε να καλύπτει όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESS - European Statistical System). Το DPS θα αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει μια κεντρική συνιστώσα του WIH. Ως εκ τούτου, τα έργα περιλαμβάνουν επίσης την διερεύνηση άλλων διαδικτυακών δεδομένων, βασιζόμενα στην εμπειρία που αποκτήθηκε με τις επιγραμμικές δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της από το τελευταίο συμβαλλόμενο μέρος, θα έχει αρχική διάρκεια ενός (1) έτους και θα ανανεωθεί αυτόματα έως και τρείς (3) φορές, κάθε φορά για συμπληρωματική περίοδο ενός (1) έτους, καλύπτοντας συνολική περίοδο τεσσάρων (4) ετών (1 + 1 + 1 +1).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι καλούνται να ανατρέξουν στα έγγραφα της σύμβασης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/07/2020
Τοπική ώρα: 15:59
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 29/01/2021
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 31/07/2020
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Η «τοπική ώρα» που αναφέρεται παραπάνω νοείται ως η τοπική ώρα της Ελλάδας (UTC + 3 κατά την ημερομηνία έναρξης). Βλέπε σημείο 7) της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε σημείο 7) της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Στο σημείο IV.2.2) — «Προθεσμία παραλαβής»’, τοπική ώρα νοείται η τοπική ώρα Ελλάδας (UTC+3 την ημερομηνία υποβολής των προσφορών).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την γνωστοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Πόλη: Luxembourg
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/06/2020