Supplies - 273402-2021

01/06/2021    S104

Belgium-Dendermonde: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2021/S 104-273402

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Onze Lieve Vrouw Van Troost vzw
Postal address: Kroonveldlaan 50
Town: Dendermonde
NUTS code: BE232 Arr. Dendermonde
Postal code: 9200
Country: Belgium
Contact person: mevrouw Chantal Thijs
E-mail: chantal.thijs@azsintblasius.be
Telephone: +32 52252733
Fax: +32 52252871
Internet address(es):
Main address: www.azsintblasius.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/467/V5/2021
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Levering, installatie en onderhoud van desinfectiewasmachines en droogkasten voor scopen

Reference number: 2021/467
II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zie II.2.4)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
33191110 Autoclaves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE232 Arr. Dendermonde
II.2.4)Description of the procurement:

Voorwerp van deze leveringen: Levering, installatie en onderhoud van desinfectiewasmachines en droogkasten voor scopen alsook bijhorende verbruiksmaterialen.

Toelichting: Levering, installatie en onderhoud van vier asynchrone doorgeef dubbelkuips desinfectiewasmachines en vier verticale droogkasten (voor een 30-tal scopen) met de nodige toebehoren (aansluitingen, mandjes, karren en chemie (i.v.t.)), software alsook (latere) koppelingen en het bijhorende onderhoud.

Levering en installatie Q1 2022.

In een latere fase zal ook nog een doorgeeftoestel voor CSA worden aangekocht.

1. In eerste instantie dienen de toestellen te zijn voorzien van een (eigen) software waardoor de nodige parameters kunnen worden opgevolgd en geregistreerd;

2. Later zal gekoppeld moeten worden met een traceersysteem.

Van de inschrijver wordt verwacht dat hij alle aangeboden toestellen kan installeren en in dienst kan stellen volgens alle geldende reglementeringen, normen en wetten.

Looptijd: het onderhoudscontract en alle materialen die eigen zijn aan de toestellen, zijn gekoppeld aan de levensduur van de toestellen.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver dat hij geen negatief eigen vermogen heeft;

2. om de financiële draagkracht van de kandidaat te controleren zal de aanbestedende overheid gebruik maken van de Creditsafe International Score.

Voor elke kandidaat zal de aanbestedende overheid zelf een Creditsafe rapport opvragen.

De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score.

Hierdoor kan een scorevergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.

Volgende scores zijn mogelijk:

Score Omschrijving

A Zeer Laag risico

B Laag risico

C Gemiddeld risico

D Hoog risico

E Geen Score

Meer informatie over CreditSafe kan desgewenst bekomen worden via https://www.creditsafe.be/

3. Opgave van de omzet waarop de opdracht betrekking heeft (en niet door de globale omzet) over de laatste drie boekjaren.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2. De CreditSafe International Score dient A, B of C te zijn.

Ingeval een CreditSafe International Score "D" zal de opdrachtgever dit onderzoeken en een motivatie bij CreditSafe en de inschrijver opvragen. Enkel indien een gegronde motivatie aan deze score kan gegeven worden, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de inschrijver niet uit te sluiten;

3. Jaarlijkse omzet mbt de opdracht van 500 000 EUR.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een lijst van gelijkaardige leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar (te tellen vanaf de publicatiedatum van de opdracht) werden verricht aan een ziekenhuis, met vermelding van de datum van levering, met welk traceersysteem er werd gekoppeld (indien van toepassing), of er RO water aanwezig was en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties (contactpersoon en contactgegevens) waarvoor zij bestemd waren;

2. registratie bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) als leverancier van medische hulpmiddelen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Lijst van minimum drie referenties binnen de ziekenhuissector;

2. Bewijs van registratie bij het FAGG.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/06/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 26/07/2021
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde
Postal address: Justitieplein 1
Town: Dendermonde
Postal code: 9200
Country: Belgium
Telephone: +32 52260711
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/05/2021