Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 27345-2020

Submission deadline has been amended by:  69271-2020
21/01/2020    S14

Danmark-Odense: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 014-027345

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Projektchef Poul Andersen
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
Telefon: +45 76631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://download.4projects.com/?DocumentID=0abc25df-c5bc-4b40-a4c4-378807700617&VC=true
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt vedrørende logistik- og sterilcentral til Nyt OUH

Sagsnr.: DP09
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter opførelse af logistik- og sterilcentral på Nyt OUH, som består af en række funktioner, som hver især og i samarbejde leverer de understøttende serviceydelser og forsyninger, der er nødvendige for hospitalets virke.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 230 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet
45215140 Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
45316000 Installation af belysning og elektriske signalanlæg
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45311100 Installation af el-ledninger
45315100 Elektrotekniske installationsarbejder
45317000 Øvrige elinstallationer
45350000 Maskininstallationer
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71540000 Bygge- og anlægskoordinering
71541000 Koordinering af byggeprojekt
71315000 Tekniske installationer i bygninger
51410000 Installation af medicinsk udstyr
33191110 Autoklaver
33191100 Sterilisationsapparat
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Nyt OUH, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Logistik- og sterilcentral på Nyt OUH består af en række funktioner, som hver især og i samarbejde leverer de understøttende serviceydelser og forsyninger, der er nødvendige for hospitalets virke.

Funktionerne er:

- Sterilcentralen,

- Postmodtagelse,

- Varemodtagelse,

- Klinisk og kemisk risikoaffald,

- Affaldscentral,

- Velfærdsforanstaltninger til overstående funktioner i stueplan,

- Option på kontor og velfærd vest,

- Option på kontor og velfærd øst,

- Option på teknikbygning, affaldsplads og betonplade til kryoanlæg.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

I henhold til ABT93.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er mere end 5 egnede ansøgere, foretager Region Syddanmark en udvælgelse af de 5 ansøgere, der har leveret og dokumenteret relevante referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier/opgaver af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

Entreprenørreferencer må senest være afsluttet for 5 år siden regnet fra den 20.1.2020, jf. udbudslovens § 155, nr. 1. Med afsluttet menes det tidspunkt hvor bygherren har overtaget byggeriet.

Arkitekt- og ingeniørreferencer må tillige senest være afsluttet for 5 år siden regnet fra den 20.1.2020, jf. også udbudslovens § 155, nr. 2, 2 pkt. Med afsluttet menes det tidspunkt, hvor arbejdet er udført eller bygherren har overtaget byggeriet.

Region Syddanmark lægger ved udvælgelsen særligt vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med følgende:

- Kompetencer vedrørende styring af energitunge projekter (i relation til projektering og/eller udførelse af sygehusbyggeri) eller sammenligneligt byggeri udført i totalentreprise,

- Kompetencer vedrørende udførelse af tekniske faciliteter eller sammenligneligt byggeri, herunder f.eks. omfattende sterilcentral, procesanlæg indenfor fx mejeri, slagteri, bryggeri eller lignede projekter af en tilsvarende kompleksitet,

- Kompetencer vedrørende projektering af tekniske faciliteter eller sammenligneligt byggeri, herunder f.eks. omfattende sterilcentral, procesanlæg indenfor fx mejeri, slagteri, bryggeri eller lignede projekter af en tilsvarende kompleksitet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option 1: Kontor og velfærd vest,

- Option 2: Kontor og velfærd øst,

- Option 3: Teknikbygning, affaldssplads og betonplade til kryoanlæg.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Region Syddanmark skal som ordregivende myndighed kræve, at ansøger benytter sig af ESPD’et. Ansøger skal derfor ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde ESPD’et, jf. appendiks A.

Ansøger skal anvende den elektroniske xml-fil, som er uploadet på viewpoint som appendiks A til disse udbudsbetingelser sammen med det øvrige udbudsmateriale.

Ansøger skal udfylde ESPD’ets del II-VI.

ESPD’et er en egen-erklæring fra ansøger som foreløbigt bevis i stedet for certifikater, der er udstedt af offentlige myndigheder eller tredjemand.

Dokumentet udgør en formel erklæring fra ansøger om, at denne ikke befinder sig i en af de situationer, hvor økonomiske aktører efter udbudsloven vil eller kan blive udelukket (§ § 135-137), at denne opfylder de relevante egnethedskriterier (§ § 140-143), og at denne efter anmodning vil afgive de relevante oplysninger, som er krævet af Region Syddanmark.

En ansøger, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde ét fælles europæisk udbudsdokument.

En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (underentreprenører/underleverandører), skal sikre, at Region Syddanmark modtager ansøgers eget fælles europæiske udbudsdokument sammen med et separat fælles europæisk udbudsdokument med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Hvis ansøger er en gruppe af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger (et konsortium), som deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælles europæisk udbudsdokument med de oplysninger, der kræves i ESPD del II-VI.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B.

Herudover skal ansøger oplyse egenkapitalens størrelse for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B.

Endvidere skal ansøger oplyse soliditetsgraden for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B. Soliditetsgraden udregnes som følgende:

(Egenkapital / Samlet balance) x 100 = soliditetsgrad.

Følgende dokumentation for økonomisk kapacitet behøver ikke indgå i prækvalifikationsanmodningen, men skal fremlægges, når Region Syddanmark anmoder herom, jf. udbudslovens § 151:

Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for samlet årsomsætning og egenkapitalens størrelse.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Region Syddanmark vurderer passende, hvis ansøger/tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Region Syddanmark forlanger.

Ansøger/tilbudsgiver har også adgang til at henvise Region Syddanmark til selv at indhente dokumenter fra offentlige nationale databaser, fx www.cvr.dk jf. udbudslovens § 151, stk. 5.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves, at ansøger/tilbudsgiver dokumenterer:

- At ansøger/tilbudsgiver har haft en samlet årlig omsætning på mindst 125 000 000 DKK i 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår,

- At ansøgers/tilbudsgivers egenkapital har været på minimum 10 000 000 DKK i 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår,

- At ansøger har en soliditetsgrad på minimum 13% i 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår.

I medfør af udbudslovens § 144 kan ansøger/tilbudsgiver basere sig på andre enheders økonomi-ske/finansielle formåen. Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomi-ske/finansielle formåen tager Region Syddanmark forbehold om at kræve solidarisk hæftelse for total-entreprisekontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD del IV, afsnit C, nr. 1a), oplyse referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

I det omfang en ansøger måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD’et tillader, opfordrer Region Syddanmark ansøger til at anvende separate bilag til ESPD’et samt i den relevante rubrik i ESPD’et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument. På den måde står det Region Syddanmark klart, hvis der finder oplysninger (referencer) til ESPD’et i et separat dokument. Ansøger er også velkommen til i ESPD’et blot at henvise til referencelisten og vedlægge denne som bilag.

Ansøger er dog ikke forpligtet til at fremsende særskilt referenceliste, men for det tilfælde, at der er mere end 5 egnede ansøgere, forbeholder Region Syddanmark sig under alle omstændigheder ret til at anmode ansøger om at fremlægge hele eller dele af den krævede dokumentation (referencelisten), jf. udbudslovens § 151, stk. 2 sammenholdt med udbudslovens § § 135-137, § § 140-143 og § § 144-145.

Ansøger skal i prækvalifikationsansøgningen sammen med ESPD’et oplyse om referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med projektering og udførelse som angivet nedenfor.

Der ønskes i den forbindelse oplysninger om maksimalt 6 referencer. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 6 første angivne referencer i anmodningen. Er referencerne ikke vedlagt i rækkefølge, vil det være de 6 nyeste (i tid), som Region Syddanmark vil lade indgå i bedømmelsen.

Referenceoplysningerne bør omfatte en beskrivelse af kunden/bygherren inkl. kontaktdata, opgavens omfang, herunder oplysninger om anlægssum, entreprisesum eller rådgivningshonorar, eventuelt sum for indkøb af udstyr til sterilcentraler, udførelsesperiode (start og slut) (status) og en beskrivelse ansøgerens ydelser (rolle og funktion) samt honorarsummen (ekskl. moms) for disse ydelser.

Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter.

Såfremt en reference mangler en/flere af den ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til at referencen ikke optages til vurdering, men vil kunne komme ansøgeren til skade ved udvælgelsen.

Der bør vedlægges oplysning om tilknyttede rådgiverressourcer med arkitekt- og ingeniørkompetencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke mindstekrav til ansøger/tilbudsgivers teknisk/faglige formåen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. De nærmere forpligtelser vil fremgå af udbudsmaterialet.

Totalentreprisekontrakten vil omfatte sociale klausuler med CSR-krav, og om uddannelses- eller praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., som forpligter totalentreprenøren. De nærmere forpligtelser vil fremgå af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/03/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der afholdes fælles informationsmøde d. 28.1.2020, kl. 09:30-11:00, hos Region Syddanmark, projektorganisationen for Nyt OUH, Glisholmvej 2 A, 5260 Odense S, hvor der vil blive givet en kort introduktion til udbudsforretningen, jf, nærmere beskrivelse i udbudsbetingelserne.

Tilmelding til informationsmødet skal ske via følgende link: DP09@4projectsmail.com

Udbuddet gennemføres elektronisk via projektportalen Viewpoint. For nærmere oplysninger om krav, prækvalifikation, spørgsmål til prækvalifikation samt aflevering af prækvalifikations ansøgningen henvises til udbudsbetingelserne.

Nærmere beskrivelse fremgår af udbudsmaterialet, som er fuldt tilgængeligt og kan hentes på:

https://download.4projects.com/?DocumentID=0abc25df-c5bc-4b40-a4c4-378807700617&VC=true

Ad punkt IV.2.4 Sprog:

Udbuddet gennemføres på dansk. Såvel ansøgning om prækvalifikation (ESPD), herunder referencer og tilbud skal afgives på dansk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/01/2020