Dostawy - 273472-2020

12/06/2020    S113

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2020/S 113-273472

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Poznań
Adres pocztowy: pl. Kolegiacki 17
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-841
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Chudyka
E-mail: magdalena_chudyka@um.poznan.pl
Tel.: +48 618785210
Faks: +48 618785085
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.poznan.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa zestawu komputerowego oraz zestawu monitorów wraz z wykonaniem prac demontażowych, montażowych oraz konfiguracją elementów wyposażenia dla ekspozycji stałej Bramy Poznania

Numer referencyjny: ZOU-XII.271.44.2020.MC
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zestawu mini komputerów multimedialnych i monitorów do instalacji typu „ściana multimedialna” wraz z wykonaniem prac demontażowych, montażowych oraz konfiguracją elementów wyposażenia ekspozycji stałej Bramy Poznania w podziale na następujące części:

— część 1 (zestaw komputerów) obejmująca:

dostawę 1 zestawu składającego się z 75 sztuk mini komputerów multimedialnych zgodną ze specyfikacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do umowy – część 1,

— część 2 (zestaw monitorów) obejmująca:

dostawę 1 zestawu monitorów do instalacji typu ściana multimedialna, demontaż zainstalowanego zestawu, montaż dostarczonego oraz jego instalację i konfigurację wraz z dopasowaniem do istniejącej obudowy zgodną ze specyfikacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do umowy – część 2.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestaw komputerów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48151000 Komputerowy system sterujący
33195100 Monitory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo wielkopolskie, miasto Poznań, budynek Bramy Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zestawu mini komputerów multimedialnych i monitorów do instalacji typu „ściana multimedialna” wraz z wykonaniem prac demontażowych, montażowych oraz konfiguracją elementów wyposażenia ekspozycji stałej Bramy Poznania.

Część 1 (zestaw komputerów) obejmująca:

dostawę 1 zestawu składającego się z 75 sztuk mini komputerów multimedialnych zgodną ze specyfikacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do umowy – część 1.

Wymagane jest zapewnienie minimum 36-miesięcznego okresu gwarancji na dostawy wyposażenia, którego dotyczy przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 2 do umowy.

Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 9a do SIWZ (część 1).

2. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania innego systemu operacyjnego niż Windows 10 Pro, który został wskazany w załączniku nr 2 do umowy (część 1).

Dostawa innego systemu niż Windows 10 Pro może spowodować m.in. następujące problemy:

1) aplikacje z treścią ekspozycji są utworzone specjalnie dla potrzeb Bramy Poznania i potencjalny dostawca nie będzie miał możliwości wglądu do nich i testowania. Ewentualna możliwość uruchomienia tych aplikacji na innym systemie operacyjnym nie zapewni ich sprawnego i płynnego wdrożenia, co jest kluczowe w kontekście działania ekspozycji stałej obiektu wystawienniczego;

2) w obiekcie Bramy Poznania użytkowane są licencje na specjalistyczne oprogramowanie do blendingu i mapingu obrazu, które działa tylko na systemach Windows 7 lub Windows 10. Koszt jednostkowej licencji na tego typu oprogramowanie wynosi około 2 680 EUR netto. Na chwilę obecną takich licencji jest 20.

Na chwilę obecną użytkujemy 20 takich licencji;

3) zakupione nowe wersje aplikacji niektórych stanowisk są skomplikowane na platformę Windows i wymiana ich u producenta jest bardzo kosztowna;

4) pod koniec 2019 roku wdrożono nowy system zarządzania ekspozycją i każdy komputer posiada jego aplikację kliencką dla systemu Windows. Ponowne przygotowanie infrastruktury tego systemu do pracy z innym systemem operacyjnym będzie powodować potrzebę zamówienia nowego wdrożenia omawianego oprogramowania, co pociągnie za sobą kolejne, trudne do oszacowania koszty;

5) pomostem między systemem sterowania a urządzeniami ekspozycyjnymi jest system automatyki Creston. W przypadku zmiany systemu operacyjnego będzie on wymagał przeprogramowania, co ponownie jest równoznaczne z poniesieniem kolejnych, trudnych do oszacowania kosztów z uwagi na wysoce specjalistyczny charakter usługi.

3. Wymagania dotyczące równoważności

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W przypadku oferowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty (np. karty techniczne, wydruki ze strony internetowej i inne) potwierdzające, że produkty równoważne spełniają pod względem jakości oraz funkcjonalności wymagania wskazane przez Zamawiającego.

4. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w miejscu wykonania zamówienia w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 9.00, budynek Bramy Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań. Uczestnictwo należy zgłosić na nr tel. +48 531250820 lub 602324252.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ustala się wadium w wysokości 5 000,00 PLN. Wadium należy złożyć zgodnie z opisem w pkt VIII SIWZ.

Zamawiający dokona oceny ofert według procedury odwróconej zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Termin wykonania zamówienia: ograniczenia opisane w pkt IV.1 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestaw monitorów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48151000 Komputerowy system sterujący
33195100 Monitory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo wielkopolskie, Miasto Poznań, budynek Bramy Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zestawu mini komputerów multimedialnych i monitorów do instalacji typu „ściana multimedialna” wraz z wykonaniem prac demontażowych, montażowych oraz konfiguracją elementów wyposażenia ekspozycji stałej Bramy Poznania.

Część 2 (zestaw monitorów) obejmująca:

dostawę 1 zestawu monitorów do instalacji typu ściana multimedialna, demontaż zainstalowanego zestawu, montaż dostarczonego oraz jego instalację i konfigurację wraz z dopasowaniem do istniejącej obudowy zgodną ze specyfikacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do umowy – część 2.

Wymagane jest zapewnienie minimum 36-miesięcznego okresu gwarancji na dostawy wyposażenia, którego dotyczy przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 2 do umowy.

Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 9b do SIWZ (część 2).

3. Wymagania dotyczące równoważności

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W przypadku oferowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty (np. karty techniczne, wydruki ze strony internetowej i inne) potwierdzające, że produkty równoważne spełniają pod względem jakości oraz funkcjonalności wymagania wskazane przez Zamawiającego.

4. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w miejscu wykonania zamówienia w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 9.00, budynek Bramy Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań. Uczestnictwo należy zgłosić na nr tel. +48 531250820 lub 602324252.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ustala się wadium w wysokości 1 000,00 PLN. Wadium należy złożyć zgodnie z opisem w pkt VIII SIWZ.

Zamawiający dokona oceny ofert według procedury odwróconej zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Termin wykonania zamówienia: ograniczenia opisane w pkt IV.1 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

wykaże, że samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie Wykonawcy i ww. podmiotów nie sumuje się), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

— dla części 1 – co najmniej 2 dostawy komputerów o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto każda,

— dla części 2 – co najmniej 2 dostawy monitorów o wartości co najmniej 50 000 PLN brutto każda.

Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część powinien wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu osobno dla każdej z części.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie – należy złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami (odpowiednio do części postępowania).

Do wykazu dostaw należy załączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 9a do SIWZ (część 1) oraz załącznik nr 9b do SIWZ (część 2).

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 12 wzoru umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, nie później niż w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, POLSKA, pok. 155. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum zip.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust 1 pkt 12–23 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni dokumentów, o których mowa w pkt VI. 4. SIWZ.

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę:

— wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

— wypełnione i podpisane formularze cenowe – załącznik nr 1a (dotyczy części 1) i/lub 1b (dotyczy części 2) do SIWZ

oraz inne oświadczenia wymagane przez Zamawiającego składane wraz z ofertą:

— wypełniony i podpisany jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ,

jeżeli dotyczy:

— wypełnione i podpisane oświadczenie o udostępnieniu zasobów – załącznik nr 3 do SIWZ,

— wypełnione i podpisane Zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – załącznik nr 5 do SWIZ,

— w przypadku oferowania dostaw równoważnych – dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ (zgodnie z pkt III.2 SIWZ),

— Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, wymaga się:

• złożenia oryginału pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa lub

• notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa udzielonego przez osobę upoważnioną do udzielenia pełnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika, zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów zawiera pkt VII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2020