Usługi - 273556-2014

09/08/2014    S152    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Usługi ubezpieczeń na życie

2014/S 152-273556

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Prokuratura Okręgowa w Łodzi
ul. Kilińskiego nr 152
Osoba do kontaktów: Przemysław Pospiszył
90-322 Łódź
Polska
Tel.: +48 426768691
E-mail: bud.adm@lodz.po.gov.pl
Faks: +48 426768693

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.lodz.po.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej w Łodzi i jednostek jej podległych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Kod NUTS PL1,PL113,PL114

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej w Łodzi i jednostek jej podległych;
jednostki podległe:
1) Prokuratura Rejonowa w Brzezinach,
2) Prokuratura Rejonowa w Kuitnie,
3) Prokuratura Rejonowa w Łęczycy,
4) Prokuratura Rejonowa w Łowiczu,
5) Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty w Łodzi,
6) Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna w Łodzi,
7) Prokuratura Rejonowa Łódź-Polesie w Łodzi,
8) Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście w Łodzi,
9) Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew w Łodzi,
10)Prokuratura Rejonowa w Pabianicach,
11) Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej,
12) Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach,
13) Prokuratura Rejonowa w Zgierzu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66511000, 66512100, 66512000, 66512220, 66510000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 119 412,80 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 20
2. Wzrost wysokości świadczeń. Waga 78
3. Świadczenia fakultatywne. Waga 2
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
VIIZp2300/8/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: VII Zp 2300/8/2014 Część nr: 1 - Nazwa: Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej w Łodzi i jednostek jej podległych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Polska
Tel.: +48 423082736
Faks: +48 423082817

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 455 236,64 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 119 412,80 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 2245878001
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 2245878000

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: — środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.,
— środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp. Odwołanie- przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp., czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany,
—odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnościach Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust 2 ustawy Pzp., albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób
— odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art.180 do 186 ustawy Pzp. Skarga do Sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art 198a do 198g ustawy Pzp.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.8.2014