Suministros - 273593-2022

23/05/2022    S99

Bulgaria-Sofía: Ordenadores personales

2022/S 099-273593

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: INSTITUT PO MEHANIKA
Número de identificación fiscal: 000663718
Dirección postal: zh.k. SLATINA ul. AKADEMIK BONChEV No..4
Localidad: gr.Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Código postal: 1113
País: Bulgaria
Persona de contacto: Zeynepa Halimova
Correo electrónico: halimova_z@abv.bg
Teléfono: +359 896800766
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.imbm.bas.bg
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/20619
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://app.eop.bg/today/202656
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://app.eop.bg/today/202656
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка и гаранционно обслужване на преносими и стационарни компютърни изчислителни станции за „Мехатронни микро-позициониращи и микро-флуидни системи за биологични клетки и микро-обекти“

II.1.2)Código CPV principal
30213000 Ordenadores personales
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на поръчката включва следните дейности:

- Доставка на преносими и стационарни компютърни изчислителни станции по обществената, считано от датата на сключване на договора.

- Инсталиране (монтаж), тестване и пускане в експлоатация на преносими и стационарни компютърни изчислителни станции, считано от датата на доставка, удостоверена с Приемо-предавателен протокол за доставка й.

- Обучение на персонала на възложителя (3 броя служители) за работа с преносими и стационарни компютърни изчислителни станции, считано от въвеждане в експлоатация – удостоверено с Протокола за монтаж и въвеждане в експлоатация.

- Гаранционно обслужване на преносими и стационарни компютърни изчислителни станции, считано от считано от датата на въвеждане в експлоатация, настройване и тестване на изчислителните станции.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 40 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213300 Ordenadores de mesa
30213100 Ordenadores portátiles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 4, сградата на Институт по механика – БАН

II.2.4)Descripción del contrato:

Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка и гаранционно обслужване на преносими и стационарни компютърни изчислителни станции за нуждите на лаборатория „Мехатронни микро-позициониращи и микро-флуидни системи за биологични клетки и микро-обекти“.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 40 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 52
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Обществената поръчка е във връзка с проект BG05M2OP001-1.002-0011 „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies)“,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, Възложителят не предвижда изисквания относно годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност от участниците.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, Възложителят не предвижда изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите.

За „сходни“ дейности с предмета на поръчката се разбира: доставка на преносими и стационарни компютърни изчислителни станции.

Под „изпълнена дейност“ следва да се разбира такава, която е приключила в горепосочения тригодишен период, считано от датата на подаване на офертата и е удостоверена с приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

Забележка: Възложителят не поставя изискване за обем.

Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствието с поставеното изискване, като попълва Част IV, Раздел В, поле 1б) от ЕЕДОП, с посочване на дейностите, сумите, датите, получателите на компютърните изчислителни станции.

ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП - Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка, от които да е видна информацията декларирана в ЕЕДОП.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/06/2022
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/06/2022
Hora local: 14:30
Lugar:

В системата

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на Договора без вкл. ДДС.

Възложителят предвижда гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства обезпечава на 100 % авансово предоставените средства по този договор. Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства е със срок на валидност от датата на учредяване до пълното приспадане на аванса, и се освобождава до 3 дни след връщане или усвояване на аванса, като Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за авансово плащане до пълното приспадане или връщане на аванса. Условията за задържане и освобождаване на гаранциите, предвидени от възложитея се съдържа в документацията за участие и проекта на договор за обществена поръчка.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е на лице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди и по време на процедурата.На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните специфични национални основания за изключване:-наличие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.-осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);-при наличие на свързаност по §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна обществена поръчка (чл. 107, т. 4 от ЗОП);- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ(чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);-нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

Други основания за отстраняване. Отстраняват се от участие в процедурата:

1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация.

2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

3. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП.

4. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.

5. Лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10.

6. Участник, който след искане или покана от възложителя не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си.

7. Оферти, съдържащи ценови предложения, в които бъдат открити несъответствия: между посочените единични цени и калкулираната обща стойност; между приложенията към ценовото предложение; или извършените изчисления са грешни.

8. Участник, който не е декриптирал офертата си в срок, на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. Витоша № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: delovodstvo@cpc.bg
Teléfono: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП (10- дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП).

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
18/05/2022