Szolgáltatások - 273619-2016

06/08/2016    S151

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások

2016/S 151-273619

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKETTK Közalapítvány
Nemzeti azonosító szám: AK18392
Postai cím: Határőr út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
E-mail: szantner.lorant@terrorhaza.hu
Telefon: +36 13742670
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.terrorhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.terrorhaza.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.ecobio.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Ecobio System Kft.
Postai cím: Bécsi út 77–79. 1. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zágoniné Dabi Annamária
E-mail: kozbeszerzes@ecobio.hu
Telefon: +36 12400982
Fax: +36 12400982
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.terrorhaza.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: közalapítvány
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az 1956-os Emlékév megjelenítéshez kapcsolódó nemzetközi rendezvényszervezési, kulturális eseményszervezési feladatok ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő részére az 1956-os emlékév tevékenységhez kapcsolódó nemzetközi rendezvényszervezési, kulturális koncertszervezési feladatok ellátása, az 1956-os emlékév megjelenítése, a Szerződésben, valamint a Műszaki leírásban meghatározott konkrét időpontokban, összesen 25 (huszonöt) rendezvényhelyszínen, melynek keretében nyertes ajánlattevő feladata különösen a fellépések megszervezése, a fellépők rendezvényhelyszínekre történő odautaztatása, a fellépők részére szállás, fogadás biztosítása, ideértve a helyszín bérlését és az napi étkezést is, a Szerződésben meghatározott tartalom és feltételek szerint, valamint a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya egy típusú szolgáltatás megrendelése, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva egy gazdasági szereplő tudja a feladatot leggazdaságosabban elvégezni, ezért a részekre történő ajánlattétel nem biztosított.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79952100 Kulturálisesemény-szervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő által előre meghatározott helyszíneken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Emlékévhez kapcsolódó nemzetközi rendezvényszervezési, kulturális koncertszervezési feladatok ellátása, az emlékév megjelenítése, a Szerződésben,és a Műszaki leírásban meghatározott alábbi konkrét időpontokban, konkrét helyszínen és fellépőkkel, melynek keretében nyertes ajánlattevő feladata különösen a fellépések megszervezése, a fellépők rendezvényhelyszínekre történő odautaztatása, a szállás, fogadás biztosítása, ideértve a helyszín bérlését és a napi étkezést is, a Szerződésben meghatározott tartalom és feltételek szerint, valamint a Felhívásban, a Közbesz. dok.-ban foglaltaknak megfelelően:

1. Berlin, 18.10.;

2. Zürich, 21.10.;

3. Genf, 22.10.;

4. Brüsszel, 26.10.;

5. Bécs, 28.10.;

6. Madrid, 19.10.;

7. London, 16.10.;

8. Prága, 24.10.;

9. München, 25.10.;

10. Róma, 26.10.;

11. Graz, 27.10.;

12. Szófia, 15.11.;

13. Párizs, 15.11.;

14. Llubljana, 18.10.;

15. Eszék, 21.10.;

16. Szarajevo, 24.10.;

17. Zágráb, 25.10.;

18. Belgrád, 27.10.;

19. Kassa, 21.11.;

20. Krakkó, 22.11.;

21. Varsó, 23.11.;

22. Wroclaw, 24.11.;

23. Szczecin, 26.11.;

24. Bydgoszcz, 27.11.;

25. Katowice, 28.11.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 4
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Tekintettel arra, hogy nincs mód a Felhívásban részletesen kifejteni valamennyi feltételrendszert a hirdetményfeladó-rendszer karakterszám korlátozása okán, ezért Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban határozza meg a Felhívásban nem szereplő kritériumokat ajánlattevők (AT) részére különös tekintettel a gazdasági-pénzügyi (GP) alkalmasságot, és a műszaki-szakmai (MSZ) alkalmasságot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114 (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ szerint kell igazolni.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Amennyiben az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A Kbt.135. § (1) bek. alapján telj. igazolás, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással kifizetés. Egyebekben a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6) bek. az irányadó.

MSZ alkalmasság: Alkalmatlan AT, ha:

M.1. a felhívás feladásától visszafelé számított 3 év bármelyikében az éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem érte el a legalább 50 főt és vezető tisztségviselőinek száma a legalább 1 főt.

GP alkalmasság: Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik:

P.1. a felhívás feladásának napját megelőző, lezárt üzleti évben kulturális események megrendezésére vonatkozó tevékenységből származó, legalább nettó 800 000 000 HUF árbevétellel;

P.2. az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes „All Risk” min. 125 000 000 HUF/év, 125 000 000 HUF/káresemény, szakmai felelősségbiztosítással.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Értékelési szempontok:

Legalacsonyabb ár, Megnevezés: Mindösszesen vállalkozói díj (HUF).

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 15/08/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő (AK) az alábbi információkat, szabályokat a Közbeszerzési dokumentumokban (KD) adja meg: Kieg. tájékoztatás, Hiánypótlás, Közös ajánlattétel, csatolandó dokumentumok jegyzéke, Ajánlat összeállításának követelményei, formai előírások, aránytalanul alacsony ár/költség bírálata: Kbt. 81. § (4)bek. AK a Kbt. 39. § (1)bek. alapján biztosítja a KD-t. AK előírja közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodás, és a Kbt. 66. § (2) bek. irat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni. AK nem ír elő ajánlati biztosítékot. Az alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottakhoz képest szigorúbbak (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek.).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/08/2016