Dostawy - 273705-2020

Submission deadline has been amended by:  346870-2020
12/06/2020    S113

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania informatycznego

2020/S 113-273705

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 94
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Mikołajczyk
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Tel.: +48 220-45-59
Faks: +48 220-48-99

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gitd.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania, subskrypcji platformy usług hostowanych Microsoft oraz usług wsparcia inżynierskiego producenta lub produktów równoważnych

Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.29.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji, aktualizacji licencji, subskrypcji oprogramowania, subskrypcji platformy usług hostowanych Microsoft, usług wsparcia inżynierskiego producenta lub produktów równoważnych w podziale na dwie cześci:

Część I: Licencje, aktualizacje licencji, subskrypcje oprogramowania, wsparcie inżynierskie Producenta

Część II: Subskrypcje platformy usług hostowanych, wsparcie inżynierskie Producenta

Termin realizacji zamówienia wynosi:

Dla części I:

Termin obowiązywania Umowy Ramowej wynosi 48 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w Umowie Ramowej zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Dla części II:

Termin obowiązywania umowy Ramowej wynosi 48 od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Szczegółowy Opisprzedmiotu zamóienia zistał okreslony w Części III SIWZ oraz IPU.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Licencje, aktualizacje licencji, subskrypcje oprogramowania, wsparcie inżynierskie Producenta.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48520000 Pakiety oprogramowania multimedialnego
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji, aktualizacja licencji, subskrypcje oprogramowania, wsparcie inżynierskie Producenta. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa część III SIWZ dla danej części.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia wykonawczego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cd. II 2.5

1. Cena - 60 %:

a) Oferowany opust (określony w %) od wartości cen sugerowanych w kategorii licencji, aktualizacji licencji, subskrypcji oprogramowania Producenta - 50 %

b) Oferowany opust (określony w %) od wartości cen sugerowanych Producenta w kategorii – Usługi wsparcia inżynierskiego Producenta - 10 %

2. Termin realizacji zamówienia wykonawczego - 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Subskrypcje platformy usług hostowanych, wsparcie inżynierskie Producenta.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48520000 Pakiety oprogramowania multimedialnego
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji platformy usług hostowanych, wsparcie inżynierskie Producenta. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa część III SIWZ dla danej części.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia wykonawczego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cd. II 2.5

1. Cena 60 %

a) Oferowany opust (określony w %) od wartości cen sugerowanych w kategorii subskrypcja platformy usług hostowanych Producenta - 50 %

b) Oferowany opust (określony w %) od wartości cen sugerowanych Producenta w kategorii – Usługi wsparcia inżynierskiego Producenta - 10 %

2. Termin realizacji zamówienia wykonawczego - 40 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek dotyczący zdolności do prowadzenia działalności zawodowej - nie dotyczy.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) oraz w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, żaden z Wykonawców i żaden z tych podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

3.W celu wstępnego potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia własnego złożonego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”) stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

4.JEDZ należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega na podstawie art. 22a ustawy Pzp. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD (https://espd.uzp.gov.pl/) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 5. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ jest Platforma. 6. Zamawiający wskazuje, że w JEDZ w Części IV „Kryteria kwalifikacji” wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa - „OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI” poprzez ogólne potwierdzenie, że spełnia wszystkie postawione warunki udziału w postępowaniu i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty, wedle wzoru zawartego w Formularzu nr DP.3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

8.1.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze wskazane oświadczenia i dokumenty samodzielnie;

8.2.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8.3.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 15 (zgodnie z formularzem DP.4)

8.4.oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 22

(zgodnie z formularzem DP.5)

9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 8:

9.1. W ppkt 8.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9.2. W ppkt 8.2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp.

10.Dokumenty, o których mowa w ppkt 9.1 oraz 9.2 winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

11.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 9.1 – 9.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 10 znajduje odpowiednie zastosowanie.

12.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.2 składa dokument, o którym mowa w pkt 9.2 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 10 znajduje odpowiednie zastosowanie.

13.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty wskazane w pkt 8 składa każdy z tych Wykonawców.

14. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów dokumenty wskazane w pkt 8 winny być złożone również w odniesieniu do tych podmiotów.

Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp oraz spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp, dotyczące: cd poniżej III.1.3

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.1.Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa warunków we wskazanym zakresie

1.2.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Część I: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, ze posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 złotych.Część II:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, ze posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000 złotych.

1.3.Zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie wiedzy i doświadczenia: Dla części I: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy (3) zamówienia, gdzie przedmiotem każdego z nich była usługa dostawy licencji lub subskrypcji o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda. Dla części II: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy (3) zamówienia, gdzie przedmiotem każdego z nich była usługa dostawy usług hostowanych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda. Ocena spełnienia wyżej wymienionych w pkt. 1.2 oraz 1.3 warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2.W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności.

3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Części II pkt 1 SIWZ, zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki.

5.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania opisanych w Części II pkt 1 SIWZ warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;

5.1.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty w tym zakresie Wykonawca składa wraz z ofertą. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów określających w szczególności:

a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

d)czy inny podmiot, w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia oraz potencjału kadrowego, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wskazane informacje mogą być zawarte w zobowiązaniu, o którym mowa powyżej.

c. d. III.1.3)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5.2.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.3.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotów nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1)zastąpił te podmioty innym podmiotem lub podmiotami lub

2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej.

5.4.W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.Warunkiem polegania na zdolnościach innych podmiotów jest brak zaistnienia w stosunku do tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

6.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

6.1 na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie w zakresie wiedzy i doświadczenia: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnego ze wzorem określonym formularzem nr DP.1 Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.2.na potwierdzenie spełniania warunku posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej:informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

7.W przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu określone w Części II SIWZ odnoszą się do kwot podanych w złotych polskich (PLN), a Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wskaże kwoty w innej walucie niż złoty polski, dla potrzeb oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu kwoty te zostaną przez Zamawiającego przeliczone na złoty polski po średnim kursie NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli w dniu publikacji tego ogłoszenia o zamówieniu nie zostanie opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji Umowy Ramowej szczegółowo określa część IV SIWZ - IPU (Istotne Postanowienia Umowy Ramowej) wraz z załącznikami.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 5
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej w siedzibie zamawiającego GITD, Al. Jerozolimskie 94;00-807 Warszawa; pokój 6.19. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego, jeżeli zagrożenie nadal występuje.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” - Formularz OF.0. i dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SIWZ.

2.Wraz z ofertą powinny być złożone:

2.1.oświadczenia wstępnie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

2.2.pisemne zobowiązanie innego podmiotu, w przypadku, w którym Wykonawca polega na jego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w części II SIWZ,

2.3.pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

2.4.pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;

2.5.dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium jest wymagane zgodnie z postanowieniami Warunków szczególnych SIWZ.

2.6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z Ofertą - Formularz OF.O. kompletnego cennika z cenami brutto Producenta dla każdej części zamówienia (cennik musi zawierać co najmniej: nazwa produktu, cena bazowa dla podmiotu rządowego, opust wyrażony procentowo, cena po opuście), pod rygorem odrzucenia jego Oferty.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: dla czesci I - 200 000,00 PLN; część II - 700 000,00 PLN. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna musi być sporządzone i złożone w oryginale, w przypadku składania dokumentu w formie dokumentu elektronicznego, musi on zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

4.Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

5.Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, zastrzega możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia zebrania przed ofertowego z Wykonawcami.

7.Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy wykonawczej.

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

9.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

10.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, októrej mowa w art. 93 ust. 4 ww. ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środki ochrony prawnej (ŚOP) przysługują Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp (PZP).2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.3.ŚOP przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia ŚOP, prowadzoną przez Prezesa UZP pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ.4.Z uwagi na wartość zamówienia równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP:1)odwołanie przysługuje od wszystkich niezgodnych z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawiePZP;2)odwołanie wnosi się w terminie 10dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeśli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15dni,jeśli została przesłana w inny sposób;3)odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE),a postanowień SIWZ-w terminie 10dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, a w przypadku, gdy SIWZ jest przekazywana Wykonawcom–od dnia jej przekazania;4)odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2) i 3) wnosi się w terminie 10dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jegowniesienia;5)jeżeli Zamawiający-mimo takiego obowiązku–nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż: w terminie 30dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.5.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.6.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, określać żądanie odwołującego, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.7.Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art.187 ust.3 i 4 PZP, uiszczono wpis.8.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.9.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.10.Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020