Suministros - 273731-2020

12/06/2020    S113

България-Пловдив: Машини и апарати със специфична функция

2020/S 113-273731

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Медицински университет — Пловдив
Национален регистрационен номер: 000455471
Пощенски адрес: бул. „Васил Априлов“ № 15А
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм — Ректор на МУ Пловдив
Електронна поща: intrel@meduniversity-plovdiv.bg
Телефон: +359 32602321
Факс: +359 32602534
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://meduniversity-plovdiv.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524/3932-00512-2020-0015_aparati_fni
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524/3932-00512-2020-0015_aparati_fni
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на научно оборудване по проекти, финансирани от

II.1.2)Основен CPV код
31640000 Машини и апарати със специфична функция
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е доставка на научно оборудване за реализиране на проекти към Фонд Научни изследвания – Министерство на образованието и науката, обособено в 3 позиции:

Обособена позиция № 1: CO2 инкубатор;

Обособена позиция № 2: система за мониторинг и наблюдение на клетъчни култури;

Обособена позиция № 3: перфузионна система за клетъчни култури — перисталтична помпа за ниска поточна скорост и прилежащи маркучи и конектори.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35 020.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

CO2 инкубатор

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31640000 Машини и апарати със специфична функция
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15А или друг посочен от възложителя адрес в гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и инсталиране на CO2 инкубатор и осигуряване на гаранционен срок.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Допълнителни предложения“ / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 830.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Тази обособена позиция се реализира при изпълнението на проект с договор № КП-06-ПH33/12-2019 „Възпаление и митохондриална функция при деца с разстройство от аутистичния спектър“ към Фонд Научни изследвания, МОН.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Система за мониторинг и наблюдение на клетъчни култури

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31640000 Машини и апарати със специфична функция
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е гр. Пловдив 4002, Република БЪЛГАРИЯ, бул. „Васил Априлов“ № 15А или на друг, посочен от възложителя, адрес в гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на система за мониторинг и наблюдение на клетъчни култури. В предмета на поръчката е включено: доставка, инсталиране, осигуряване на гаранционен срок и гаранционно поддържане по време на гаранционния срок.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Допълнителни предложения“ / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 650.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът, посочен в II.2.7) е минималния срок, който е обвързан с гаранционния срок. В случай, че участника оферира по-голям гаранционен срок, срокът на договора се увеличава пропорционално. Тази обособена позиция се реализира при изпълнението на проект с договор № КП-06-ПH33/12-2019 „Възпаление и митохондриална функция при деца с разстройство от аутистичния спектър“ към Фонд Научни изследвания, МОН.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Перфузионна система за клетъчни култури — перисталтична помпа за ниска поточна скорост и прилежащи маркучи и конектори

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31640000 Машини и апарати със специфична функция
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е гр. Пловдив 4002, Република БЪЛГАРИЯ, бул. „Васил Априлов“ № 15А или на друг, посочен от възложителя, адрес в гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, инсталиране и осигуряване на гаранционен срок на перфузионна система за клетъчни култури — перисталтична помпа за ниска поточна скорост и прилежащи маркучи и конектори.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Допълнителни предложения“ / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 540.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Тази обособена позиция се реализира при изпълнението на проект с договор № КП-06-М21/9 от 18.12.2018 „Ефект на митохондриални инхибитори in vitro и ex vivo върху резистентна и рецидивираща остра лимфобластна левкемия в детската възраст“ към Фонд „Научни изследвания“.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя критерии за подбор към участниците, които се отнасят до годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, доставки с предмет идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

За доставка със сходен предмет възложителят ще приеме изпълнение на доставка на оборудване или апаратура за изследователска и/или лабораторна работа.

Възложителят не поставя изискване за сходен или идентичен обем.

За доказване на критерия за подбор участникът попълва: част IV: „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, от еЕЕДОП — приложен образец към документацията, с посочване на предмета, стойностите без ДДС, датите (посочва се начална и крайна дата на извършената доставка) и получателите на извършените доставки.

За доказване на съответствието с минималното изискване възложителят може да изиска от участника допълнително по всяко време, след отваряне на офертите, при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, а при сключване на договор определеният изпълнител представя, за описаните в еЕЕДОП доставки, отговарящи на изискванията на възложителя, списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите (посочва се начална и крайна дата на извършената доставка) и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки, посочени в ЕЕДОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Доставчикът доставя оборудването в пълен комплект за осигуряване работата му по предназначение и в съответствие с минималните технически характеристики, посочени в техническата спецификация на възложителя и техническа документация на производителя.

2. Доставеното оборудване трябва да е ново и неупотребявано и в съответствие с техническите изисквания. Да се достави в оригинална опаковка с ненарушена цялост.

3. Оборудването трябва да се достави с инструкция за експлоатация на български език, принадлежности и комплектации, когато са необходими за инсталирането му и правилна работа.

4. Доставеното оборудване трябва да бъде придружено с документи, регламентиращи гаранционния срок.

5. По време на изпълнение на поръчката да се изпълняват изискванията за визуализация на научно-изследователски проект в Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания — 2018 г. към Фонд „Научни изследвания“, МОН.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/07/2020
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 07/10/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/07/2020
Местно време: 11:00
Място:

Ректорат на Медицински университет Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов“ № 15А.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС. Представя се от изпълнителя преди сключване на договора в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Банковата гаранция за изпълнение и застраховката имат срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с един месец.

2. Начинът на освобождаване или задържане на гаранцията е уреден в проекта на договор.

3. Участник в процедурата се отстранява при наличие на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; чл. 107 от ЗОП и чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП; чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона; чл. 69 от ЗПКОНПИ; а не се сключва договор с участник, определен за изпълнител, за когото не може да бъде извършено идентифициране и проверка на идентификацията на клиента, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане способи.

4. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

5. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

6. По всяко време на провеждане на процедурата, след отваряне на офертите, възложителят на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП може да изиска от участниците представянето на документи, доказващи посочените в еЕЕДОП данни.

7. Плащането се извършва в размер на 1000 % от стойността на договора, в срок до 30 дни след издаване на фактура — оригинал и подписване на двустранен протокол за приемане на извършена доставка и инсталация на оборудването.

8. Обществената поръчка се финансира със средства по проект с договор № КП-06-ПH33/12-2019 „Възпаление и митохондриална функция при деца с разстройство от аутистичния спектър“ и проект с договор № КП-06-М21/9 от 18.12.2018 „Ефект на митохондриални инхибитори in vitro и ex vivo върху резистентна и рецидивираща остра лимфобластна левкемия в детската възраст“ за финансиране на научно-изследователски проект в Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания — 2018 г. към Фонд „Научни изследвания“, МОН.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава на основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-десет дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/06/2020