Servizi - 273772-2018

26/06/2018    S120    - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 

Lituania-Šilutė: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

2018/S 120-273772

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Šilutės rajono savivaldybės administracija
188723322
Dariaus ir Girėno g. 1
Šilutė
LT-99133
Lituania
Persona di contatto: Greta Jankauskienė
Tel.: +370 44179226
E-mail: greta.jankauskiene@silute.lt
Fax: +370 44151517
Codice NUTS: LT023

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.silute.lt

Indirizzo del profilo di committente: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6773

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=406295
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=406295&B=PPO
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apribojimo įrenginius paslaugos

II.1.2)Codice CPV principale
90510000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugos. Teritorija, kurią paslaugos teikėjas turės aptarnauti, apima Šilutės rajono savivaldybės teritoriją – 1 714 km2 (Šilutės miesto – 13 km2).

Savivaldybės daugiabučių ir individualių namų ir jų konteinerių skaičius 2017 m. gruodžio mėn.:

Daugiabučių namų skaičius – 435 vnt.

Individualių namų aikštelių skaičius – 8 108 vnt.

Pusiau požeminiai – 31 vnt.

Nurodytų talpų konteinerių kiekis (neskaitant požeminių konteinerių) gali keisti nuo 5 iki 10 proc., priklausomai Savivaldybės nuožiūra pateikiamo (nurodomo) jų faktinio poreikio.

Paslaugos teikėjas privalo įsivertinti, kad Savivaldybės teritorijoje, bet kuriuo metu paslaugų teikimo laikotarpiu, Savivaldybės nuožiūra gali būti įrengti nauji požeminiai konteineriai, kuriuos privalės aptarnauti paslaugos teikėjas nekeisdamas savo pasiūlymo sąlygų.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 561 983.47 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
90510000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: LT023
Luogo principale di esecuzione:

Šilutės rajono teritorija.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugos. Teritorija, kurią paslaugos teikėjas turės aptarnauti, apima Šilutės rajono savivaldybės teritoriją – 1 714 km2 (Šilutės miesto – 13 km2).

Savivaldybės daugiabučių ir individualių namų ir jų konteinerių skaičius 2017 m. gruodžio mėn.:

Daugiabučių namų skaičius – 435 vnt.

Individualių namų aikštelių skaičius – 8 108 vnt.

Pusiau požeminiai – 31 vnt.

Nurodytų talpų konteinerių kiekis (neskaitant požeminių konteinerių) gali keisti nuo 5 iki 10 proc., priklausomai Savivaldybės nuožiūra pateikiamo (nurodomo) jų faktinio poreikio.

Paslaugos teikėjas privalo įsivertinti, kad Savivaldybės teritorijoje, bet kuriuo metu paslaugų teikimo laikotarpiu, Savivaldybės nuožiūra gali būti įrengti nauji požeminiai konteineriai, kuriuos privalės aptarnauti paslaugos teikėjas nekeisdamas savo pasiūlymo sąlygų.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 561 983.47 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 61
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Numatoma galimybė šalių susitarimu sutartį pratęsti 1 kartą 1 metus. Sutarties pratęsimas įforminamas atskiru rašytiniu susitarimu.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Galimybė sutartį pratęsti tomis pačiomis sąlygomis.

II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Reikalaujama, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1) per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti užsakovui sutartyje nustatytą sutarties įvykdymo užtikrinimą. 43. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijos, ar draudimo bendrovės laidavimu ar užstatu, kurio suma – 10 proc. nuo pasiūlymo metinės vertės be PVM;

2) paslaugų teikėjui užsakovas gali skirti baudas už sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl užsakovo kaltės. Konkrečios baudų sumos nurodytos sutarties projekte.

Užsakovas apmoka už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas pagal paslaugų teikėjo pateiktas sąskaitas faktūras ir suteiktų paslaugų aktus bei paslaugų ataskaitas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ir suteiktų paslaugų akto suderinimo su užsakovu datos.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/07/2018
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lituano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/07/2018
Ora locale: 10:45
Luogo:

Šilutės rajono savivaldybės administracija, Viešųjų pirkimų skyrius, 314 kab., Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
Lituania
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
21/06/2018