Roboty budowlane - 273816-2014

Wyświetl widok skrócony

09/08/2014    S152    Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Szczytno: Roboty budowlane

2014/S 152-273816

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Warmia i Mazury sp. z o.o.
Adres pocztowy: Szymany 150
Miejscowość: Szczytno
Kod pocztowy: 12-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 12-100 Szczytno, Szymany 150
Osoba do kontaktów: mgr inż. Jarosław Tomsia – Dyrektor Projektu
E-mail: biuro@szymanyairport.pl
Tel.: +48 896231976
Faks: +48 896231976

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.szymanyairport.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Budowa budynku Terminala Lotniskowego Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budynkiem wiaty technicznej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn–Mazury–zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013 [II]”
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 12-100 Szczytno

Kod NUTS PL62 Warmińsko-Mazurskie

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Terminala lotniskowego i wiaty technicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją wodociągową i hydrantową, zewnętrzną instalacją odprowadzenia wód deszczowych, elektryczną, zimnej wody lodowej oraz co i cwu oraz budową dojść pieszych, dojazdów oraz parkingów w zakresie opracowania w Szymanach gm. Szczytno, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. Projekty, przedmiary i STWIORB wykonane zostały przez Studio form Architektonicznych „Pantel”, ul. Rybaki 40, 10-150 Olsztyn.
Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
— budowę budynku terminala lotniskowego,
— budowę wiaty technicznej z kotłownią olejową,
— budowę zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej, tj. kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją wodociągową i hydrantową, zewnętrzną instalacją odprowadzenia wód deszczowych, elektryczną, zimnej wody lodowej oraz co i cwu,
— budowę parkingów dla samochodów osobowych, autokarów, parkingu dla VIP oraz parkingu dla pracowników,
— budowę dojść i dojazdów,
— montaż urządzeń aktywnych niskoprądowych,
— mała architektura..
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach, 45223300 Roboty budowlane w zakresie parkingów

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 56 450 644,61 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
WIM.431.2.1.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 90-157989 z dnia 10.5.2014

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 112-197875 z dnia 13.6.2014

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 99-173647 z dnia 23.5.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.8.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 12
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Mostostal Warszawa S.A.
Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 11A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-673
Państwo: Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 45 677 368,80 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 56 450 644,61 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: 1.Roboty Budowlane,
2.Roboty Elektryczne,
3.Roboty Sanitarne,
4.Roboty Teletechniczne.
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn–Mazury (zapisany w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013).
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania można składać w terminach (i na zasadach) określonych w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2013 r. poz. 907 z. późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.8.2014