Servicios - 273924-2019

12/06/2019    S111

Polska-Gdańsk: Usługi rozbudowy oprogramowania

2019/S 111-273924

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Energa-Operator SA
Adres pocztowy: ul. Marynarki Polskiej 130
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 80-857
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Okuniewski
E-mail: bartosz.okuniewski@energa.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zakupy.energa-operator.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozwój systemu SID

Numer referencyjny: P/1/0048/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Rozwój w Energa Operator S.A. systemu informacji o dystrybucji

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zmiany procesów biznesowych zaimplementowanych w SID podnoszące efektywność i ergonomię wsparcia informatycznego. W ramach rozwoju technologicznego aplikacji przewidziano pracę w środowisku Android oraz dodatkowe wykorzystanie technologii utility network ESRI (oprogramowania narzędziowego GIS).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (podać uzasadnienie faktyczne i prawne):

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 1) w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest System SID (System Informacji o Dystrybucji), którego producentem i właścicielem jest firma Apator Rector Sp. z o.o. to strategiczny, wielomodułowy system wykorzystywany w Energa-Operator SA do realizacji kluczowych procesów zarządzania majątkiem sieciowym

Zgodnie z poglądami wyrażonymi w doktrynie i orzecznictwie udzielenie zamówienia z powołaniem się na przesłankę wskazaną w art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy dopuszczalne jest tylko w sytuacji, gdy istnieje tylko jeden wykonawca zdolny do zrealizowania zamówienia ze względu na konieczność ochrony uregulowanych w odrębnych przepisach praw wyłącznych.

Zastosowanie trybu zamówienia z wolej ręki wynika z tego, że:

— Apator Rector Sp. z o.o. posiada wyłączne prawa autorskie dotyczące rozbudowy i modyfikacji oprogramowania w systemie SID,

— Apator Rector Sp. z o.o. jest właścicielem kodów źródłowych do wszystkich modułów w systemie SID, co jest warunkiem koniecznym do modyfikacji istniejących kodów jak również budowy nowych kodów w celu realizacji opisanych powyżej prac,

— Alternatywą do przeprowadzenia zmian rozwojowych dla oprogramowania już wdrożonego we wszystkich Oddziałach Energa-Operator SA byłoby opracowanie i wdrożenie nowego systemu, posiadającego funkcjonalności równoważne do funkcjonalności zapewnionych przez system SID. Jednakże zamówienie nowego systemu, który mógłby zapewne zaspokoić docelowo obecne potrzeby Energa-Operator SA, trudno uznać za realną alternatywę do przedmiotowego Zamówienia. Takie rozwiązanie byłoby z pewnością dużo bardziej kosztowne, przy czym zwiększonym kosztem nie byłaby tylko jego wyższa cena (wykonanie nowego systemu w całym przedsiębiorstwie jest droższe od samego rozszerzenia już funkcjonującego systemu) ale także dodatkowe koszty organizacyjne wynikające z dezorganizacją pracy wynikającej z przejścia na pracę w nowym systemie a także znacznie dłuższego czasu na jego wdrożenie.

W świetle powyższego Apator Rector Sp. z o.o. jest jedynym realnym podmiotem, który może wykonać usługi objęte zamówieniem będącym przedmiotem Zawiadomienia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
06/03/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2019