Services - 273931-2019

12/06/2019    S111    - - Services - Additional information - Concession award procedure 

Estonia-Tallinn: Refuse disposal and treatment

2019/S 111-273931

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 237-542530)

Legal Basis:

Directive 2014/23/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Tallinna Ettevõtlusamet
75023817
Vabaduse väljak 7
Tallinn
15199
Estonia
Contact person: Kristel Kivijärv
Telephone: +372 6404270
E-mail: kristel.kivijarv@tallinnlv.ee
NUTS code: EE

Internet address(es):

Main address: http://www.tallinn.ee

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Korraldatud jäätmevedu Lasnamäe veopiirkonnas nr 10

Reference number: 203410
II.1.2)Main CPV code
90510000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine Lasnamäe veopiirkonnas nr 10. Riigihankega on hõlmatud segaolmejäätmed, biolagunevad jäätmed ning paber ja kartong.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/06/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 237-542530

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.2
Place of text to be modified: Majanduslik ja finantsseisund
Instead of:

3) Pakkuja viimase lõppenud majandusaasta (2017) kogu majandustegevuse netokäive peab olema igal majandusaastal vähemalt 1 000 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada hankepassis andmed oma viimase riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta (2017) kogu majandustegevuse netokäibe kohta. Hankija nõudmisel, kui andmed ole avaliku andmebaasi kaudu kättesaadavad, tuleb pakkujal esitada enda viimase majandusaasta (2017) aruanne või selle väljavõte.

Read:

3) Pakkuja viimase lõppenud majandusaasta (2018) kogu majandustegevuse netokäive peab olema vähemalt 1 000 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada hankepassis andmed 2018. majandusaasta kogu majandustegevuse netokäibe kohta. Hankija nõudmisel, kui andmed ei ole avaliku andmebaasi kaudu kättesaadavad, tuleb pakkujal esitada 2018. majandusaasta aruanne või selle väljavõte.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Instead of:

1) Pakkuja omandis peavad olema riigihanke objektiks olevate tööde teostamiseks vähemalt kaks tehniliselt korras jäätmeveokit või pakkujal peab olema sõlmitud eelleping vastavate veokite kasutusõiguse omandamiseks alates 1.10.2019. Jäätmeveokiga peab olema võimalik tühjendada Tallinna Linnavolikogu 8.9.2011. a määruse nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ § 15 lõikes 2 nimetatud kogumismahuteid, välja arvatud süvakogumismahuteid. Jäätmeveokid peavad vastama vähemalt järgmistele tingimustele:

1. Jäätmete kogumiseks ja vedamiseks kasutatavad jäätmeveokid peavad vastama vähemalt Euro VI heitmenormidele (välja arvatud presskonteinerite veok) ja olema varustatud kogumisvahendite tühjendamiseks vajaliku tõstemehhanismiga. Kui jäätmeveokite vastavust vähemalt Euro VI standarditele ei ole sertifitseeritud, kuid tehnilise järeltöötlusega on saavutatud samaväärne standard, esitab pakkuja tõendusmaterjali jäätmeveokite samaväärsele standardile vastavuse kohta. Pakkujal peab olema võimalik kasutada vähemalt 2 jäätmeveokit. Kui pakkuja kasutab veokeid, mis on ette nähtud töötama alternatiivsete kütuseliikide või -süsteemide jõul (nt biokütused, elektri- ja vesinikkütused või hübriidsõidukisüsteemid), peab pakkuja esitama sõiduki tehnilised andmed, milles on esitatud kõnealused tehnilised või kütusetehnoloogia kirjeldused.

2. Jäätmeveokid peavad olema varustatud kaaluga ning tehnilise vahendiga jäätmemahutite tuvastamiseks kiibi, vöötkoodi või muu tehnilise lahendusega, mis võimaldab kogumismahuti tühjendamise käigus määrata mahutis olevate jäätmete massi. Kaal peab olema taadeldav ja taadeldud. Jäätmeveokite varustatus kaaluga ning jäätmemahutite tuvastamine kiibi, vöötkoodi või muu tehnilise lahendusega (igal mahutil unikaalne ID) peab kokkuvõttes võimaldama jäätmevaldajate poolt tasu maksmise osaliselt jäätmete massi järgi.

3. Jäätmeveokid peavad olema varustatud GPS jälgimissüsteemiga ning tellijale ja jäätmete vastuvõtjale peab olema tagatud reaalajas veokite teekonna jälgimine veebipõhise lahenduse abil (Navirec, Ecofleet või samaväärne) kogu teenindusaja vältel. Veokite GPS logi peab olema jälgitav vähemalt viimase 3 kuu kohta.

Pakkujal tuleb esitada hankepassis veol kasutatavate veokite loetelu nimekiri. Kui pakkumuse esitamise hetkel ei ole pakkuja omandis teenuse osutamiseks vajalikke jäätmeveokeid, esitab pakkuja hankija nõudmisel eellepingud jäätmeveokite kasutusõiguse omandamise kohta alates 1.10.2019.

Read:

1) Pakkujal peab teenuse osutamiseks olema vähemalt kaks jäätmeveokit, mis vastavad vähemalt Euro VI heitmenormidele või pakkujal peab olema sõlmitud eelleping teenuse osutamiseks vajalike jäätmeveokite kasutusõiguse omandamiseks alates 1.12.2019. Kui jäätmeveokite vastavust vähemalt Euro VI standardile ei ole sertifitseeritud, kuid tehnilise järeltöötlusega on saavutatud samaväärne standard, esitab pakkuja tõendusmaterjali jäätmeveokite samaväärsele standardile vastavuse kohta.

Pakkujal tuleb esitada hankepassis teenuse osutamisel kasutatavate jäätmeveokite loetelu, märkides juurde, millisele heitmenormide standardile jäätmeveokid vastavad. Kui pakkumuse esitamise hetkel ei ole pakkuja omandis teenuse osutamiseks vajalikke jäätmeveokeid, esitab pakkuja hankija nõudmisel eellepingud jäätmeveokite kasutusõiguse omandamise kohta 1.12.2019.

Section number: I.1
Place of text to be modified: Hankija nimi
Instead of:

Tallinna Keskkonnaamet

Read:

Tallinna Ettevõtlusamet

VII.2)Other additional information: