Dostawy - 273936-2020

12/06/2020    S113

Polska-Nowy Sącz: Sprzęt dydaktyczny

2020/S 113-273936

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Krajowy numer identyfikacyjny: 734-350-70-21
Adres pocztowy: ul. Wyspiańskiego 13
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Trystuła
E-mail: sekretariat@inkubator.nowysacz.pl
Tel.: +48 575066009

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.malopolska.pl/inkubatorns,m,332665,przetargi-od-2020.html

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni w celu realizacji projektu w obszarze elektryczno-elektronicznym.

Numer referencyjny: ZP.271.03.2020.1022
II.1.2)Główny kod CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwadzieścia dwie części (Pakietów).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 281 366.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30232110 Drukarki laserowe
48820000 Serwery
31682500 Awaryjny sprzęt elektryczny
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
38653400 Ekrany projekcyjne
38652100 Projektory
32324600 Telewizory cyfrowe
30237230 Pamięci
39162110 Sprzęt dydaktyczny
30213100 Komputery przenośne
30237270 Torby na komputery przenośne
30237410 Myszka komputerowa
30121430 Cyfrowe urządzenia powielające
30213300 Komputer biurkowy
30237460 Klawiatury komputerowe
44300000 Kabel, drut i podobne wyroby
30231300 Monitory ekranowe
30231320 Monitory dotykowe
30234500 Pamięci do przechowywania danych
30213200 Komputer tablet
30230000 Sprzęt związany z komputerami
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32581100 Kabel do transmisji danych
32322000 Urządzenia multimedialne
30237280 Akcesoria zasilające
30232140 Plotery
48322000 Pakiety oprogramowania graficznego
38520000 Skanery
30195913 Sztalugi flipchart
30195920 Tablice magnetyczne
32342412 Głośniki
39162100 Pomoce dydaktyczne
37524100 Gry edukacyjne
48190000 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 N. Sącz, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 N. Sącz, Zespołu Szkół nr 4, ul. Św. Ducha 6, 33- 300

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w postaci mebli szkolnych i biurowych na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
39113000 Różne siedziska i krzesła
39130000 Meble biurowe
39121200 Stoły
39121100 Biurka
39111100 Siedziska obrotowe
39131000 Regały biurowe
39100000 Meble
39160000 Meble szkolne
39112000 Krzesła
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół nr 4, ul. Św. Ducha 6, 33-300 N. Sącz, Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 N. Sącz, Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 N.Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w postaci klimatyzacji na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39717200 Urządzenia klimatyzacyjne
45331220 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 N.Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.3 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni elektronicznej w CKZ oddział ZS4 na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
42660000 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco
44510000 Narzędzia
38342000 Oscyloskopy
44300000 Kabel, drut i podobne wyroby
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
30237280 Akcesoria zasilające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół nr 4, ul. Św. Ducha 6, 33-300 N. Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.4 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni elektronicznej PE1 CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
44300000 Kabel, drut i podobne wyroby
31711500 Części podzespołów elektronicznych
31224100 Wtyki i gniazda
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 N.Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.5 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni elektronicznej PE2 CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31712100 Maszyny i aparatura mikroelektroniczna
35125100 Czujniki
31100000 Elektryczne silniki, generatory i transformatory
38410000 Przyrządy pomiarowe
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
38651600 Kamery cyfrowe
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31221000 Przełączniki elektryczne
31711500 Części podzespołów elektronicznych
39162110 Sprzęt dydaktyczny
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 N.Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.6 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni systemów i sieci (109) CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
44510000 Narzędzia
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 N.Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.7 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni mikroprocesorów (INT) CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
38342000 Oscyloskopy
30237280 Akcesoria zasilające
42660000 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco
44510000 Narzędzia
42623000 Frezarki
42991100 Maszyny introligatorskie
42994230 Laminatory
38410000 Przyrządy pomiarowe
31731100 Moduły
48321000 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
44300000 Kabel, drut i podobne wyroby
31224100 Wtyki i gniazda
32551000 Kable telefoniczne i podobny sprzęt
39141300 Szafy
31211310 Wyłączniki
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 N.Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.8 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni sieci światłowodowych pasywnych CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
32551000 Kable telefoniczne i podobny sprzęt
32562200 Światłowodowe kable telekomunikacyjne
38621000 Aparatura światłowodowa
32324300 Urządzenia telewizyjne
32422000 Elementy składowe sieci
44510000 Narzędzia
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 N.Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.9 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni systemów teletransmisyjnych (8) CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
32551000 Kable telefoniczne i podobny sprzęt
32562200 Światłowodowe kable telekomunikacyjne
38621000 Aparatura światłowodowa
32422000 Elementy składowe sieci
44510000 Narzędzia
31224100 Wtyki i gniazda
32413100 Rutery sieciowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32550000 Sprzęt telefoniczny
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 N.Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.10 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni elektronicznej makietowej PE4 CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
31681100 Styki elektryczne
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 N.Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.11 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni programistycznej (14) CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
44300000 Kabel, drut i podobne wyroby
44322100 Kanały kablowe
31211310 Wyłączniki
32422000 Elementy składowe sieci
39141300 Szafy
32420000 Urządzenia sieciowe
32342420 Studyjne konsole mikserskie
32342410 Sprzęt dźwiękowy
32343000 Wzmacniacze
32341000 Mikrofony
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 N.Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.12 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni automatyki przemysłowej (PAP) - CKZ na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44300000 Kabel, drut i podobne wyroby
42131130 Regulatory temperatury
35125100 Czujniki
39162110 Sprzęt dydaktyczny
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania
32352000 Anteny i reflektory
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000 Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000 Generatory
31155000 Falowniki
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
31680000 Elektryczne artykuły i akcesoria
44510000 Narzędzia
44511000 Narzędzia ręczne
31221000 Przełączniki elektryczne
43800000 Urządzenia warsztatowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 N. Sącz,

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.13 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych - CKZ na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
31510000 Żarówki elektryczne
32331100 Adaptery
44163240 Łączniki do przewodów rurowych
44532000 Łączniki bez gwintu
31224000 Podłączenia i elementy stykowe
42141800 Złącza uniwersalne
44322200 Złącza kablowe
44321000 Kabel
39162110 Sprzęt dydaktyczny
42111000 Silniki
34999400 Modele w skali
30233190 Kontroler dysku
34990000 Sprzęt kontrolny, bezpieczeństwa, sygnalizacyjny i oświetleniowy
35125100 Czujniki
44191400 Płyta pilśniowa
44192000 Inne różne materiały budowlane
42417200 Przenośniki
42132130 Pneumatyczne siłowniki zaworowe
31224100 Wtyki i gniazda
30237440 Manipulatory kulowe
31682410 Napowietrzne prowadnice kabli
44512200 Szczypce
44512210 Obcęgi
44512900 Końcówki wierteł, końcówki śrubokrętów i inne akcesoria
44512800 Śrubokręty
44512400 Nożyce do cięcia drutu
39240000 Wyroby nożownicze
39241100 Noże
44511000 Narzędzia ręczne
44510000 Narzędzia
44512000 Różne narzędzia ręczne
38410000 Przyrządy pomiarowe
38341320 Woltomierze
38341310 Amperomierze
38561100 Prędkościomierze do pojazdów mechanicznych
38412000 Termometry
42123000 Sprężarki
37500000 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
31731100 Moduły
31155000 Falowniki
31214130 Wyłączniki bezpieczeństwa
38436720 Konwertery do rozdrabniaczy ultradźwiękowych
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 N. Sącz,

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.14 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych-CKZ na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
42132120 Hydrauliczne siłowniki zaworowe
42131000 Krany, kurki i zawory
35125100 Czujniki
44164200 Przewody rurowe
42121200 Silniki hydrauliczne
34325100 Tłumiki
42420000 Łopatki, szufle, łyżki i chwytaki do dźwigów lub koparek
42132100 Siłowniki zaworowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 N. Sącz,

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.15 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych – CKZ na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31170000 Transformatory
31214100 Przełączniki
38410000 Przyrządy pomiarowe
44511000 Narzędzia ręczne
44510000 Narzędzia
44512000 Różne narzędzia ręczne
38552000 Mierniki elektroniczne
44512400 Nożyce do cięcia drutu
39240000 Wyroby nożownicze
39241100 Noże
31711110 Przekaźniki
31221600 Przekaźniki czasowe
44164200 Przewody rurowe
42111000 Silniki
31110000 Silniki elektryczne
42660000 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco
48961000 Sterowniki Ethernet
48960000 Pakiety oprogramowania do sterowników systemowych
44512200 Szczypce
38341320 Woltomierze
35121900 Detektory radarowe
31211310 Wyłączniki
35125100 Czujniki
44163240 Łączniki do przewodów rurowych
44532000 Łączniki bez gwintu
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 N. Sącz,

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.16 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych- CKZ na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44511000 Narzędzia ręczne
44510000 Narzędzia
44512000 Różne narzędzia ręczne
44512300 Młotki
35121700 Systemy alarmowe
35125100 Czujniki
45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
31625000 Alarmy przeciwpożarowe
44190000 Różne materiały budowlane
48961000 Sterowniki Ethernet
32551200 Centrale telefoniczne
30237240 Kamera internetowa
34999400 Modele w skali
42994220 Przybory do laminowania
24950000 Specjalistyczne produkty chemiczne
44512400 Nożyce do cięcia drutu
39240000 Wyroby nożownicze
44321000 Kabel
44164200 Przewody rurowe
42660000 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco
33141641 Sondy
48960000 Pakiety oprogramowania do sterowników systemowych
38410000 Przyrządy pomiarowe
39513000 Bielizna stołowa
35113480 Ochronne opaski na nadgarstki
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
24100000 Gazy
39241130 Noże specjalistyczne
44512200 Szczypce
42664000 Urządzenia topnikowe
24952000 Pasty modelarskie
38342000 Oscyloskopy
31120000 Generatory
38436720 Konwertery do rozdrabniaczy ultradźwiękowych
32343000 Wzmacniacze
31644000 Różne rejestratory danych
42997300 Roboty przemysłowe
31731100 Moduły
31430000 Akumulatory elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 N. Sącz,

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.17 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni urządzeń techniki komputerowej-CKZ na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
44190000 Różne materiały budowlane
44192100 Pianka z PCV
19500000 Guma i tworzywa sztuczne
44191200 Drewno laminatowe
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 N. Sącz,

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.18 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni dostępowych urządzeń teleinformatycznych-CKZ na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32550000 Sprzęt telefoniczny
32551200 Centrale telefoniczne
30237135 Karty sieciowe
31712111 Karty telefoniczne
32552160 Telefony dla słabosłyszących
32552100 Zestawy do aparatów telefonicznych
32551300 Telefoniczne zestawy słuchawkowe
39241130 Noże specjalistyczne
44510000 Narzędzia
32552000 Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
32552600 Domofony
38436720 Konwertery do rozdrabniaczy ultradźwiękowych
31224100 Wtyki i gniazda
44164200 Przewody rurowe
39241200 Nożyczki
43800000 Urządzenia warsztatowe
43300000 Maszyny i sprzęt budowlany
44512800 Śrubokręty
44512200 Szczypce
44512900 Końcówki wierteł, końcówki śrubokrętów i inne akcesoria
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania
38412000 Termometry
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 N. Sącz,

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.19 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni systemów energetyki odnawialnej – CKZ na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44190000 Różne materiały budowlane
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
39241130 Noże specjalistyczne
44512400 Nożyce do cięcia drutu
44512210 Obcęgi
42131000 Krany, kurki i zawory
44192100 Pianka z PCV
42660000 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco
42511110 Pompy grzewcze
34941100 Pręty
44512200 Szczypce
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
31731100 Moduły
30237140 Płyty główne
38622000 Lustra
44321000 Kabel
38412000 Termometry
38552000 Mierniki elektroniczne
35125100 Czujniki
42923110 Wagi
42122450 Pompy próżniowe
39226210 Butle
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
44511000 Narzędzia ręczne
44512000 Różne narzędzia ręczne
34999200 Rozdzielacze sygnału antenowego
44510000 Narzędzia
38410000 Przyrządy pomiarowe
31121340 Elektrownie wiatrowe
14715000 Miedź
43611300 Nożyce wiertnicze
48322000 Pakiety oprogramowania graficznego
48326000 Pakiety oprogramowania do odwzorowywania
44334000 Profile
48961000 Sterowniki Ethernet
31211300 Bezpieczniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 N. Sącz,

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.20 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni montażu i konserwacji instalacji elektrycznych - CKZ na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14714000 Cyna
35125100 Czujniki
31155000 Falowniki
42514300 Aparatura filtrująca
44511000 Narzędzia ręczne
31521000 Lampy
42660000 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco
44532000 Łączniki bez gwintu
38552000 Mierniki elektroniczne
30121420 Nadajniki cyfrowe
39241130 Noże specjalistyczne
31221600 Przekaźniki czasowe
31711110 Przekaźniki
44321000 Kabel
44512400 Nożyce do cięcia drutu
31224700 Puszki połączeniowe
44141000 Rurki kablowe
48961000 Sterowniki Ethernet
44512200 Szczypce
31224600 Ściemniacze
44510000 Narzędzia
31211310 Wyłączniki
42141800 Złącza uniwersalne
33141641 Sondy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 N. Sącz,

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.21 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni instalatora elektroniki użytkowej CKZ w ZS4 na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
31644000 Różne rejestratory danych
38651600 Kamery cyfrowe
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
35121700 Systemy alarmowe
31731100 Moduły
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
44521100 Zamki
31224100 Wtyki i gniazda
32551000 Kable telefoniczne i podobny sprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół nr 4, ul. Św. Ducha 6, 33-300 N. Sącz,

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.22 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 064-152561
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP.271.03.2020.1022
Część nr: 1
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w postaci mebli szkolnych i biurowych na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE "AKMA" PODSTAWSKI ZBIGNIEW
Adres pocztowy: ul. Długa 43
Miejscowość: Niedomice
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-132
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 86 883.47 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 65 342.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w postaci klimatyzacji na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni elektronicznej w CKZ oddział ZS4 na potrzeby realizacji projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni elektronicznej PE1 CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni elektronicznej PE2 CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni systemów i sieci (109) CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: "FOREX IT" Paweł Gwóźdź
Adres pocztowy: ul. Nawojowska 160
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 795.65 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 964.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Część nr: 8
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni mikroprocesorów (INT) CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9
Część nr: 9
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni sieci światłowodowych pasywnych CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: "FOREX IT" Paweł Gwóźdź
Adres pocztowy: ul. Nawojowska 160
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 22 009.55 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 27 790.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 10
Część nr: 10
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni systemów teletransmisyjnych (8) CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11
Część nr: 11
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni elektronicznej makietowej PE4 CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 12
Część nr: 12
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni programistycznej (14) CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 13
Część nr: 13
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni automatyki przemysłowej (PAP) - CKZ na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE MICRO MAREK KOWALSKI
Adres pocztowy: ul. Lipowa 1
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL523 Nyski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 57 814.19 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 55 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 14
Część nr: 14
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych - CKZ na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 15
Część nr: 15
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych-CKZ na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE MICRO MAREK KOWALSKI
Adres pocztowy: ul. Lipowa 1
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL523 Nyski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 131 350.35 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 129 470.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 16
Część nr: 16
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych – CKZ na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 17
Część nr: 17
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych - CKZ na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 18
Część nr: 18
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni urządzeń techniki komputerowej-CKZ na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 19
Część nr: 19
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni dostępowych urządzeń teleinformatycznych-CKZ na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 20
Część nr: 20
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni systemów energetyki odnawialnej – CKZ na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 21
Część nr: 21
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni montażu i konserwacji instalacji elektrycznych - CKZ na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 22
Część nr: 22
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni instalatora elektroniki użytkowej CKZ w ZS4 na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiając unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Pzp). Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn, zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ wszystkie złożone oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający rozpoczął zatem nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ZP.271.10.2020.1022) - część nr 1, nr 4, nr 5, nr 6, nr 10, nr 12, nr 14, nr 16, nr 17, nr 19, nr 21, nr 22.

2. Zamawiając unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Pzp). Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn, zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający udzielił zatem zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 bowiem zachodzi okoliczność wskazana w pkt 4 (część nr 2 - ZP.271.07.2020.1022, część nr 8 - ZP.271.08.2020.1022, nr 20 - ZP.271.09.2020.1022) oraz rozpoczął nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (część nr 18 - ZP.271.10.2020.1022)

4. 1. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część nr 11 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Pzp), którego przedmiotem było: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ-CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn, zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Wskazana okoliczność uzasadnia unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części nr 11. Zamawiający rozpoczął zatem nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ZP.271.13.2020.1022).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2020