Dostawy - 273981-2020

12/06/2020    S113

Polska-Częstochowa: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

2020/S 113-273981

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Adres pocztowy: ul. Waszyngtona 4/8
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, Częstochowa
E-mail: m.majewska@ujd.edu.pl
Tel.: +48 343784200
Faks: +48 343784200

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ujd.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa macierzy dyskowej dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Numer referencyjny: Zp.26.1.7.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i skonfigurowanie macierzy dyskowej. Miejsce realizacji zamówienia: Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4, pok. 1.19. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w ciągu 6 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia licząc od podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 280 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233141 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Częstochowa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i skonfigurowanie macierzy dyskowej.

2. Macierz musi być fabrycznie nowa, nieregenerowana i wyprodukowana najwcześniej w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren UE. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sprzętu demonstracyjnego lub powystawowego.

3. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić min. jednego pracownika Zamawiającego z instalacji, konfiguracji i obsługi macierzy. Szkolenie winno obejmować przynajmniej tematykę z:

1) instalacji, konfiguracji i administrowania oferowanym systemem macierzowym;

2) praktycznej wiedzy jak zaprojektować efektywne środowisko pamięci masowych;

3) zaawansowanych funkcji i funkcjonalności oferowanego sprzętu;

4) zabezpieczania środowiska pamięci masowych macierzy z wykorzystaniem kopii migawkowych (snapshot) i klonowania zasobów;

5) współpracy z platformą wirtualizacji VMware vSphere;

6) replikacji lokalnej i zdalnej;

7) najlepszych praktyk związanych z administrowaniem systemem oferowanego systemu macierzowego;

4. Miejsce realizacji zamówienia: Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4, pok. 1.19.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w ciągu 6 tygodni licząc od dnia podpisania umowy

6. Wykonawca po dostarczeniu, instalacji i konfiguracji macierzy sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą całego rozwiązania.

7. Zamawiający wymaga, by macierz oraz jej oprogramowanie były objęte co najmniej 5-letnim wsparciem producenta sprzętu liczonym od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

8. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia licząc od podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

9. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić asystę techniczną dla dostarczonej macierzy z oprogramowaniem wewnętrznym poprzez usuwanie błędów konfiguracji i instalacji oraz wad ujawnionych w okresie gwarancji, w tym dokonywanie napraw, usuwanie awarii, instalację nowszych wersji oprogramowania tworzonych przez producenta macierzy i dedykowanych dla dostarczonego urządzenia. Świadczenia wynikające z gwarancji będą wykonywane bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, transportem przedmiotu zamówienia do/z serwisu, kosztami części zamiennych i robocizny. Asysta techniczna będzie świadczona w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Czas reakcji serwisu: następny dzień roboczy po dniu zgłoszenia Wykonawcy wady, awarii przez Zamawiającego. W przypadku wymiany dysku, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.

Zamawiający wymaga by usługi serwisu były świadczone w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą ISO-9001 lub równoważną.

Zamawiający wymaga by serwis był świadczony przez producenta lub przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

10. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.03.05.00-00-Z067/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Zintegrowany program rozwoju UJD w Częstochowie 2018” realizowanego w ramach osi priorytetowej: III. szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania: 3.5 kompleksowe programy szkół wyższych, programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 039-091847
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa macierzy dyskowej dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AB Systems Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Płk. Dąbka 8
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-732
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 280 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 231 890.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługuje prawo do wniesienia odwołania (art. 180–198), a także pozostałe środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy w postaci skargi do sądu (art. 198 a – 198 g).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej/platformie zakupowej Zamawiającego;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze i źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, POLSKA, e-mail: odwolania@uzp.gov.pl,

tel.: +48 224587800, adres internetowy: www.uzp.gov.pl, faks: +48 224587803.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2020