Tjenesteydelser - 273990-2014

Vis forkortet udgave

12/08/2014    S153

Belgien-Bruxelles: Handlingsplan for e-sundhed for 2012-2020: midtvejsevaluering — SMART 2014/0060

2014/S 153-273990

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, afdeling H1 — Sundhed og Velvære
Postadresse: avenue de Beaulieu 31 (BU31 01/066)
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: kontorchef, Peteris Zilgalvis
Mailadresse: cnect-h1@ec.europa.eu
Telefon: +32 22950935
Fax: +32 22960181

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/17593

Elektronisk adgang til oplysninger: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/17593

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: kommunikationsnet, indhold og teknologi.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Handlingsplan for e-sundhed for 2012-2020: midtvejsevaluering — SMART 2014/0060.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Den aktuelle undersøgelse skal omfatte vurdering af fremskridtene for e-HAP inden for hvert mål ved:
1. analyse af merværdien ved at have en handlingsplan
2. tilvejebringelse af et overblik over gennemførelsen af e-HAP i de første 2-3 år, inklusive en kvantitativ og kvalitativ beskrivelse af de opstillede prioriteringer, de benyttede finansielle instrumenter (f.eks. driftstilskud, fælles aktiviteter, udbud mv.), de modtagere, der blev nået, de aktiviteter, der blev finansieret, og de ønskede resultater
3. vurdering af relevansen, effektiviteten og virkningsgraden af de finansierede aktiviteter under hensyntagen til, at hovedparten af de finansierede aktiviteter ikke vil have tilvejebragt alle projektleverancer og slutrapporter, når evalueringen finder sted, så vurderingen af indvirkningen skal være fremadskuende. Men visse foreløbige resultater bør analyseres, især alle dem, der vedrører datastrategien
4. vurdering af indvirkningen og vedtagelsen af politikmålene.
Denne vurdering skal omfatte skrivebordsarbejde med de projekter og undersøgelser, der støttes af Europa-Kommissionen, ud over en rundspørge blandt repræsentanter i medlemsstater eller andre nøgleinteressenter om fremskridt for, indvirkning og merværdi af de aktiviteter, der har fundet sted. Undersøgelsen skal se efter kvantitative og objektive indikatorer. Tilfredshedsrundspørger bør være supplerende.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Maksimumsværdi 200 000 EUR.
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 11 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Som angivet i udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Som angivet i udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Som angivet i udbudsmaterialet.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Som angivet i udbudsmaterialet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Som angivet i udbudsmaterialet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som angivet i udbudsmaterialet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Som angivet i udbudsmaterialet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Som angivet i udbudsmaterialet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
SMART 2014/0060.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 252-441252 af 31.12.2013

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
19.9.2014 - 16:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 2.10.2014 - 10:00

Sted:

BU 31 (kontor 01/066).

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja

Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: 1 bemyndiget repræsentant for hver tilbudsgiver må være til stede ved åbningen af bud. Tilbudsgivere, der ønsker at overvære åbningen af bud, bedes informere fr. Angelina Sanchez-Munoz pr. e-mail (angelina.sanchez-munoz@ec.europa.eu), fax (+32 22960181) eller brev senest 48 timer i forvejen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Horisont 2020 — EU's rammeprogram for forskning og innovation.
VI.3)Yderligere oplysninger
Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.1. Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Europa-Kommissionen, GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, afdeling H1 — Sundhed og Velvære, att. Peteris Zilgalvis, kontorchef
Postadresse: BU31, kontor 01/066
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Mailadresse: cnect-h1@ec.europa.eu
Telefon: +32 22969964
Fax: +32 22960181
Internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31.7.2014