Προμήθειες - 274032-2020

12/06/2020    S113

Ελλάδα-Ηγουμενίτσα: Πετρέλαιο και αποστάγματα

2020/S 113-274032

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας - Διεύθυνση Διοικητικού / Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 18
Πόλη: Ηγουμενίτσα
Κωδικός NUTS: EL542 Θεσπρωτία
Ταχ. κωδικός: 461 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ch.sarmpani@php.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2665360111
Φαξ: +30 2665360121
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.thesprotia.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ηλεκτρονικός, διεθνής ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης προμηθευτών πετρελαιοειδών τα έτη 2020 και 2021, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητάς της.

Αριθμός αναφοράς: 6/2019
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09130000 Πετρέλαιο και αποστάγματα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών τα έτη 2020 και 2021, για την Π.Ε. Θεσπρωτίας και Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητάς της.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 305 321.92 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης
09132100 Αμόλυβδη βενζίνη
09134100 Πετρέλαιο ντίζελ
09210000 Λιπαντικά παρασκευάσματα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL542 Θεσπρωτία
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ανάδειξη προμηθευτή πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα κίνησης και λιπαντικά), προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητάς της (Β.Ν.Σ. Ηγουμενίτσας και Ε.Κ.Α.Β. 7ης Περιφέρειας), για τα έτη 2020 και 2021.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Δίμηνη παράταση των συμβάσεων.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 219-537046
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Τίτλος:

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης τα έτη 2020 και 2021, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
27/04/2020
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Σάββας Π. Θωμάζος
Πόλη: Ηγουμενίτσα
Κωδικός NUTS: EL542 Θεσπρωτία
Ταχ. κωδικός: 461 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 199 061.76 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Τίτλος:

Προμήθεια λιπαντικών παρασκευασμάτων τα έτη 2020 και 2021, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
09/04/2020
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Gandoil Λιπαντικά Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL306 Δυτική Αττική
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 888.90 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Τίτλος:

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, κατά τα έτη 2020 και 2021, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ηγουμενίτσης (Β.Ν.Σ. - Ο.Α.Ε.Δ. Ηγουμενίτσης).

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
27/04/2020
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Σάββας Π. Θωμάζος
Πόλη: Ηγουμενίτσα
Κωδικός NUTS: EL542 Θεσπρωτία
Ταχ. κωδικός: 461 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 15 431.04 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Τίτλος:

Προμήθεια καυσίμων κίνησης, κατά τα έτη 2020 και 2021, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Ε.Κ.Α.Β. 7ης Περιφέρειας - Θεσπρωτία.

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
09/06/2020
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Σάββας Π. Θωμάζος
Πόλη: Ηγουμενίτσα
Κωδικός NUTS: EL542 Θεσπρωτία
Ταχ. κωδικός: 461 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 87 940.22 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Πειραιάς
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
Ταχ. διεύθυνση: Π.Τσαλδάρη 18
Πόλη: Ηγουμενίτσα
Ταχ. κωδικός: 461 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2665360111
Φαξ: +30 2665360121
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
Ταχ. διεύθυνση: Π.Τσαλδάρη 18
Πόλη: Ηγουμενίτσα
Ταχ. κωδικός: 461 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2665360111
Φαξ: +30 2665360121
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/06/2020