Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 274087-2019

13/06/2019    S112

Бeлгия-Брюксел: Наем на модулни сгради

2019/S 112-274087

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue de la Loi 175
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1148
Държава: Белгия
Лице за контакт: Procurement Coordination Unit
Електронна поща: tendering@consilium.europa.eu
Телефон: +32 22818062
Факс: +32 22800262
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4925
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4965
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Наем на модулни сгради

Референтен номер: UCA 19/015
II.1.2)Основен CPV код
44211100 Фургони, използвани на строителни обекти
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата покана за участие в търг се отнася до сключването на 4-годишен рамков договор за годишен наем и ad-hoc наем на модулни сгради, които са необходими за укрепване на контролно-пропусквателните пунктове за сигурност по време на заседания, многостранни срещи на високо равнище, неофициални срещи и всякакви други събития в Европейския съвет, изискващи такива контролно-пропусквателни пунктове за сигурност.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Основно място на изпълнение:

Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Годишен наем на 4 модулни сгради за укрепване на контролно-пропусквателните пунктове за сигурност по време на събития на високо равнище и ad-hoc наем на 1 или 2 допълнителни модулни сгради за непредвидими или извънредни обстоятелства. Секретариатът предвижда общо 12 събития годишно. Посочените по-горе количества могат да бъдат по-големи или по-малки в зависимост от развитието на политическите събития. Поръчката ще бъде с максимална продължителност от 4 години.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/08/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/08/2019
Местно време: 15:00
Място:

Отварянето на офертите ще се проведе в помещенията на Съвета на Европейския съюз.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Всеки оферент може да бъде представляван от не повече от едно лице, чието участие трябва да бъде съобщено преди 8.8.2019 г. (12:00 ч.). Отварянето на офертите може да бъде пренасрочено с кратко предизвестие в случай на непредвидени събития, които се провеждат във или около помещенията на Генералния секретариат на планираната дата за отваряне на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца, трябва да бъде подадена жалба до Общия съд. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби. Сроковете подлежат на удължаване с фиксиран период от 10 дни на основание отдалеченост, независимо от мястото на установяване или обичайното местопребиваване на съответното лице.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Пощенски адрес: Rue de la Loi 175
Град: Brussels
Пощенски код: 1048
Държава: Белгия
Електронна поща: tendering@consilium.europa.eu
Телефон: +32 2818060
Факс: +32 22800262
Интернет адрес: http://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/06/2019