Usluge - 274087-2019

13/06/2019    S112

Belgija-Bruxelles: Najam modularnih zgrada

2019/S 112-274087

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije
Poštanska adresa: Rue de la Loi 175
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1148
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Procurement Coordination Unit
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4925
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4965
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Najam modularnih zgrada

Referentni broj: UCA 19/015
II.1.2)Glavna CPV oznaka
44211100 Modularne i prijenosne zgrade
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovaj se poziv na nadmetanje odnosi na sklapanje 4-godišnjeg okvirnog ugovora za godišnji najam i ad-hoc najam modularnih zgrada potrebnih za jačanje sigurnosnih kontrolnih točaka tijekom sastanaka Europskog vijeća, multilateralnih sastanaka na vrhu, neformalnih sastanaka i ostalih događanja za koje su potrebne takve kontrolne točke.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles.

II.2.4)Opis nabave:

Godišnji najam 4 modularnih zgrada za jačanje sigurnosnih kontrolnih točaka tijekom događanja na visokoj razini i ad-hoc najam 1 ili 2 dodatnih modularnih zgrada za nepredviđene ili izvanredne okolnosti. Tajništvo predviđa ukupno 12 događanja godišnje. Gore navedene količine mogu biti veće ili manje ovisno o političkom razvoju. Najdulje trajanje ugovora bit će 4 godine.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/08/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 19/08/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
Mjesto:

Otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Vijeća Europske unije.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Svakog ponuditelja može predstavljati najviše 1 osoba čije sudjelovanje treba najaviti prije 8.8.2019. (12:00). Otvaranje ponuda može biti pomaknuto u kratkom roku u slučaju nepredviđenih događanja u prostorima Glavnog tajništva ili u njihovoj okolini na planirani datum otvaranja ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se može podnijeti Općem sudu u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu to se razdoblje ne obustavlja niti se ne otvara novo razdoblje za podnošenje žalbi. Vremenska se ograničenja povećavaju zbog udaljenosti u određenom vremenu od 10 dana neovisno o mjestu poslovnog nastana ili uobičajenom boravištu dotične osobe.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Poštanska adresa: Rue de la Loi 175
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2818060
Telefaks: +32 22800262
Internetska adresa: http://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/06/2019