Tjänster - 274087-2019

13/06/2019    S112

Belgien-Bryssel: Inhyrning av modulbyggnader

2019/S 112-274087

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1148
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement Coordination Unit
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadress(er):
Allmän adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4925
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4965
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Inhyrning av modulbyggnader

Referensnummer: UCA 19/015
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44211100 Mobila byggnader och modulbyggnader
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna anbudsinfordran avser tecknandet av ett ramavtal på 4 år för den årliga inhyrningen och ad hoc-inhyrning av modulbyggnader som behövs för att förstärka säkerhetskontrollpunkterna i samband med Europeiska rådets möten, multilaterala toppmöten, informella möten och alla andra evenemang som kräver sådana kontrollpunkter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Den årliga inhyrningen av 4 modulbyggnader för att förstärka säkerhetskontrollpunkter vid högnivåevenemang, och ad hoc-inhyrning av ytterligare 1 eller 2 modulbyggnader för oförutsedda eller exceptionella omständigheter. Sekretariatet förutser totalt 12 evenemang per år. De angivna kvantiteterna kan variera uppåt eller nedåt, beroende på den politiska utvecklingen. Kontraktet kommer att ha en maximal löptid på 4 år.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/08/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/08/2019
Lokal tid: 15:00
Plats:

Anbudsöppning kommer att äga rum i Europeiska unionens råds lokaler.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Varje anbudsgivare kan representeras av högst 1 person vars deltagande måste anmälas före klockan 12:00 den 8.8.2019. Tidpunkten för anbudsöppningen kan komma att ändras med kort varsel om oförutsedda händelser äger rum i eller i närheten av generalsekretariatets lokaler vid det planerade datumet för anbudsöppningen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

En begäran om överklagande ska lämnas in till Tribunalen inom 2 månader från den dag, då käranden fick meddelande eller, i avsaknad av det, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att denna period avbryts eller till att en ny period för inlämning av ett överklagande inleds. Tidsfristerna förlängs på grund av avstånd, med en fast period på 10 dagar, oavsett var den berörda personens har sin etableringsort eller stadigvarande hemvist.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Brussels
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2818060
Fax: +32 22800262
Internetadress: http://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/06/2019