Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 274088-2019

13/06/2019    S112    Europees Comité van de Regio's - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Hosting van de internetsite van het Comité van de Regio's (CvdR)

2019/S 112-274088

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Comité van de regio's
Postadres: Rue Belliard 101
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100
Postcode: 1040
Land: België
Contactpersoon: Unit E4 — General Administration and Public Procurement
E-mail: cor-marches-publics@cor.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4920
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hosting van de internetsite van het Comité van de Regio's (CvdR)

Referentienummer: CDR/COM/43/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72411000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht beoogt de levering van infrastructuur en hardware voor het hosten van de website van het CvdR, die gebaseerd is op het SharePoint-platform (versie van 2016 of recenter).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 394 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De belangrijkste te verlenen dienst is de levering van infrastructuur en hardware voor het hosten van de productie- en preproductieomgevingen. De te hosten omgeving is een volledige Microsoft SharePoint-farm voor internet.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 394 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het internetadres vermeld in I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie het internetadres vermeld in I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/07/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Room BVS 765

Europees Comité van de Regio's, Rue Montoyer 92, 1040, Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Per inschrijver mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening van de inschrijvingen bijwonen. Om organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 3 werkdagen vóór de datum van de opening de naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: cor-marches-publics@cor.europa.eu

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Op basis van artikel 164, lid 5, en bijlage I, punt 11.1, onder e), van Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18.7.2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, behoudt de Commissie zich het recht voor om een onderhandelingsprocedure aan te gaan met de geselecteerde inschrijvers van onderhavige oproep tot inschrijving voor nieuwe diensten die vergelijkbaar zijn met die van onderhavige aankondiging.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/06/2019