W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 274096-2022

23/05/2022    S99

Polska-Lubań: Pomoce dydaktyczne

2022/S 099-274096

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 063-165318)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Lubański
Krajowy numer identyfikacyjny: 230821374
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 2
Miejscowość: Lubań
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 59-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Sobol
E-mail: zamowienia@powiatluban.pl
Tel.: +48 756464364
Faks: +48 756464321
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.powiatluban.pl
Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-lubanski1

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych dla trzech szkół z Powiatu Lubańskiego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim”

Numer referencyjny: SR.042.3.10.2020
II.1.2)Główny kod CPV
39162100 Pomoce dydaktyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa wyposażenia do 14 specjalistycznych pracowni w 3 szkołach Powiatu Lubańskiego:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu (ZSEM), ul. Leśna 8, 59-800 Lubań pracownie: -obróbki metali CNC, -komputerowa IT, -eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, -montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, -językowa,-diagnostyczna samochodowa.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu (ZSP), ul. Łokietka 2, 59-800 Lubań: - 2 pracownie komputerowe IT.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu (KZL), ul. Kopernia 31, 59-800 Lubań pracownie: - 2 pracownie językowe, -2 pracownie komputerowe IT, -dla zawodu technik organizacji reklamy/technik reklamy, - gastronomiczna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 063-165318

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1,2,3,4,5,6
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1,2,3,4,5,6
Zamiast:
Data: 01/08/2022
Powinno być:
Data: 27/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 1,2,3,4,5,6
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: