Dostawy - 27410-2014

Wyświetl widok skrócony

25/01/2014    S18

Polska-Gdańsk: Implanty ortopedyczne

2014/S 018-027410

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Adres pocztowy: ul. Dębinki 7
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-952
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UCK
Osoba do kontaktów: Emilia Białko
E-mail: ebialko@uck.gda.pl
Tel.: +48 583492238
Faks: +48 583492074

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.uck.gda.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Oficjalna nazwa: Sekretariat Dyrektora Naczelnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Adres pocztowy: ul. Dębinki 7 bud. nr 9, I piętro, pok 205
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-952
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UCK
Osoba do kontaktów: Emilia Białko
E-mail: ebialko@uck.gda.pl
Tel.: +48 583492238
Faks: +48 583492074
Adres internetowy: www.uck.gda.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa różnych wyrobów medycznych o profilu ortopedycznym dla UCK w Gdańsku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Dział Zaopatrzenia Medycznego UCK.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych wyrobów medycznych o profilu ortopedycznym w asortymencie, szacunkowej ilości i wymaganiach jakościowych bezwzględnych określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiących Załączniki nr 6 do SIWZ.
2. Dostawa wyrobów medycznych będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy: 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia.
3. Wymagania dotyczące części I przedmiotu zamówienia:
— Cześć I przedmiotu zamówienia stanowią pakiety 1 – 7.
— Wyroby medyczne o profilu ortopedycznym zaoferowane w części I (pakiety 1-7), muszą być produktami tego samego producenta.
4. Wymagania dotyczące części II przedmiotu zamówienia:
— Cześć II przedmiotu zamówienia stanowi pakiet 8.
5. Wymagania dotyczące części III przedmiotu zamówienia:
— Cześć III przedmiotu zamówienia stanowi pakiet 9.
6. Wymagania dotyczące części IV przedmiotu zamówienia:
— Cześć IV przedmiotu zamówienia stanowi pakiet 10.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się części ustalone w Załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.
8. Termin wykonania zamówienia.
Okres realizacji dostaw asortymentu:
sukcesywnie w ciągu 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego – Kierownika Działu Zaopatrzenia Medycznego UCK w Gdańsku dla pakietu 1-7 (część I).
sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego – Kierownika Działu Zaopatrzenia Medycznego UCK w Gdańsku dla pakietu 8-10 (cześć II, III, IV).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100 Implanty ortopedyczne, 33141600 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
4 części.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 378 234 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Część I
1)Krótki opis
— Cześć I przedmiotu zamówienia stanowią pakiety 1 – 7.
— Wyroby medyczne o profilu ortopedycznym zaoferowane w części I (pakiety 1-7), muszą być produktami tego samego producenta.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100 Implanty ortopedyczne, 33141600 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

3)Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres określony w załączniku nr 6 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 281 830 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: część II
1)Krótki opis
— Cześć II przedmiotu zamówienia stanowi pakiet 8.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100 Implanty ortopedyczne, 33141600 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

3)Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres określony w załączniku nr 6 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 940 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: cześć III
1)Krótki opis
Cześć III przedmiotu zamówienia stanowi pakiet 9.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100 Implanty ortopedyczne, 33141600 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

3)Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres określony w załączniku nr 6 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 104 400 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Cześć IV
1)Krótki opis
Cześć IV przedmiotu zamówienia stanowi pakiet 10.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100 Implanty ortopedyczne, 33141600 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

3)Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres określony w załączniku nr 6 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 52 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w prawidłowej wysokości dla danego pakietu, na który wykonawca składa ofertę Kwota wadium dla ofert całkowitych wynosi 33.785,00 PLN a dla ofert częściowych:
Część I (pakiet 1-7) – 22.820,00 PLN
Część II (pakiet 8) – 9.400,00 PLN
Część III (pakiet 9) – 1.045,00 PLN
Cześć IV (pakiet 10) – 520,00 PLN
W przypadku złożenia ofert na kilka części, wartość wadium stanowi sumę kwot ustalonych dla poszczególnych pakietów.
2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. o/Gdańsk nr: 94 10901098 0000000009016749. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty.
6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 7.
7. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
9. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Bieżący budżet Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust 2 pkt 5 ustawy.
2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć następujące dokumenty:
a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – wg wzoru na załączniku nr 3 (składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, należy złożyć następujące dokumenty:
a. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z treścią znajdującą się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
a. oświadczenia, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP – treść oświadczenia znajduje się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ;
b. katalogu (prospektu), w którym został zaznaczony oferowany asortyment dla części I-IV,
5. Dowodami o których mowa w pkt VI ust 1 lit b), są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w ust 1.
6. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy, usługi lub roboty budowlane wskazane w wykazie o którym mowa w pkt. VI ust 1 lit b) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust 5.
7. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. VI ust 1 lit b) oraz ust 5, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu
8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nie zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przestawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. VI ust 1, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ust 9, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących szczególności:
a) Zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu , przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) Charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
11. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt VI ust 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ust 9, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VI ust. 2 niniejszej SIWZ
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
13. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
15. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2:
1) lit. b, c, d i f- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
2) lit. e – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8.
16. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) lit a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
17. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 15, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
18. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż:
Część I (pakiet 1-7) – 456.500,00 PLN
Cześć II (pakiet 8) – 188.000,00 PLN
Część III (pakiet 9) – 21.000,00 PLN
Cześć IV (pakiet 10) – 10.400,00 PLN
W przypadku złożenia ofert na kilka części, wartość dostaw stanowi sumę dostaw brutto ustalonych dla poszczególnych części zamówienia.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty należy załączyć:
a. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg. wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ (składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
b. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie wskazanym w pkt V ppkt. 1.2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według wzoru załącznika nr 5 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
9/PN/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 28.2.2014 - 14:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.3.2014 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 4.3.2014 - 11:00

Miejscowość:

Gdańsk.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Wymagania dotyczące części I przedmiotu zamówienia:
— Cześć I przedmiotu zamówienia stanowią pakiety 1 – 7.
— Wyroby medyczne o profilu ortopedycznym zaoferowane w części I (pakiety 1-7), muszą być produktami tego samego producenta.
4. Wymagania dotyczące części II przedmiotu zamówienia:
— Cześć II przedmiotu zamówienia stanowi pakiet 8.
5. Wymagania dotyczące części III przedmiotu zamówienia:
— Cześć III przedmiotu zamówienia stanowi pakiet 9.
6. Wymagania dotyczące części IV przedmiotu zamówienia:
— Cześć IV przedmiotu zamówienia stanowi pakiet 10.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pośrednictwem faksu albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy.
5. Wykonawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.1.2014