Bauleistung - 274139-2019

13/06/2019    S112    - - Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Zlatitsa: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2019/S 112-274139

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Obshtina Zlatitsa
000776464
pl. „Makedoniya“ No. 1
Zlatitsa
2080
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Iva Petrova — st. yuriskonsult
Telefon: +359 72860201
E-Mail: ob_zlatica@mail.bg
Fax: +359 72860201
NUTS-Code: BG412

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zlatitsa.bg/

Adresse des Beschafferprofils: http://www.zlatitsa.bg/профил-на-купувача-обществени-поръчк/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.zlatitsa.bg/открита-процедура-за-възлагане-на-общ-4/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Изпълнение на инженеринг — проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР, на обект „Реконструкция и доизграждане на част от гл. клон I, гл. клонове III, IV и клонове 2, 28, 34 ... Прод. в II.1.4).

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Продължава от раздел II.1.1) „Наименование“:... от ниската зона на водопроводната мрежа на град Златица, община Златица.

Предметът на поръчката e инженеринг — изготвяне на работен проект и строително-монтажни работи (СМР), във връзка с реконструкцията на главни и второстепенни клонове и необходимите съоръжения от ниската зона на водопроводната мрежа на гр. Златица, община Златица и упражняване на авторски надзор. Общата дължина на водопроводните клонове, предвидени за реконструкция, е 5 140 м. Реконструкцията включва подмяна на съществуващата водопроводна мрежа от етернитови и стоманени тръби с полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП), отговарящи на съвременните хигиенни и технически изисквания.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 965 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231300
71322200
45000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG412
Hauptort der Ausführung:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на гр. Златица, община Златица, Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на поръчката e инженеринг — изготвянето на работен проект и строително монтажни работи (СМР), във връзка с реконструкцията на главни и второстепенни клонове и необходимите съоръжения от ниската зона на водопроводната мрежа на гр. Златица и упражняване на авторски надзор. Общата дължина на водопроводните клонове, предвидени за реконструкция, е 5 140 м. Реконструкцията включва подмяна на съществуващата водопроводна мрежа от етернитови и стоманени тръби с полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП), отговарящи на съвременните хигиенни и технически изисквания. В обхвата на поръчката се включва изпълнението на следните дейности, които са свързани с изготвянето на работен проект и изпълнение на СМР:

1. Изготвяне на работен проект, като се провери и оразмери цялата съществуваща водопроводна мрежа на гр. Златица на базата на одобрена водоснабдителна норма. При изготвяне на проекта да се вземе в предвид общия план за развитие на община Златица (включително данни от НСИ за демографското развитие на общината), кадастралния и регулационен план на гр. Златица, данни от В и К оператора за съществуващата водопроводна мрежа,данни за съществуващите пътни настилки.

2. Извършване на строително-монтажни работи, необходими и съответстващи на техническата спецификация, във връзка с предвидената реконструкция.

3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.)

4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

5. Участие в процедурата по приемане на строежа — приемно-предавателен протокол за установяване на качествено изпълнени СМР.

6. Гаранционно поддържане на обекта, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционния срок.

Целите на настоящата процедура са:

— подобряване състоянието и работата на селищната водопроводна мрежа,

— подобряване състоянието на водните ресурси чрез намаляване на подаваните водни количества в резултат на намаление на общите загуби на вода след рехабилитацията на част от ниската зона на селището,

— подобряване качеството на услугата водоснабдяване,

— намаляване на експлоатационните разходи по поддръжка на водопроводната мрежа.

Пълното описание на предвидените дейности са подробно описани в документацията за участие в процедурата (указанията), техническата спецификация и техническото задание, явяващи се неразделна част от документацията на настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: „Технически показатели“ — ТП / Gewichtung: 60 %
Preis - Gewichtung: ФП - 40 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 965 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 220
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Оферти, надвишаващи посочената обща прогнозна стойност, както и по отделните дейности, ще бъдат отстранени от участие. Предвижда се финансирането на обществената поръчка да бъде осигурено от МРРБ. Към момента на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. В съответствие с чл. 114 от ЗОП изпълнението на поръчката ще се счита за възложено под отлагателното условие след осигурено финансиране.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи четвърта група, трета категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителство.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела на поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителството.

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в част IV, раздел А от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на удостоверението за вписване и дата на валидност.

Доказване на посочените изисквания.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участниците в обществената поръчка следва да са реализирали минимален оборот от строително монтажни работи за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Участникът следва да предостави информацията в част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ от ЕЕДОП.

Доказване на посочените изисквания.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация:

— справка за оборота от строително-монтажни работи за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, или

— копия на годишните отчети за последните 3 (три) приключили финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2. Участникът трябва да има валидни застраховки „Професионална отговорност в проектирането“ и „Професионална отговорност в строителството“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство съобразно строежа — предмет на обществената поръчка, или еквивалентна за участник чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата, в която е установен — сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва част IV, раздел Б от ЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на документи, доказващ наличие на застраховка „Професионална отговорност“.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участникът трябва да е реализирал през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, оборот от строително-монтажни работи в размер на минимум 3 000 000,00 BGN без ДДС. За участник чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

При използване на подизпълнител изискванията за оборот се отнася и за всеки един на подипълнител съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

2. Участникът трябва да има валидни застраховки „Професионална отговорност в проектирането“ и „Професионална отговорност в строителството“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 1и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство съобразно строежа — предмет на обществената поръчка, или еквивалентна за участник чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата, в която е установен — сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил успешно минимум 1 услуга, съответстваща на предмета, стойността, обема и сложността на поръчката по изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект във връзка с реконструкция или изграждане на В и К мрежи и съоръжения. Участникът предоставя информация в в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“, като предостави и информация за услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите на които е приключило изпълнението, мястото, вида и получателите на услугата.

2. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строително-монтажни работи, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или ремонт на водопроводни мрежи с дължина минимум 5 км. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказват декларирани сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3/5 години, считано от датата на подаване на офертите ,с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посочените услуги и строителство, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема/дължината, както и дали са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания.

3. Участниците трябва да разполагат най-малко със следния персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

— ръководител на екипа — да е магистър, с висше образование в областта на промишленото и гражданското строителство, водоснабдяване и канализация, хидротехническо строителство или еквивалент, да има минимум 5 (пет) годишен професионален опит в областта на водоснабдителните и канализационни системи,

— проектантски екип — участникът трябва да разполага с квалифициран екип от експерти, имащи квалификация и правоспособност да участват при извършването на проектирането на обекта.

Всички експерти трябва да имат минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността си, да притежават квалификация и пълна проектантска правоспособност в следните специалности:

— инженер по водоснабдяване и канализация,

— геодезист,

— строителен инженер „Пътно строителство“,

4. Експерти, необходими за изпълнението на строителството:

— ръководител на обекта (1 бр.) — да притежава висше строително образование, специалност ВиК или еквивалентна, професионален опит от минимум 5 (пет) години и участие като „ръководител или зам.-ръководител на обект“ на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка,

— технически ръководител (1 бр.) — лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, притежаващо професионален опит от минимум 3 (три) години и участие като „технически ръководител“ на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка,

— експерт по контрол на качеството (1 бр.) — да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент,

— експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) — да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството съгласно Наредба № 2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалент.

Под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка, следва да се разбира строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или ремонт на водопроводни.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участникът за участие в поръчката трябва да има внедрени следните системи:

— система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ строително монтажни работи,

— система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ строително монтажни работи

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването чрез попълване на част IV, раздел Г от ЕЕДОП, като посочи и вида, номера, датата на валидност и обхвата на съответните сертификати.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копия на валидни сертификати за система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен и система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ строително-монтажни работи.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % (един процент) от цената на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума, внесена по банкова сметка на възложителя;

2. банкова гаранция в полза на възложителя — същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Към момента на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. В съответствие с чл. 114 от ЗОП изпълнението на поръчката ще се счита за възложено под отлагателното условие след осигурено финансиране. В случай че не бъде осигурено финансиране, дейностите, предмет на общ. поръчка, няма да се изпълняват, като никоя от страните (Общ. Златица и изпълнителя) не дължи обезщетение за вреди или пропуснати ползи.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/07/2019
Ortszeit: 17:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/07/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

Заседателна зала на първи етаж на административната сграда на община Златица, находяща се в град Златица, пл. „Македония“ № 1

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Отварянето на получените оферти се извършва на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 и определените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП, както следва:

1) Когато участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, 1л. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

2) Когато участника е осъден с влязла в сила присъда,освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по предходната точка, в държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

3) Когато участникът има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата,в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП).

4) Когато е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП).

5) Когато е установено, че (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП):

а) участникът е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) участникът не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

6) Когато участникът е с установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

7) Когато е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП).

8) Когато участникът е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

9) Когато участникът e опитал да (чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП):

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Доказване:

При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличието на основанията за отстраняване чрез представяне на информация в приложните полета на част III на ЕЕДОП.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в РБ:

— относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: интернет адрес: www.nap.bg,

— относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: http://www3.moew.government.bg/,

— относно задълженията,свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: интернет адрес:http://www.mlsp.government.bg

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) жалба може да се подава е 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/06/2019