Bauleistung - 274199-2019

13/06/2019    S112    - - Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Gdynia: Bauarbeiten für Sportplätze

2019/S 112-274199

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polen
Kontaktstelle(n): Maciej Zaborski
Telefon: +48 586223574
E-Mail: przetargi@gdyniasport.pl
Fax: +48 586221164
NUTS-Code: PL633

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gdyniasport.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa boiska poliuretanowego na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy

Referenznummer der Bekanntmachung: GCS.DZPI.2710.28.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45212221
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska poliuretanowego oraz zagospodarowanie terenu na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy, dz. nr 1269, 1270, 1272, obręb 0021 Oksywie, na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną pod nazwą: „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ), projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ), opracowanymi przez firmę Mieczysława Tkaczyka „INDOM Mieczysław Tkaczyk”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ). Do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ),

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000
45111000
45112000
45223800
37410000
37451000
45233253
45233200
45236210
37535200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

5. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 11 i 12 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu zgodnie z dokumentacją projektową,

2) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, wywóz odpadów, w szczególności utylizacja elementów: ważka, bujak, piaskownica, ławka, ogrodzenie, słupki do siatkówki, nawierzchnie z kostki brukowej wskazane w dokumentacji projektowej,

3) wykonanie robót ziemnych,

4) wykonanie podbudowy nawierzchni poliuretanowej,

5) wykonanie na podbudowie, o której mowa w pkt 4), boiska o nawierzchni poliuretanowej,

6) wykonanie nawierzchni, o której mowa w pkt 5) w następującej kolorystyce – czerwony ceglasty - RAL 2002 wg producenta,

7) malowanie linii farbą poliuretanową w następującej kolorystyce – biały alpejski – RAL 9010 wg producenta,

8) wykonanie logo,,Gdynia Sport’’ w kole centralnym; Logo zostanie wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym alpejskim (RAL 9010 wg producenta) na nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym ceglastym (RAL 2002 wg producenta),

9) wykonanie obrzeży betonowych z elementów usadowionych na betonowej ławie fundamentowej,

10) wykonanie nawierzchni żwirowej,

11) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

12) demontaż i modernizację schodków przy projektowanej strefie stanowiska do ping-ponga,

13) demontaż wraz z ponownym montażem, po oczyszczeniu z rdzy i pomalowaniu, w nowej lokalizacji kosza do koszykówki na fundamencie betonowym,

14) demontaż wraz z ponownym montażem istniejącego stanowiska do ping ponga

15) dostawa i montaż małej architektury w postaci:

a) ławek młodzieżowych – 5 szt.,

b) ławki z oparciem i podłokietnikiem – 1 szt.,

c) koszy na śmieci – 2 szt.,

d) stojaków na rowerowych – 2 szt.,

e) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska – 1 szt.,

f) tablicy pamiątkowej wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową zgodnie z wytycznymi promocji projektów unijnych z zastosowaniem logotypów EFRR,

g) totemu informacyjnego.

16) dostawę i montaż fabrycznie nowego kosza do koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej,

17) demontaż czterech piłkochwytów wraz z ponownym montażem trzech, poddanych renowacji polegającej na oczyszczeniu z rdzy i pomalowaniu oraz wymianie siatki na polipropylenową.

18) uporządkowanie terenu zadrzewionego w pasie 15 m wzdłuż planowanej inwestycji, usunięcie zalęgających nieczystości, suchych gałęzi, liści, wycinki topól o maksymalnym obwodzie nie przekraczającym 40 cm w wysokości mierzenia 5 cm oraz samosiejki. zgodnie z dokumentacją projektową,

19) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT).

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 066-153370
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Budowa boiska poliuretanowego na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opisany jest w Rozdziale 6 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ).

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą opisany jest w Rozdziale 6 ust. 4 SIWZ.

3. Podstawy wykluczenia Wykonawców opisane są w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy.

4. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 16 wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100).

Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w Rozdziale 11 SIWZ.

Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.

5. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć robót budowlanych związanych z przebudową boiska o nawierzchni poliuretanowej, w tym w szczególności wykonania większej powierzchni boiska o nawierzchni poliuretanowej, dostawy i montażu dodatkowego wyposażenia sportowego oraz elementów małej architektury, wykonania piłkochwytów, wykonania większej powierzchni z kostki betonowej, wykonania większej powierzchni żwirowej określonych w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej odpowiednio załącznik nr 11-13 do SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami).

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019