The Publications Office of the EU is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Works - 27426-2020

21/01/2020    S14    Works - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Veliko Tarnovo: Construction work

2020/S 014-027426

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obshtina Veliko Tarnovo
National registration number: 000133634
Postal address: pl. „Mayka Balgariya“ No. 2
Town: Veliko Tarnovo
NUTS code: BG321
Postal code: 5000
Country: Bulgaria
Contact person: inzh. Dinko Kechev, inzh. Tsanko Boyadzhiev, Nadya Petrova, Aleksandar Kolev
E-mail: mop_vt@abv.bg
Telephone: +359 62619506/ +359 62619512/ +359 62619229/ +359 62619228
Fax: +395 62619231

Internet address(es):

Main address: https://www.veliko-tarnovo.bg

Address of the buyer profile: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/767

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/767
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Община Велико Търново
National registration number: 000133634
Postal address: пл. „Майка България“ № 2
Town: Велико Търново
NUTS code: BG321
Postal code: 5000
Country: Bulgaria
Contact person: Иво Лазаров
E-mail: mop_vt@abv.bg
Telephone: +359 62619108
Fax: +359 62619231

Internet address(es):

Main address: https://www.veliko-tarnovo.bg

Address of the buyer profile: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/767

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Общински център за услуги и информация на гражданите
National registration number: 000133634
Postal address: пл. „Майка България“ № 2
Town: Велико Търново
Postal code: 5000
Country: Bulgaria
Contact person: Иво Лазаров
Telephone: +359 62619108
E-mail: mop_vt@abv.bg
Fax: +359 62619231
NUTS code: BG321

Internet address(es):

Main address: https://www.veliko-tarnovo.bg

Address of the buyer profile: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/767

I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

II.1.2)Main CPV code
45000000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ включва обекти, които се явяват компоненти от транспортната инфраструктура и системи на градския транспорт на гр. Велико Търново.

Предметът на позиция № 1 предвижда рехабилитация на булевард „България“.

От ул. „Васил Левски“ (ОК 233 — в района на Съдебна палата и Кооперативен пазар) до западен пътен възел (ОК 1712), общата площ на бул. „България“, която е предвидeна за рехабилитация е, 45 720 кв. м.

Обособена позиция № 2 включва изграждане на фундаменти, окабеляване и доставка на соларни панели за информационни табла в района на 22 спирки на територията на град Велико Търново.

Обособена позиция № 3 включва модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища, доставка на нови ЛЕД секции, броячи и други.

Строителството по обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 се възлага по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 998 132.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233120
44113600
34928470
34992200
44113620
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG321
Main site or place of performance:

град Велико Търново, районът на булевард „България“ и обектите на избрания изпълнител

II.2.4)Description of the procurement:

Обхватът на обекта е бул. „България“:

От ул. „Васил Левски“ (ОК 233 — в района на Съдебна палата и Кооперативен пазар) до западен пътен възел (ОК 1712), в т.ч. и директното трасе на булеварда в зоната на кръговото кръстовище между улиците — ул. „Беляковско шосе“, ул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“ и ул. „Краков“.

Бул. „България“, който е предвидeн за рехабилитация, е разделен на 3 участъка:

Първи участък — от ул. „Васил Левски“ (ОК 233 — в района на Съдебна палата и Кооперативен пазар) до зоната на кръгово кръстовище с ул.„Беляковско шосе“, с дължина 1 050 м и с ширина 12 м.

Обща площ на първи участък — 12 600 м2.

Втори участък — зона на кръгово кръстовище с улиците — ул. „Беляковско шосе“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“ и ул. „Краков“ — директно трасе:

— ляво платно с дължина 620 м и с ширина 12 м, с площ 7 440 м2,

— дясно платно с дължина 620 м и с ширина 12 м, с площ 7 440 м2.

Общата площ на двете улични платна във втори участък е 14 880 м2.

Трети участък — от зоната на кръгово кръстовище с улиците — ул. „Беляковско шосе“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“ и ул. „Краков“ до западен пътен възел (ОК 1712):

— ляво платно с дължина 760 м и ширина 12 м, с площ 9 120 м2,

— дясно платно с дължина 760 м и ширина 12 м, с площ 9 120 м2.

Общата площ на двете платна в третия участък е 18 240 м2.

Общата площ на бул. „България“, който е предвидeн за рехабилитация, е 45 720 кв. м.

На оценка подлежат предложените цени без непредвидени разходи без ДДС по показател ФП и под показатели Ц1, Ц2, Ц3 и Ц4.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ОПК – Професионален капацитет на участника / Weighting: 25т.
Quality criterion - Name: СИ - срок за изпълнение на строителството / Weighting: 20т.
Price - Weighting: 55т.
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 787 400.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 540
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, №ДБФП BG16RFOP001-1.009-0005-C01

II.2.14)Additional information

ФП = Ц1 + Ц2 + Ц3+Ц4, където:

Ц1 е цената, предложена от участника за първи участък съгласно ТС, с максимална тежест 10 т.;

Ц2 е цената, предложена от участника за втори участък съгласно ТС, с максимална тежест 15 т.;

Ц3 е цената, предложена от участника за трети участък съгласно ТС, с максимална тежест 15 т.;

Ц4 е цената, предложена от участника за част ВиК съгласно ТС, с максимална тежест 15 т.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35261000
35261100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG321
Main site or place of performance:

Територията на град Велико Търново и обектите на избрания изпълнител

II.2.4)Description of the procurement:

Трябва да осигурят подобряване на техническата инфраструктура в град Велико Търново, както и подобряване в максимална степен транспортното обслужване на пътниците и пътната безопасност.

От техническа гледна точка следва да се отчете наличието на захранване в близост до спирките. Свързвана на електронно информационни табла с електрическата мрежа и/или алтернативно захранване.

Размерът на корпуса на дисплея на електронните информационни табла е минимум 0,88 м/0,250 м (дължина/ширина), като:

— информационният дисплей да бъде разположен на височина не повече от 2.8 м в най-високата си част и 1,8 м в най-ниската си част,

— конструкцията за поставяне на ЕИТ трябва да бъде горещо поцинкована или еквивалентна алтернативна подходяща обработка или материал,

— разстоянието от външната част на бордюра до най-крайната външна част на конструкцията на таблото да е не по-малко от 500 мм,

Информационните табла заедно с стойките им за монтаж ще бъдат предмет на обществена поръчка за доставка на информационно комуникационно оборудване.

Чрез настоящата поръчка ще се изградят окабеляване, изграждане на фундаменти, кабелни шахти, доставка и монтаж на соларни панели за захранване на електронните информационни табла.

Фундаментите следва да бъдат оразмерени така, че да бъдат устойчиви на метеорологичните условия, както и на вандалски прояви.

Изпълнението на строителството по настоящата обществена поръчка ще стартира след получаване на възлагателно писмо от избрания изпълнител, като изпълнението ще се извършва едновременно с избраният изпълнител за доставка на информационните табла.

Строителството по обособена позиция № 2 се възлага по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява. Стойността на позициите не надхвърля 1 000 000,00 BGN и стойността ѝ, възложена по този начин, не надхвърля 20 на 100 от общата стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното възложителят ще възложи строителството по обособена позиция № 2 на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП съобразно реда, валиден за индивидуалната им стойност.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 57 732.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 540
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, №ДБФП BG16RFOP001-1.009-0005-C01

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34996100
45316212
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG321
Main site or place of performance:

Територията на град Велико Търново и обектите на избрания изпълнител

II.2.4)Description of the procurement:

1. Улично кръстовище ул. „Никола Габровски“—ул. „Славянска“:

— необходимост от нова проектосхема за организация на движението в кръстовището, свързано с преустройство на светофарната уредба, състоящо се от монтаж на нови светофарни стълбове с конзоли за светофарни секции над всяка лента за движение, както и нови светодиодни секции — за автомобилното и пешеходно движение,

— доставка и монтаж на нови таймера (обратни брояча на МПС),

— пренастройване на контролера с нова програма за управление съобразно направените промени в новия проект за организация на движението.

2. Улично кръстовище ул. „Никола Габровски“—ул. „Георги Измирлиев“:

— необходимост от актуализиране на проектосхема за организация на движението съобразно актуалното транспортно натоварване на кръстовището и подмяна на светофарните секции с нови светодиодни,

— доставка и монтаж на нови таймери (обратни броячи на МПС).

3. Улично кръстовище ул. „Магистрална“—ул. „Мармарлийска“:

— необходимост от актуализиране на проектосхема за организация на движението съобразно актуалното транспортно натоварване на кръстовището и подмяна на старите светофарни секции с нажежаема жичка с светодиодни такива — LED светофарни секции.

4. Светофарно регулиране на движението на пешеходната пътека на улица „България“ № 1 (на входа на Кооперативен пазар):

— необходимост от актуализиране на проектосхема за организация на движението съобразно актуалното транспортно натоварване на кръстовището и от подмяна на старите светофарни секции със светодиодни такива (LED светофарни секции), включително монтирането на таймери (светодиоден обратен брояч) за остатъчното време за пешеходното движение — задължително от гледна точка на безопасността на пресичащите пешеходци, предвид че тази пешеходна пътека е най-натоварената на територията на града.

Строителството по обособена позиция № 3 се възлага по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява. Стойността на позициите не надхвърля 1 000 000,00 BGN и стойността ѝ, възложена по този начин, не надхвърля 20 на 100 от общата стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното възложителят ще възложи строителството по обособена позиция № 3 на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП съобразно реда, валиден за индивидуалната им стойност.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 153 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 540
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, №ДБФП BG16RFOP001-1.009-0005-C01

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република БЪЛГАРИЯ съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице — в аналогичен професионален или търговски регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен, за изпълнение на строежи, както следва: ІІ група, ІІІ категория.

При подаване на офертата изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП, част IV, раздел А, „Вписване в съответния професионален регистър“, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП: копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в РБ съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за изпълнение на строежи от изисканата група и категория; за чуждестранни лица — еквив. документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя критерии отнасящи се до икономическо и финансово състояние;

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя критерии отнасящи се до икономическо и финансово състояние;

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум дейности строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.

Идентично или сходно с предмета на поръчката строителство се счита ново строителство и/или основен ремонт, и/или реконструкция, и/или модернизация, и/или рехабилитация на път, без значение дали е общинска, републиканска пътна мрежа или вътрешни улици, с площ не по малка от 1 000 м2. За изпълнено строителство се счита такова прието със протокол образец 19 (бивш акт 19) или съответните протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. Участникът следва да притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват в областта на строителство на обекти от линейната инфраструктура и/или ремонт, и/или реконструкция, и/или рехабилитация или еквивалентен.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Мин. изисквания по т. 1:

При подаване на офертата съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ в поле „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ от еЕЕДОП с посочване на информация за строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката: трябва да е видно съответствието с изисканото минимално ниво, а именно участникът трябва да представи минимум информация в поле „Описание“ (с посочване на изпълнени строителни дейности, включени в обхвата на поръчката; в поле „Сума“ — стойност на изпълнена/и дейност/и в лева; в полета „Начална дата“ и „Крайна дата“ — периода на изпълнение на строителството; в поле „Получатели“ — пълно наименование на получателите).

Поставеното изискване се доказва преди сключване на договор с документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП — списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.

1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност.

2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чието образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи преди сключване на договор документи за поетите от третите лица задължения.

4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на тези условията. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или ЮЛ, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 2—4 по-горе.

Мин. изисквания по т. 2:

При подаване на офертата участникът следва да декларира обстоятелството по т. 2 в част ІV, раздел Г от ЕЕДОП.

За доказване на изискването по т. 2 участниците представят заверено копие на валиден сертификат при условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващи строителство, трябва да има съответните сертификати.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 4 % от стойността на договора.

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Плащанията за дейностите в обхвата на поръчката ще се извършват под формата на авансово, междинни и окончателно плащания и в съответствие с ценовото предложение на участника, както следва:

1. Аванс. плащане в размер до 35 % от ст-та по договора след представяне на гаранция за авансово предоставени средства при условията на чл. 111 от ЗОП.

2. Междинни плащания: общият размер на аванс. и межд. плащания е до 90 % от общата стойностна договора.

3. Окончателно плащане е в размер на разликата получена, като от одобрените и подлежащи на разплащане разходи по дейностите на поръчката съобразно стойността на договора се приспаднат извършените авансови и междинни плащания към изпълнителя.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/02/2020
Local time: 17:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/07/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/02/2020
Local time: 14:00
Place:

Административната сграда на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2

Information about authorised persons and opening procedure:

Съгласно разпоредбите на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП на публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени лица, както и средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Възложителят изисква от определения за изпълнител да предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора и/или авансово предоставените средства.

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, е до размера на тези средства и се освобождава до 3 дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранциите може да бъдат представени в една от следните форми:

1. парична сума по сметка на Община В. Търново в „Общинска банка“ АД — ФЦ В. Търново: BG97SOMB91303324758001, BIC код: SOMBBGSF;

2. банкова гаранция в оригинал, безусловна и неотменима, да съдържа задължение на банката гарант да извърши плащане при първо писмено искане от възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на изпълнителя и да се поддържа валидна за срока на действие на договора;

3. застраховка в оригинал, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в която възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), да бъде със срок на валидност за срока на действие на договора.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение или авансово предоставените средства.

Възложителят заплаща цената за изпълнение на договора по банков път. Условията за плащане са подробно разписани в проекта на договора.

Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят няма да прилага чл. 55, ал. 4 от ЗОП. Освен на това основание участник се отстранява от процедурата и на следните основания:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. участник, подал оферта, която не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

5. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

6. участници, за които са налице пречки за участие в процедура по ЗОП съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ; в други случаи, посочени в документацията за участие.

На основание чл. 47, ал. 4 от ЗОП посочвам, че информация:

— относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки може да бъде намерена от Национална агенция за приходите,

— относно опазване на околната среда от може да бъде намерена от Министерство на околната среда и водите,

— относно закрила на заетостта и условията на труд може да бъде намерена от Мин. на труда и социалната политика.

На основание чл. 7 от ППЗОП възложителят обявява че стойността на отделените обособени позиции № 2 и № 3 е, както следва:

— обособена позиция № 2 — 57 732,00 BGN без ДДС,

— обособена позиция № 3 — 153 000,00 BGN без ДДС.

Остатъчната стойност на настоящата обществена поръчка по обособена позиция № 1 е 1 787 400,00 BGN без ДДС;

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2020