Services - 274268-2021

01/06/2021    S104

Nederland-Dordrecht: Diensten in verband met informatietechnologie

2021/S 104-274268

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Nationaal identificatienummer: 32681913
Postadres: Noordendijk 248 250
Plaats: Dordrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3311 RR
Land: Nederland
Contactpersoon: S.J.P. Kramp
E-mail: inkoop@drechtsteden.nl
Telefoon: +31 787708000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.drechtsteden.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4fd7db286f828b9b9af844222fa8dac1
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4fd7db286f828b9b9af844222fa8dac1
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Digitale werkruimte

Referentienummer: 210072SCD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de Aanbesteding is het contracteren van één Opdrachtnemer waarmee een Overeenkomst wordt gesloten voor het leveren van Digitale werkruimte (DWR) diensten conform scope, eisen en randvoorwaarden zoals beschreven in het aanbestedingsdocument inclusief bijlagen zodat Opdrachtgever haar Doelstellingen realiseert.

Let op: deze publicatie ziet toe op de selectiefase. De planning van de gunningfase, bepaling van de gunningcriteria en weging wordt pas definitief bepaald in de documenten die t.b.v. de gunningsfase aan maximaal vijf geselecteerde Gegadigden wordt verstuurd. De in deze publicatie opgenomen informatie die toeziet op de gunningsfase is derhalve niet definitief en er zijn geen rechten aan te ontlenen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72514000 Beheer van computerfaciliteiten
72513000 Kantoorautomatiseringsdiensten
72416000 Providerdiensten van applicatieservice
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL33A Zuidoost-Zuid-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dordrecht.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de Overeenkomst en de daarbij horende leveringen en bijbehorende diensten voor de totale maximale looptijd, wordt geschat op 13 700 000,- EUR. Dit is boven de drempelwaarde van een Europese aanbesteding. De aangegeven raming vormt slechts een indicatie voor toekomstige uitgaven. Gegadigde kan hier geen rechten aan ontlenen.

Bij de Inschrijving en Gunning maakt Aanbestedende Dienst gebruik van een prijsplafond. Dit maximum bedrag en de voorwaarden wordt bij de uitnodiging voor Inschrijving aan de betrokken Gegadigden bekend gemaakt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomst heeft een netto initiële looptijd (exclusief migratieperiode) van vier jaar, met voor Opdrachtgever de eenzijdige mogelijkheid de overeenkomst jaarlijks te verlengen, in verband met de complexiteit van de opdracht. De netto looptijd bedraagt maximaal tien (10) jaar. De totale maximale looptijd bedraagt in dat geval tien jaar plus de duur van de migratieperiode.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging overeenkomst.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 23/08/2021
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100 - 125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2021