Usluge - 274293-2021

Submission deadline has been amended by:  383872-2021
01/06/2021    S104

Hrvatska-Zagreb: Usluge na području odnosa s javnošću

2021/S 104-274293

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Samostalna služba za nabavu
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 15391994
Telefaks: +385 15391810
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fzoeu.hr
Adresa profila kupca: www.fzoeu.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0020822
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti za projekt sanacije jame Sovjak

Referentni broj: E-VV-10/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79416000 Usluge na području odnosa s javnošću
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je pružanje stručne pomoći Naručitelju u svezi usluga odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti za projekt sanacije jame „Sovjak“.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 530 652.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79416000 Usluge na području odnosa s javnošću
79342000 Usluge plasmana
72400000 Usluge interneta
79822500 Usluge grafičkog oblikovanja
79810000 Usluge tiskanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesta pružanja usluge su:

— sjedište Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb,

— lokacija jame „Sovjak“ - Jama ''Sovjak'' nalazi se na katastarskoj čestici...

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je pružanje stručne pomoći Naručitelju u svezi usluga odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti za projekt sanacije jame „Sovjak“.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: b) Specifično iskustvo stručnjaka (SIS) / Ponder: 0,6
Cijena - Ponder: 0,4
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 530 652.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

U postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava Sanacija lokacije visokoonečićene opasnim otpadom – jama Sovjak (KK.06.3.1.06) u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 (OPKK...

II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno točki 2.2 Dokumentacije o nabavi Naručitelj je propisao i dodatne CPV oznake:

— 22462000-6 Promidžbeni materijal,

— 92100000-2 Usluge u području kinematografskih filmova i videofilmova,

— 79952000-2 Usluge organiziranja događanja,

— 79341000-6 Usluge oglašavanja.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1.1. Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kako bi dokazao sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Profesionalnu sposobnost gospodarski subjekt ne može dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog subjekta pa niti na podugovaratelja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti): točka 1. za sve gospodarske subjekte u ponudi.

U ponudi se obvezno dostavlja eESPD obrazac – ažurirani popratni dokumenti se ne dostavljaju uz ponudu.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda, javni naručitelj će zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Svaki član zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno dokazuje sposobnost iz ovog poglavlja.

Odredbe ove točke odnose se na podugovaratelje i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Nema ih.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 05/07/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/07/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Sjedište naručitelja: Radnička 80, Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Nema ih.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/05/2021