Lieferungen - 274352-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Tragbare Computer

2019/S 112-274352

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J.Ch. Szucha 23
Warszawa
00-580
Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Żuk, Aneta Marcinkiewicz
Telefon: +48 225239910
E-Mail: bzp@msz.gov.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/dyplomacja

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zamowienia-publiczne-do-ktorych-stosuje-sie-przepisy-ustawy-pzp
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa komputerów przenośnych wraz z wyposażeniem

Referenznummer der Bekanntmachung: BDG.741.027.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych oraz nieeksploatowanych wcześniej komputerów przenośnych wraz z wyposażeniem.

W ramach realizacji dostawy obowiązkiem Wykonawcy będzie rozładunek oraz rozmieszczenie w pomieszczeniu magazynowym Zamawiającego dostarczanych komputerów przenośnych wraz z wyposażeniem.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczone urządzenia wraz z wyposażeniem (wszystkie komponenty sprzętowe) zgodnie ze złożoną ofertą (minimum 36 miesięcy).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Lokalizacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych oraz nieeksploatowanych wcześniej komputerów przenośnych wraz z wyposażeniem. W ramach realizacji dostawy obowiązkiem Wykonawcy będzie rozładunek oraz rozmieszczenie w pomieszczeniu magazynowym Zamawiającego dostarczanych komputerów przenośnych wraz z wyposażeniem.

Dostarczone komputery przenośne wraz z wyposażeniem muszą być fabrycznie nowe, z datą produkcji nie wcześniejszą niż 6 (słownie: sześć) miesięcy od terminu złożenia ofert oraz muszą być jednego modelu o identycznej konfiguracji sprzętowej, wyprodukowane przez tego samego producenta na bazie tych samych podzespołów.

Ilość: 650 sztuk.

Dostawy komputerów przenośnych wraz z wyposażeniem będą zrealizowane w następujących etapach:

Etap I - 200 sztuk zestawów komputerów w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy,

Etap II - 450 sztuk zestawów komputerów w terminie do 10 marca 2020 r., przy czym, etap II może zostać podzielony na 2 do 4 transz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym Specyfikacja Parametrów Technicznych zestawów komputerowych wraz z wyposażeniem stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na urządzenia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Zainstalowana pamięć RAM / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Pojemność zainstalowanego dysku SSD / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 10/03/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się niezbędnym doświadczeniem, tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 3 dostawy polegające dostarczeniu co najmniej 500 komputerów przenośnych lub stacjonarnych o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto wraz z gwarancją świadczoną dla tego sprzętu przez okres co najmniej 36 miesięcy.

Poprzez dostawę wykonywaną Zamawiający rozumie dostawę będącą w trakcie realizacji, przy czym wartość zrealizowanej części dostawy w ramach zawartej umowy na dzień składania ofert musi obejmować co najmniej 500 komputerów przenośnych lub stacjonarnych i nie może być niższa niż 1 500 000,00 PLN brutto wraz z gwarancją świadczoną dla tego sprzętu przez okres co najmniej 36 miesięcy.

Poprzez gwarancję Zamawiający rozumie nieodpłatną realizację napraw zakupionego sprzętu.

W przypadku, gdy wartość wykonanej/wykonywanej dostawy jest wyrażona w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy tę wartość na PLN zł po kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski wg kursu średniego podanego w dniu, w którym zostało przekazane przez Zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacje z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższe informacje należy złożyć w zakresie: wykonawcy będącego osobą fizyczną lub podmiotem zbiorowym oraz urzędujących członków organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów;

3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 4 ppkt 2-4 składa każdy z tych Wykonawców.

6. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 4 ppkt 2-4 dotyczące tego Wykonawcy oraz każdego z tych podmiotów.

7. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji gdy Wykonawca, z uwagi na miejsce pochodzenia, nie ma możliwości uzyskania dokumentów opisanych w niniejszym ogłoszeniu zawiera SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są w dokumencie pn. Istotne Postanowienia Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/07/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/07/2019
Ortszeit: 14:00
Ort:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 00-580 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 23, wejście „C”, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wymagania dotyczące składanych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz.1126) oraz Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993).

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp).

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/06/2019