El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos a partir de hoy, 2.11.2002. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Suministros - 274386-2019

13/06/2019    S112

Polonia-Varsovia: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 112-274386

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Dirección postal: ul. Wieżowa 8
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-147
País: Polonia
Persona de contacto: Damian Uszliński
Correo electrónico: zp@pansa.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.pansa.pl
Dirección del perfil de comprador: www.bip.pansa.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://portal.smartpzp.pl/pazp
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://portal.smartpzp.pl/pazp
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Służby Żeglugi Powietrznej

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego finansowo-księgowego systemu informatycznego klasy ERP ze świadczeniem prac dodatkowych, rozwojowych i wsparcia oraz świadczeniem usługi serwisu

Número de referencia: AZP-2222-14/70/2019
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego finansowo-księgowego systemu informatycznego klasy ERP ze świadczeniem prac dodatkowych, rozwojowych i wsparcia oraz świadczeniem usługi serwisu utrzymaniowego (usługi maintenance dla oprogramowania standardowego).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48440000 Paquetes de software de análisis financiero y contabilidad
48443000 Paquetes de software de contabilidad
48900000 Paquetes de software y sistemas informáticos diversos
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
72263000 Servicios de implementación de software
72212440 Servicios de desarrollo de software de análisis financiero y contabilidad
72254000 Ensayo de software
72265000 Servicios de configuración de software
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02 147 Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego finansowo-księgowego systemu informatycznego klasy ERP ze świadczeniem prac dodatkowych, rozwojowych i wsparcia oraz świadczeniem usługi serwisu utrzymaniowego (usługi maintenance dla oprogramowania standardowego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 45
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. W okresie od rozpoczęcia Etapu V do zakończenia świadczenia usługi prac rozwojowych i wsparcia Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji w postaci usługi dodatkowej w drodze zlecenia prac nieprzewidzianych w Analizie Przedwdrożeniowej w wymiarze do 700 roboczodni.

Prace dodatkowe muszą obejmować co najmniej:

1) konsultacje oraz przygotowanie dodatkowych analiz,

2) przeprowadzenie dodatkowych warsztatów,

3) prace nad konfiguracją i parametryzacją Systemu,

4) aktualizację dokumentacji,

A jednocześnie nie wykraczają poza Wymagania ogólne Systemu, które przedstawione są w załączniku nr 1 pkt 2 do OPZ.

2. Od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru Etapu VIII przez okres 24 miesięcy Zamawiający będzie miał prawo zlecić w ramach prawa opcji tj. niewykorzystanych roboczodni w ramach prac dodatkowych o których mowa powyżej oraz prac rozwojowych i wsparcia, zlecić wykonanie prac obejmujących:

1) konsultacje oraz przygotowanie dodatkowych analiz,

2) przeprowadzenie dodatkowych warsztatów,

3) prace nad konfiguracją i parametryzacją Systemu,

4) aktualizację dokumentacji,

5) wsparcie przy zapewnieniu ciągłości i poprawności działania Systemu, zgodnie z OPZ, Dokumentacją Powdrożeniową oraz Dokumentacją Użytkową,

6) wsparcie w diagnostyce problemów, nieprawidłowości związanych z działaniem Systemu,

7) wsparcie przy odtworzeniu Systemu z kopii zapasowej, w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania,

8) wsparcie przy rozwiązywaniu problemów,

9) wsparcie przy monitorowaniu dostępności i wydajności Systemu,

10) wsparcie przy przenoszeniu opracowanych nowych rozwiązań z systemu testowego lub developerskiego na system produkcyjny,

Bądź inne zlecenia Zamawiającego niż wskazane w pkt od 1 do 4 powyżej, w zakresie Systemu, które swoim zakresem funkcjonalnym wykraczają poza zapisy Analizy Przedwdrożeniowej, a jednocześnie nie wykraczają poza Wymagania ogólne Systemu, które przedstawione są w załączniku nr 1 pkt 2 do OPZ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

I. Pełna nazwa: Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego finansowo-księgowego systemu informatycznego klasy ERP ze świadczeniem prac dodatkowych, rozwojowych i wsparcia oraz świadczeniem usługi serwisu utrzymaniowego (usługi maintenance dla oprogramowania standardowego).

II. Kryteria oceny ofert zgodnie z Rozdz. XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 5 000 000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów złotych).

UWAGA: W przypadku gdy wykonawca wykaże się posiadanymi środkami lub zdolnością kredytową w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w art 22. ust. 1b ustawy Pzp. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:

Informacji z banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: W przypadku informacji wskazującej na posiadane środki w innej walucie niż PLN, Zamawiający dla oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona przeliczenia środków wskazanej w innej walucie na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/07/2019
Hora local: 10:00
Lugar:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8 w Warszawie.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

I. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie do 45 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.

Zamawiający zakłada iż:

a) dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego finansowo-księgowego systemu informatycznego klasy ERP – do 21 miesięcy od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że start produkcyjny systemu ma się odbyć do 10.12.2020 r.,

b) usługa serwisu utrzymaniowego (usługi maintenance dla oprogramowania standardowego) – świadczona będzie przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu VIII,

c) usługa prac dodatkowych w wymiarze do 700 roboczodni – mogą zostać zlecone od początku Etapu V do upływu okresu 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu VIII,

d) usługa prac rozwojowych i wsparcia w wymiarze do 600 roboczodni – mogą być zlecane w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu VIII.

Przy zachowaniu wymagań terminowych o których mowa w Ramowym harmonogramie wykonania przedmiotu zamówienia.

II. Wykaz Warunków udziału w postępowaniu został określony w Rozdz. V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

III. Wykaz dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu został określony w Rozdz. VI SIWZ.

IV. Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1), pkt 3), oraz pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale VI. pkt 3.

V. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 4 SIWZ.

VI. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 190 000,00 PLN (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wymagania dotyczące wadium określone zostały w Rozdz. VIII SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/06/2019