Lieferungen - 274390-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Thermografisches Papier

2019/S 112-274390

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
C.N. „Loteria Română” S.A.
RO12397185
Str. Col. Bordea Poenaru nr. 20, sector 4
Bucureşti
040094
Rumänien
Kontaktstelle(n): Florin Teodorescu/Sebastian Gherlagiu
Telefon: +4 0372137303/ +4 0372137215
E-Mail: achizitii.publice@loto.ro
Fax: +4 0372137438
NUTS-Code: RO321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.loto.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: S.C. cu capital de stat
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Jocuri de noroc

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziționarea a 27 750 role de hârtie termică, necesare pentru tipărirea biletelor de joc utilizabile de către terminalele loteristice S8 din agențiile proprii și man [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 12397185201918
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30197641
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitionarea a 27 750 role de hârtie termică, necesare pentru tipărirea biletelor de joc utilizabile de către terminalele loteristice S8 din agențiile proprii și mandatare ce asigură operarea jocurilor loteristice de către Compania Națională „Loteria Română” – S.A., în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este: 18 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari cu 10 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde DOAR la solicitările de clarificări adresate de catre operatorii economici până la termenul limită stabilit.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 066 432.50 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

La depozitul central al C.N.L.R. din Str. Reînvierii nr. 2B, sector 2, Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitionarea a 27 750 role de hârtie termică, necesare pentru tipărirea biletelor de joc utilizabile de către terminalele loteristice S8 din agențiile proprii și mandatare ce asigură operarea jocurilor loteristice de către Compania Națională „Loteria Română” – S.A., pe baza de note de comanda, lansate pe parcursul a 12 luni de la data semnarii contractului.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: (a) Termen minim de livrare a primei tranșe = cel mai scăzut timp de livrare ofertat a primei tranșe de role de hârtie (5 000 role), pentru care se acordă 5 puncte, (b) [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Necesitate anuala si cu regularitate.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individuala, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător), nu trebuie să se afle sub incidenta prevederilor art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 care determina excluderea din procedura de atribuire.

Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul unei oferte) la:

— „Motive de excludere”, „Motive referitoare la condamnarile penale”, subsectiunile:

—— „Participare la o organizatie criminala”,

—— „Coruptie”,

—— „Fraude”,

—— „Infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste”,

—— „Spalare de bani sau finantarea terorismului”,

—— „Exploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane”,

— „Motive de excludere”, „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”, subsectiunile:

—— „Plata impozitelor”,

—— „Plata asigurarilor sociale”,

— „Motive de excludere”, „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”, subsectiunile:

—— „Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei de mediu”,

—— „Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei sociale”,

—— „Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei muncii”,

—— „Falimentul”,

—— „Insolventa”,

—— „Concordat preventiv”,

—— „Situații similare, în temeiul legislației naționale, cum ar fi falimentul”,

—— „Active administrate de lichidator”,

—— „Activitatile economice sunt suspendate”,

—— „Acorduri cu alti operatori economici care vizeaza denaturarea concurentei”,

—— „Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave”,

—— „Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achizitii publice”,

—— „Implicare directa sau indirecta in pregatirea acestei proceduri de achizitii publice”,

—— „Incetarea anticipata, daune-interese sau alte sanctiuni comparabile”,

—— „Vinovat de interpretarea eronata, nedivulgarea de informatii, incapacitatea de a furniza documentele necesare si obtinere de informatii confidentiale referitoare la aceasta procedura”.

Nota 1: În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE.

Se vor solicita/prezenta următoarele documente justificative:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor și a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2) cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului/Actul constitutiv al operatorului economic;

3) după caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadreaza în situațiile de excepție care nu determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016;

4) după caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu funcții de decizie la nivelul autorității contractante, în sensul prevederilor art. 60 și art. 167 lit. e) din Legea nr. 98/2016, sunt:

1) Alexandru-Mircea Croitoru – Director General al C.N. „Loteria Romana” – S.A.;

2) Dănuţ Sporea – director Direcţia Economică;

3) Aurelian Chiriță – director Logistică;

4) George-Marius Icătoiu – sef Ser [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Autoritatea considera important a se stabili si solicita o cerinta de calificare pentru media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) care sa fie de cel putin: 1 000 000,00 RON pentru ultimele 3 exerciții financiare 2016, 2017 si 2018. Pragurile impuse, respecta prevederile art. 175 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016, acestea fiind in concordanta cu limita maxima admisa (cifra de afaceri minimă anuală impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de 2 ori valoarea estimată a contractului de achiziție publică), coroborat cu prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE la: „Criteriile de selectie”, „Capacitatea economica si financiara”, subsectiunea „cifra de afaceri medie anuala”. Pentru furnizarea informațiilor aferente cifrei de afaceri, ofertantul completează în DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție de autoritatea contractantă, câmpurile solicitate astfel:

1) pentru prezentarea mediei cifrei de afaceri generale (anuale):

(a) introduce în câmpul „numărul de ani” – numărul de ani pentru care prezintă media cifrei de afaceri,

(b) introduce în câmpul „media cifrei de afaceri” – valoarea mediei cifrei de afaceri pentru anii în cauză în format de număr întreg (fără zecimale) și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.,

(c) precizează în câmpul „moneda”, moneda în care este exprimată cifra de afaceri în înregistrările pe care le utilizează ca suport pentru informațiile incluse în DUAE.

Atunci când ofertantul s-a înființat sau și-a început activitatea în unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicită informații, ofertantul în cauză va include informații despre cifra de afaceri pentru exercițiile financiare încheiate până la momentul completării DUAE. Se vor prezenta documente edificatoare-justificative care probeaza/confirma indeplinirea cerintei privind media cifrei de afaceri anuale, respectiv bilanturi contabile pentru anii financiari: 2016, la data de 31.12.2016; 2017, la data de 31.12.2017; 2018, la data de 31.12.2018 sau alte documente echivalente cum ar fi: rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic. Autoritatea contractanta considera ca ofertantul care va fi declarat castigator nu trebuie sa fie dependent din punct de vedere economic de contractul in cauza si ca trebuie sa aiba suficienta stabilitate financiara pentru implementarea contractului. Avand in vedere importanta si complexitatea contractului ce urmeaza a fi atribuit aceasta cerinta este esentiala pentru autoritatea contractanta in vederea identificarii dinamicii economice a operatorului economic.

Nota 1: pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Se va consulta http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx

Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte una sau mai multe din informatiile mai sus solicitate, acesta are dreptul in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare/adecvate sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minime privind media cifrei de afaceri anuale pe ultimii 3 ani.

Nota 2: in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE. S-au avut in vedere dispozitiile art. 175 din Legea nr. 98/2016 Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind cifra de afaceri, orice ofertant are dreptul:

1) să invoce susținerea unui terț (entitate) și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și entitatea ale cărei capacități le utilizează în condițiile art. 182 din Legea nr. 98/2016;

2) să participe în comun cu alți operatori economici la procedura de atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016 S-au avut in vedere dispozitiile art. 175 din Legea nr. 98/2016. A se vedea inclusiv detaliile de la IV.4.3).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat servicii similare celor ce fac obiectul contractului in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, la nivelul unuia sau mai multor contracte, in valoare cumulata de cel putin valoarea estimata a contractului, respectiv: 1 000 000,00 RON fara TVA. Prin sintagma „produse similare” se întelege orice produs constituit din hartie termografica.

Proportia de subcontractare Operatorilor economici li se solicită precizarea părții/părților din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze. Operatorii economici ofertanți precizeaza în DUAE numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. In cazul existentei subcontractantilor, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze (prin indicarea procentului de subcontractare), datele de recunoastere ale subcontractorilor si descrierea activitatii care se va subcontracta, in conformitate cu Formularele 7 si 8 din sectiunea „Formulare”. Alaturi de formularul DUAE se va prezenta si Acordul de subcontractare, asa cum este el mentionat la Sectiune Formulare – Formularul nr. 9.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitate Operatorilor economici li se solicită sa prezinte minim 2 esantioane de role din cele ofertate care vor rămâne la dispoziția Achizitorului pentru efectuarea de teste/încercări/măsurători pe imprimantele terminalelor loteristice. Acestea nu se vor returna.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE la: „Criteriile de selectie”, „Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea „pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat”. Pentru furnizarea informațiilor aferente fiecărui contract similar prezentat ca experiență similară, ofertantul completează în DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție de autoritatea contractantă, câmpurile solicitate astfel:

1) utilizează câmpul „Descriere” pentru a include succint, cel puțin următoarele informații:

(a) obiectul contractului cu Beneficiarul furnizarilor,

(b) datele de identificare ale contractului,

(c) caracteristicile produselor pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime,

(d) informațiile deținute de ofertant pentru demonstrarea furnizarii în mod corespunzător a produselor și pe care ofertantul le poate prezenta autorității contractante la solicitarea expresă a acesteia în aplicarea prevederilor articolelor 196 alin. (1) și (2) din Legea 98/2016. Ofertantul trebuie să nominalizeze în acest câmp documentul/documentele așa cum există acesta/acestea sub formă de dovezi în evidențele sale;

2) introduce în câmpul „valoare” – valoarea contractului prezentată ca experiență similară în format de număr întreg (fără zecimale) și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.;

3) precizează în câmpul „moneda”, moneda în care este exprimată valoarea furnizarii realizate așa cum este această monedă specificată în cadrul contractului dintre ofertant și beneficiarul produselor;

4) selectează „data de început” ca fiind data la care a început furnizarea produsului prezentat ca fiind similar, conform prevederilor înțelegerii dintre ofertant și beneficiarul produselor;

5) selectează „data de sfârșit” ca fiind data la care produsul prezentat ca fiind similar a fost acceptat ca fiind efectuat în mod corespunzător de către beneficiarul furnizarii, conform prevederilor înțelegerii dintre ofertant și beneficiarul produselor prezentate drept experiență similară;

6) introduce în câmpul „Beneficiari”:

(a) denumirea beneficiarului produselor furnizate, așa cum este acesta indicat în contractul prezentat(ă) ca fundament pentru realizarea furnizarii în câmpul „Descriere”, numele și coordonatele de contact ale persoanei de la beneficiarul nominalizat care a realizat acceptarea produselor ca fiind livrate corespunzător,

(b) rolul ofertantului în relația cu beneficiarul nominalizat (contractant individual, Subcontractant sau membru al unei asocieri de Operatori Economici care au furnizat produsele în cadrul contractului pentru beneficiarul furnizarii), așa cum este definit acest rol în contractul nominalizat(ă) la câmpul „Descriere”. În prezentarea informațiilor solicitate pentru experiența similară în DUAE (răspuns), ofertantul utilizează pentru fiecare contract cu un beneficiar al produselor livrate câte o grupare de informații, adăugând câmpuri suplimentare acolo unde este aplicabil sau ștergând câmpurile inițiale. Autoritatea contractantă nu ia în considerare la evaluare, informațiile furnizate în DUAE (răspuns), care includ referință la „data de sfârșit” în afara intervalului de cei 3 (trei) ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, indiferent dacă această „dată de sfârșit” este înainte de împlinirea termenului specificat, calculat în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de participare sau dacă „data de sfârșit” este după împlinirea termenului limită pentru depunerea Ofertei publicat inițial în anunțul de participare. Pentru calculul echivalentei contractelor/angajamentelor/documentelor a caror valoare este in alta valuta, se va aplica cursul RON/valuta comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare. Se va consulta http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx

A se vedea inclusiv detaliile de la iv.4.3 din Fisa de Date.

Este solicitata in scopul aflarii intentiei operatorului economic de a indeplini contractul de prestare individual sau cu unul sau mai multi subcontractanti. In cazul, existentei subcontractantilor ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze (prin indicarea procentului de subcontractare), datele de recunoastere ale subcontractorilor si descrierea activitatii care se va subcontracta (Formularele 7 si 8). Alaturi de formularul DUAE se va prezenta si Acordul de subcontractare, asa cum este el mentionat la sectiunea „Formulare”, Formularul nr. 9. Daca le este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre acestia. În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile privind situațiile de excludere menționate la art. 164, 165 și 167 menționate la Lege nr. 98/2016, precum și informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste si care prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul în cadrul prezentei proceduri de atribuire. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului, o singura data, inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. Atenționări speciale:

1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale asociatului/subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Operatorii economici vor bifa „Da” in cadrul DUAE, respectiv ca vor prezenta minim 2 esantioane de role din cele ofertate pe care le vor pune la dispozitia autoritatii contractante. Se va solicita depunerea a minim 2 esantioane de role din cele ofertate care sa sustina fara echivoc informatiile din DUAE (răspuns), ce vor fi prezentate autorității contractante de ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare, pentru efectuarea de teste/încercări/măsurători. Depunerea esantioanelor se va face în termenul solicitat de catre autoritatea contractanta, la sediul acesteia din Str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, Bucuresti. Se solicita ca ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare sa prezinte minim 2 esantioane de role din cele ofertate, prin care sa faca dovada ca, produsele pe care la va furniza in cadrul executarii contractului, vor asigura funcționarea corespunzătoare a terminalelor loteristice. Se va avea în vedere că imprimantele terminalelor loteristice sunt dependente de aceste role de hârtie termică, care trebuie să fie compatibile cu nivelul calitativ prevazut în dosarul tehnic al producătorului de terminale loteristice (care indică în mod clar tipurile de hârtie calificate și recomandate, precizându-se în același timp că utilizarea altor tipuri de hârtie, în afara celor certificate, atrage după sine imposibilitatea funcționării imprimantelor și/sau scăderea considerabilă a duratei de viață a imprimantelor). Ţinând cont de soluția constructivă a terminalului loteristic pe care este utilizată, rola termică se montează în interiorul terminalului, astfel că modul de finisare a rolelor poate influența buna funcționare a imprimantei și a părtilor sale componente. Se va urmări din acest punct de vedere ca rola termica să fie debitată la capete, sub o forma superioara calitativ, care sa nu prevada bavuri, sa nu lase firicele de praf, reziduri și bucăti de hârtie care vor afecta capul imprimantei. Astfel, neprezentarea de esantioane sau prezentarea unor esantioane care atrage după sine imposibilitatea funcționării imprimantelor și/sau funcționarea necorespunzatoare a imprimantelor (funcționare cu sincope, funcționare cu necesitate de repoziționare a rolei) sau prezentarea unor eșantioane a cărei calitate a imprimarii este necorespunzatoare (să nu prezinte caractere neclare; să nu prezinte linii orizontale albe peste caractere), în termenul solicitat de către autoritatea contractantă, poate avea drept consecinta respingerea ofertei ca inacceptabila.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/07/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/11/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/07/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare a ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Iunie 2020.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare si oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.Noua propunere financiara nu va influenta în niciun caz propunerea tehnica, aceasta ramânând neschimbata.

Daca si in aceasta situatie persista egalitatea, se va solicita ofertantilor prezentarea, in SEAP/SICAP, a unei noi oferte, pana la departajare;

2) Elemente de confidentialitate: Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si va indica, motivat, în cuprinsul acesteia, care informatii din propunerea tehnica si/sau propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala conform legislatiei aplicabile;

3) AC are dreptul sa solicite în original orice document cu regim special a carui valabilitate este conditionata de prezentarea în aceasta forma;

4) Documentatia de atribuire se poate obtine accesand SICAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro), prin descarcarea fisierelor electronice din cadrul sectiunii „Documente atasate ce compun Documentatia de atribuire” din anuntul de participare;

5) Orice clarificare transmisa de autoritatea contractanta din initiativa proprie sau la solicitarea operatorilor economici interesati a depune o oferta, poate fi obtinuta pe site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

6) toate fisierele semnate electronic incarcate in SEAP/SICAP pot fi deschise cu aplicatia shellSAFE Verify. Aplicatia shellSAFE Verify este gratuita si poate fi descarcata de pe site-ul certSIGN, utilizand link-ul urmator: http://www.certsign.ro/certsign/produse/sigurantadocumentelor/shellsafe-verify

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Persoana care se consideră vătămată poate sesiza C.N.S.C. în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Compartimentul Achiziții Publice
Str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4
Bucureşti
Rumänien
Telefon: +4 0372137215/+4 0372137303
E-Mail: achizitii.publice@loto.ro
Fax: +4 0372137438

Internet-Adresse: www.loto.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/06/2019