Lieferungen - 274399-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Personenkraftwagen

2019/S 112-274399

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
26369185
Bulevardul Libertăţii nr. 16, sector 5
Bucureşti
050706
Rumänien
Kontaktstelle(n): Simona Scarlat
Telefon: +40 372111440
E-Mail: simona.scarlat@mdrap.ro
Fax: +40 372111445
NUTS-Code: RO321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mdrap.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție autoturisme MDRAP

Referenznummer der Bekanntmachung: 26369185/14P/2019/BS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34110000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziţionarea unui număr de 20 autoturisme noi, ce vor deservi personalul ministerului.

Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor stabilit prin anuntul de participare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 397 640.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Conform prevederilor caietului de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziţionarea unui număr de 20 autoturisme noi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I.1. Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individuală, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător, nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: se va completa DUAE de către ofertanți, cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători. Astfel, dacă este cazul, ofertanţii vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători, cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum și acordul de subcontractare/acordul de asociere/angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar (inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători), la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) actualizate la momentul prezentării,

— Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

— Alte documente edificatoare, după caz.

Nota. În situația în care documentele menționate mai sus nu se emit in țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantului/tertul sustinator sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevazute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantului/tertul sustinator va prezenta, fie o declarație pe propria raspundere, fie, dacă in țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria raspundere, o declarație autentică dat in fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens;

I.2. Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individuală, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător), nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016:

— Suciu Vasile-Daniel – Viceprim-ministru, ministru,

— Caraman Sirma – Secretar de stat,

— Virgil-Alin Chirila – Secretar de stat,

— Adrian Ionut Gadea – Secretar de stat,

— Ciprian Lucian Rosca – Secretar de stat,

— Tudose Nicolae – Secretar de stat,

— Girjoaba Grigore – Secretar de stat,

— Angel Gheorghiu – Subsecretar de stat,

— Sologon Ioan Cristian – Subsecretar de stat,

— Stoica Marcel Alexandru – Subsecretar de stat,

— Adriana-Mihaela Udroiu – Subsecretar de stat,

— Dan Alexandru Groza – Secretar General,

— Coporan Iuliana Camelia – Secretar General Adjunct,

— Mihaela Dinca – Secretar General Adjunct,

— Rusnac Melania – Director general, Directia Generala Management Financiar Resurse Umane si Administrativ,

— Uretean Remus Gabriel – Director General, Directia Achizitii Publice,

— Carmen Lazar – Sef serviciu, Serviciul licitatii si proceduri simplificate, Directia Generala Achizitii,

— Adela R [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare. Operatorii economici participant la procedura de atribuire vor declara subcontractantii ce urmeaza a fi implicati in derularea viitorului contract, proportia implicarii acestora, precum si activitatile efective in care vor fi implicati sau pe care le vor desfasura. La termenul limita de depunere a ofertelor, operatorii economici vor incarca in SEAP, anexat DUAE, acordul de subcontractare.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/07/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/01/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/07/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Avand in vedere dispozitiile art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016, DUAE se va completa direct in SEAP de catre fiecare ofertant/membru al asocierii/tert sustinator/subcontractant, in sectiunea dedicata din SEAP. In cazul depunerii unei oferte in asociere sau a unei oferte care primeste sustinerea unui/unor tert/terti, ori in care exista subcontractanti, ofertantii vor depune in SEAP pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor cate un DUAE completat pentru fiecare dintre parti, respectiv asociat/tert/subcontractant. Toate costurile privind întocmirea ofertei, precum si incarcarea acesteia in SEAP, cad exclusiv in sarcina operatorilor economici participanti la procedura.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Direcția Generală Juridică, Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene
Bulevardul Libertăţii nr. 16, Latura Nord, sector 5
București
050706
Rumänien
Telefon: +40 372111440
E-Mail: simona.scarlat@mdrap.ro

Internet-Adresse: www.mdrap.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/06/2019