Lieferungen - 274407-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Slatina: Laborreagenzien

2019/S 112-274407

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Spitalul Județean de Urgență Slatina
4394927
Str. Crişan nr. 5
Slatina
230013
Rumänien
Kontaktstelle(n): Nelu Cojocaru
Telefon: +40 249418962
E-Mail: spjslatina@rdslink.ro
Fax: +40 249418963
NUTS-Code: RO414

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.spjslatina.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Instituție publică
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție reactivi de laborator

Referenznummer der Bekanntmachung: 4394927/2019/1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitie reactivi de laborator compatibili cu analizorul automat de biochimie Urit 8260 si analizorul de hematologie Beckman Coulter DXH 600.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pachet reactivi compatibili cu analizorul automat de biochimie Urit 8260 – Sectia Pneumologie II

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO414
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Judetean de Urgenta Slatina.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pachet reactivi compatibili cu analizorul automat de biochimie URIT 8260 – Sectia Pneumologie II.

Cantitatile sunt specificate in caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pachet reactivi compatibili cu analizorul de hematologie Beckman Coulter DXH 600 – LAM SJU.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO414
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Judetean de Urgenta Slatina.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pachet reactivi compatibili cu analizorul de hematologie Beckman Coulter DXH 600 – LAM SJU.

Cantitatile sunt specificate in caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare minim acceptat – 24 ore. Termen de livrare maxim peste care oferta nu se va puncta suplimentar – 72 ore. / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

4) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Catalin Rotea – Manager,

— Doctor Andrei Stefanescu – Director medical,

— Economist Giana Maria Dinica – Director financiar-contabil,

— Asistent Medical Mirela Stancioiu – Director Ingrijiri Medicale,

— Jurist Nicolae Sebastian Vlaicu – Compartiment Juridic,

— Jurist Irina Ungurianu – Compartiment Juridic,

— Doctor Mariana Tecu – Medic sef laborator,

— Economist Nelu Cojocaru – Sef Serviciu Achizitii Publice,

— Economist Cosmin Ghimisi – Economist Serviciu Achizitii Publice.

Ofertantul, tertul sustinator si subcontractantul (dupa caz) nu trebuie sa intre sub incidenta art. 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: declaratie in acest sens, odata cu depunerea ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1, 2. Cifra de afaceri medie anuala. Fisa de informatii generale cuprinzand cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 ani (2018, 2017, 2016).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE. Documentele justificative (bilanturi contabile, audituri financiare, alte documente) se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 (trei) ani continand valori – cel putin la nivelul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent, perioade de livrare, beneficiari insotita de certificari/documente de buna executie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de un client beneficiar pentru cele mai importante livrari.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE. Documentele solicitate in sustinerea cerintei (certificari/procese-verbal de receptie/contracte/parti din contracte/alte documente ce indica valorile, datele si beneficiarii produselor furnizate, emise sau contrasemnate de catre autoritate sau de catre clientul beneficiar) vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/07/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/10/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/07/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Birou Juridic
Str. Crișan nr. 5
Slatina
230023
Rumänien
Telefon: +40 249418962
E-Mail: spjslatina@rdslink.ro
Fax: +40 249418963

Internet-Adresse: www.spjslatina.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/06/2019