Servicios - 274446-2022

23/05/2022    S99

Polonia-Varsovia: Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza

2022/S 099-274446

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dirección postal: Al. Jana Pawła II 70
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL Polska
Código postal: 00-175
País: Polonia
Persona de contacto: Klara Anuszewska
Correo electrónico: delegowane.przetargi@arimr.gov.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.arimr.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Państwowa osoba prawna

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego PROW na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla doradców

Número de referencia: DDD.69097.2.2022
II.1.2)Código CPV principal
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla 1 460 (słownie: tysiąca czterystu sześćdziesięciu) doradców. Zamówienie podzielone jest na 2 części.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 438 166.40 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie” - zamówienie o zasięgu ogólnopolskim

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80530000 Servicios de formación profesional
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL Polska
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienie o zasięgu ogólnopolskim

II.2.4)Descripción del contrato:

Zamówienie realizowane jest w ramach wdrażania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poddziałania 2.3. „Wsparcie dla szkolenia doradców” wpisanego w działanie „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznawana w ramach PROW 2014-2020 ukierunkowana jest m.in. na zagadnienia związane z sektorem rolnym w aspekcie jego funkcji gospodarczych i środowiskowych. W tym kontekście zasadnicze znaczenie dla rozwoju sfery rolnictwa ma wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji m.in. poprzez doradztwo. System doradztwa rolniczego ma stanowić ogniwo pośrednie pomiędzy ośrodkami naukowymi a sferą rolnictwa. Poprzez indywidualne doradztwo uwzględniające konkretne potrzeby rolników dostarczana będzie praktyczna i aktualna wiedza sprzyjająca wzrostowi innowacyjności gospodarstw. Podjęte też będą działania na rzecz rozwijania wiedzy i umiejętności służb doradczych. W ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” osoby zawodowo świadczące usługi doradcze na rzecz rolników i właścicieli lasów będą mogły podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i zdobywać wiedzę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności. Wykonawca składa ofertę na Formularzu Ofertowym (wg Załącznika nr 2 do SWZ).

Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty oraz składane w trakcie postępowania należy złożyć na Platformie Zakupowej w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.).

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w ustawie. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta (Wykonawcę) zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. W przypadku beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych, a w przypadku, gdy umowa o przyznaniu pomocy jest zawierana z grupą beneficjentów – jeżeli wszyscy beneficjenci są jednostkami sektora finansów publicznych, zabezpieczenie nie jest wymagane. Forma oraz zasady wniesienia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania przez Beneficjenta (Wykonawcę) zobowiązań określonych w umowie określone zostały w postanowieniach umowy o przyznaniu pomocy (Załącznik nr 8 do SWZ). Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 do zapisów umowy, która zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy dotyczące umów w sprawach zamówień publicznych, z tym że umowę o przyznaniu pomocy w ramach tego działania zawiera się zgodnie z art. 264 i art. 577 i art. 578 ustawy. Zawarcie umowy o przyznaniu pomocy nastąpi na formularzu stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej SWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy o przyznaniu pomocy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmian umowy o przyznaniu pomocy zostały opisane przez Zamawiającego w postanowieniach umowy, określonych w formularzu stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł odrębnie dla każdej części zamówienia, na którą składa ofertę. Szczegółowe informacje dot. wadium znajdują się w Rozdz. VI. SWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 249 481.60 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROW 2014–2020 poddziałanie 2.3 „Wsparcie na szkolenie doradców”

II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeksu pracy, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kontaktu, wskazaną we wniosku o płatność stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ. Zasady weryfikacji zostały określone we wzorze formularza umowy o przyznaniu pomocy (zał. 8 do SWZ).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Wyzwania rolno-środowiskowo – klimatyczne w rolnictwie” – zamówienie o zasięgu ogólnopolskim

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80530000 Servicios de formación profesional
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL Polska
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienie o zasięgu ogólnopolskim

II.2.4)Descripción del contrato:

Zamówienie realizowane jest w ramach wdrażania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poddziałania 2.3. „Wsparcie dla szkolenia doradców” wpisanego w działanie „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznawana w ramach PROW 2014-2020 ukierunkowana jest m.in. na zagadnienia związane z sektorem rolnym w aspekcie jego funkcji gospodarczych i środowiskowych. W tym kontekście zasadnicze znaczenie dla rozwoju sfery rolnictwa ma wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji m.in. poprzez doradztwo. System doradztwa rolniczego ma stanowić ogniwo pośrednie pomiędzy ośrodkami naukowymi a sferą rolnictwa. Poprzez indywidualne doradztwo uwzględniające konkretne potrzeby rolników dostarczana będzie praktyczna i aktualna wiedza sprzyjająca wzrostowi innowacyjności gospodarstw. Podjęte też będą działania na rzecz rozwijania wiedzy i umiejętności służb doradczych. W ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” osoby zawodowo świadczące usługi doradcze na rzecz rolników i właścicieli lasów będą mogły podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i zdobywać wiedzę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności. Wykonawca składa ofertę na Formularzu Ofertowym (wg Załącznika nr 2 do SWZ).

Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty oraz składane w trakcie postępowania należy złożyć na Platformie Zakupowej w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.).

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w ustawie. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta (Wykonawcę) zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. W przypadku beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych, a w przypadku, gdy umowa o przyznaniu pomocy jest zawierana z grupą beneficjentów – jeżeli wszyscy beneficjenci są jednostkami sektora finansów publicznych, zabezpieczenie nie jest wymagane. Forma oraz zasady wniesienia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania przez Beneficjenta (Wykonawcę) zobowiązań określonych w umowie określone zostały w postanowieniach umowy o przyznaniu pomocy (Załącznik nr 8 do SWZ). Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 do zapisów umowy, która zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy dotyczące umów w sprawach zamówień publicznych, z tym że umowę o przyznaniu pomocy w ramach tego działania zawiera się zgodnie z art. 264 i art. 577 i art. 578 ustawy. Zawarcie umowy o przyznaniu pomocy nastąpi na formularzu stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej SWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy o przyznaniu pomocy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmian umowy o przyznaniu pomocy zostały opisane przez Zamawiającego w postanowieniach umowy, określonych w formularzu stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 188 684.80 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROW 2014–2020 poddziałanie 2.3 „Wsparcie na szkolenie doradców”

II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeksu pracy, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kontaktu, wskazaną we wniosku o płatność stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ. Zasady weryfikacji zostały określone we wzorze formularza umowy o przyznaniu pomocy (zał. 8 do SWZ).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O niniejsze zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy;

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1.2.1 Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji działań szkoleniowych, tj. w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zorganizował, tj. przygotował i przeprowadził, co najmniej 15 działań transferu wiedzy (w szczególności: szkolenia, warsztaty, kursy, demonstracje, konferencje, seminaria lub studia podyplomowe), dla łącznej liczby co najmniej 300 odbiorców, każde działanie trwające co najmniej 2 dni, każde obejmujące swym zakresem również wyżywienie i zakwaterowanie.

UWAGA 1

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w obu częściach zamówienia wykazał się zrealizowaniem tych samych usług.

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca dysponuje i skieruje do realizacji danej części zamówienia wykładowców, z których każdy posiada łącznie:

b).1 Wykładowca - w zakresie części nr 1 zamówienia - Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie:

Wykonawca powinien zapewnić podczas każdego szkolenia, co najmniej 2 wykładowców zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- co najmniej wykształcenie wyższe na kierunku: rolnictwo lub ekonomika rolnictwa, lub ekonomia, lub zarządzanie, lub zootechnika, lub ogrodnictwo, lub technika rolnicza i leśna lub biologia, lub inżynieria środowiska lub ochrona środowiska lub geografia, lub zgodnie z niżej wymienionymi wytycznymi: studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z hydrologią, hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, chowem zwierząt lub z budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, w wymiarze łącznym co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe w tym zakresie w wymiarze łącznym co najmniej 30 punktów ECTS,

- co najmniej 3 letni staż pracy, podczas którego zrealizował w charakterze wykładowcy co najmniej 15 godzin zajęć dydaktycznych (gdzie 1 godzina zajęć dydaktycznych wynosi 45 minut) w zakresie objętym programem szkolenia lub wykładów lub zajęć ze studentami, z zakresu objętego programem szkolenia.

W przypadku wykładowców, będących pracownikami naukowymi lub pracownikami badawczo - technicznymi instytutów badawczych lub PAN prowadzących badania z zakresu nauk rolniczych lub inżynierii środowiska, dla uznania posiadania doświadczenia i kwalifikacji wystarczającym będzie wykazanie się co najmniej 3 - letnim stażem pracy w tych instytucjach i co najmniej 1 publikacją lub artykułem o tematyce objętej programem szkolenia.

Do realizacji całego zamówienia w części nr 1 Wykonawca powinien zapewnić udział, co najmniej 8 różnych wykładowców.

b).2 Wykładowca - w zakresie części nr 2 zamówienia - Wyzwania rolno-środowiskowo - klimatyczne

w rolnictwie:

Wykonawca powinien zapewnić podczas każdego szkolenia, co najmniej 2 wykładowców zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- co najmniej wykształcenie wyższe na kierunku: rolnictwo, lub ekonomika rolnictwa, lub ekonomia, lub zarządzanie, lub ogrodnictwo, lub technika rolnicza i leśna, lub biologia lub inżynieria środowiska lub ochrona środowiska lub geografia lub zgodnie z niżej wymienionymi wytycznymi: studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z hydrologią, hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych, chowem zwierząt lub z budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów,

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

cd. sekcji III.1.1)

maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, w wymiarze łącznym co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe w tym zakresie w wymiarze łącznym co najmniej 30 punktów ECTS

- co najmniej 3 letni staż pracy, podczas którego zrealizował w charakterze wykładowcy co najmniej 15 godzin zajęć dydaktycznych (gdzie 1 godzina zajęć dydaktycznych wynosi 45 minut) w zakresie objętym programem szkolenia lub wykładów lub zajęć ze studentami, z zakresu objętego programem szkolenia.

W przypadku wykładowców, będących pracownikami naukowymi lub pracownikami badawczo - technicznymi instytutów badawczych lub PAN prowadzących badania z zakresu nauk rolniczych lub inżynierii środowiska, dla uznania posiadania doświadczenia i kwalifikacji wystarczającym będzie wykazanie się co najmniej 3 - letnim stażem pracy w tych instytucjach i co najmniej 1 publikacją lub artykułem o tematyce objętej programem szkolenia.

Do realizacji całego zamówienia w części nr 2 Wykonawca powinien zapewnić udział, co najmniej 8 różnych wykładowców.

UWAGA 2

Zamawiający dopuszcza, w odniesieniu do przedmiotowego warunku, aby Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wykazał się dysponowaniem tymi samymi osobami w kilku częściach zamówienia.

UWAGA 3

Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia odbywało się przez osoby wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia (z zastrzeżeniem postanowień umowy o przyznaniu pomocy, stanowiącej Załącznik nr 8 do SWZ. Zmiana osób na etapie realizacji zamówienia wymaga zgody Zamawiającego na zasadach określonych we wzorze formularza umowy).

UWAGA 4

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w zakresie wskazania, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale IV niniejszej SWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Zawartość ofert

1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności. Wykonawca składa ofertę na Formularzu Ofertowym wg Załącznika nr 2 do SWZ odpowiednio dla danej części zamówienia za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

2. Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

2.1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.

2.2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy do jego reprezentowania, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym.

2.3. Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów. Zobowiązanie winno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby. Zapisy pkt 2.1. i 2.2. oraz Rozdz. IV.1 SWZ stosuje się odpowiednio.

2.4. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego...

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

cd. pkt 2.4 europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”) sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Dokument JEDZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Dokument JEDZ musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.5. Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6a do SWZ p.n. „Wykaz osób (Kryterium oceny ofert - doświadczenie wykładowcy), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”. Wykaz należy sporządzić pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji wskazaną we właściwym rejestrze.

2.6. Wykaz osób dodatkowych skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6b do SWZ p.n. „Wykaz osób dodatkowych (Kryterium oceny ofert - wykładowcy dodatkowi), którymi Wykonawca będzie dysponował podczas realizacji zamówienia”. Wykaz należy sporządzić pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji wskazaną we właściwym rejestrze.

2.7. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wskazania, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

2.8. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/214 oraz art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w formie elektronicznej podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności, w poniższym zakresie:

1. braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia:

1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

1.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

1.1.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

1.1.3. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,

1.1.4. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,

1.1.5. art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

1.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

cd. sekcji III.1.2)

art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

1.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

1.5. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

1.5.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

1.5.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

1.5.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

1.5.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

1.5.5. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

1.5.6. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

1.5.7. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy,

1.5.8. art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

1.5.9. art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy,

- sporządzone według wzoru, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;

1.6. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

2. potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej:

2.1. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ p.n. „Wykaz osób (Warunek udziału w postępowaniu), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”;

3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile w oświadczeniu wskazano dane umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Podmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdz. IV.3 pkt 1.1. SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Rozdz. IV.3 pkt 1.1. SWZ;

1.2. zaświadczenia, o którym mowa w Rozdz. IV.3 pkt 1.2. SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w Rozdz. IV.3 pkt 1.1.3 SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa IV.3 pkt 1.4. SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1.2.1. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

1.2.2. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem. Dokumenty, o którym mowa w pkt 1.2. i 1.3., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienie pkt. 2 stosuje się.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Zamawiający przed podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy, które zostały określone w pkt VIII Opisu Przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (dalej „OPZ”).

2. W przypadku braku wykazania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, spełnienia warunków przyznania pomocy, umowa nie zostanie zawarta z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy o przyznaniu pomocy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/06/2022
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 18/09/2022
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/06/2022
Hora local: 11:30

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy informuje, że komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/arimr. Ponadto Zamawiający udostępnia informacje dotyczące formatu przesyłanychdanych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych umożliwiających pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.

2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje.

3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.

4. Włączona obsługa JavaScript.

5. Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików PDF.

6. Platforma Zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8.

Klauzule informacyjne w zakresie danych osobowych

W związku z treścią z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.), dalej: „RODO” Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w toku postępowania jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazanych w pkt 1.

3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 ustawy,

4.2. organy kontrolne,

4.3. osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020 poz. 2176),

4.4. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszego postępowania. Ponadto, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587777
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 (piętnastu) dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ; 3) 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w ppkt 1) i 2) powyżej. 7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587777
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
18/05/2022