Lieferungen - 274448-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Zentralrechner

2019/S 112-274448

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
PL911
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa
00-908
Polen
Kontaktstelle(n): Teresa Lewczuk
Telefon: +48 261837471
E-Mail: dzp@wat.edu.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wat.edu.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.wat.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://wat.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://wat.ezamawiajacy.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych

Referenznummer der Bekanntmachung: 86/WME/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30211000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych:

1) Zestawy Komputerowe stacjonarne wyposażone w wysokowydajny procesor 3,6 GHz s. 1151, kartę graficzną 6GB GDDR6, 64 GB pamięci RAM,

2) Projektor przenośny,

3) Prezenter multimedialny,

4) Słuchawki komputerowe,

5) Klawiatury,

6) Drukarki,

7) Zasilacze komputerowe mocy 750 W,

8) Urządzenie do archiwizacji danych NAS – Macierz, dyski twarde wewnętrzne i zewnętrzne,

9) Mobilne stanowiska obliczeniowe o dużej mocy do akwizycji i procesowania danych wraz z oprogramowaniem specjalistycznym,

10) Urządzenie przenośne do wyświetlania wyników.

2. Wykaz opisu technicznego i ilościowego przedmiotu zamówienia zawiera „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30233141
30234600
30237200
35100000
38652000
30233000
30232110
30216110
30237410
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych:

1) Zestawy Komputerowe stacjonarne wyposażone w wysokowydajny procesor 3,6 GHz s. 1151, kartę graficzną 6GB GDDR6, 64 GB pamięci RAM,

2) Projektor przenośny,

3) Prezenter multimedialny,

4) Słuchawki komputerowe,

5) Klawiatury,

6) Drukarki,

7) Zasilacze komputerowe mocy 750 W,

8) Urządzenie do archiwizacji danych NAS – Macierz, dyski twarde wewnętrzne i zewnętrzne,

9) Mobilne stanowiska obliczeniowe o dużej mocy do akwizycji i procesowania danych wraz z oprogramowaniem specjalistycznym,

10) Urządzenie przenośne do wyświetlania wyników.

2. Wykaz opisu technicznego i ilościowego przedmiotu zamówienia zawiera „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży jednolity europejski dokument zamówienia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zapłata następować będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

2. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, termin płatności będzie liczony od daty otrzymania tej faktury przez Zamawiającego.

3. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/07/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/07/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu 17.7.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, ul.gen. Sylwestra Kaliskiego 2, POLSKA, Budynek nr 22, pokój nr 1 (wejście przez biuro przepustek)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 2 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 17.7.2019 r. do godz. 09:00.

2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:

a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25, nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem „wadium w postępowaniu na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych”.

Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu;

b) wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „Oferty” poprzez wybranie opcji „Dodaj dokument” oryginału dokumentu wadialnego tj. sporządzonego elektronicznie i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu, w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Wniesienie wadium niepieniężnego w innej formie, niż w oryginale w postaci elektronicznej (np. w formie elektronicznej kopii wadium wystawionego w oryginale w formie pisemnej) będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. pkt 7b) ustawy Pzp. Beneficjentem wnoszonego wadium w innej formie niż pieniądzu jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT);

c) dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie WAT. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy WAT a wystawcą gwarancji/poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby WAT.

3. Informacje na temat RODO znajdują się w punkcie 19.2 SIWZ.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o których mowa w pkt 13.5 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu informację stanowiącą załącznik 1 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Kopia odwołania może być przesłana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający poprzez link: https://wat.ezamawiajacy.pl Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019