Usluge - 274482-2020

Submission deadline has been amended by:  383835-2020
12/06/2020    S113

Hrvatska-Zagreb: Usluge na području odnosa s javnošću

2020/S 113-274482

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonija Bračun
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 15391994
Telefaks: +385 15391810
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fzoeu.hr
Adresa profila kupca: www.fzoeu.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0021835
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti za projekt sanacije jame Sovjak

Referentni broj: E-VV-9/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79416000 Usluge na području odnosa s javnošću
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je pružanje stručne pomoći Naručitelju u svezi usluga odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti za projekt sanacije jame „Sovjak“.

U postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava Sanacija lokacije visokoonečićene opasnim otpadom –jama Sovjak (KK.06.3.1.06) u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 (OPKK 2014-2020), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Odluku o financiranju 29. lipnja 2018. godine, kojom se projektu dodjeljuju EU sredstva. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 13. srpnja 2018. godine. Sredstva za financiranje realizacije cjelokupnog projekta sanacije jame Sovjak osigurana su kroz EU fondove i sredstva FZOEU (korisnika).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 530 652.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79416000 Usluge na području odnosa s javnošću
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesta pružanja usluge su: Sjedište Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb, Lokacija jame „Sovjak“ - Jama „Sovjak'' nalazi se na katastarskoj čestici

II.2.4)Opis nabave:

Usluga odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti u sklopu predmetnog ugovora obuhvaća sljedeće alate:

Aktivnost 1. Osmišljavanje vizualnog identiteta projekta (izrada zaštitnog znaka - logotipa projekta te njegova razrada rješenja za njegovu primjenu na različitim analognim i digitalnim informativno – edukativnim, promidžbenim i poslovnim materijalima u tisku i elektroničkim medijima,

Aktivnost 2. Priprema dokumenata odnosa s javnošću,

Aktivnost 3. Informativno edukativne radionice za sudionike provedbe projekta,

Aktivnost 4. Izrada internetske stranice projekta,

Aktivnost 5. Izrada mobilne aplikacija s podacima o kakvoći zraka,

Aktivnost 6. Izrada edukativno-informativnih materijala,

Aktivnost 7. Izrada edukativnih oglasnih materijala,

Aktivnost 8. Kontinuirana stručna podrška u realizaciji projekta

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka (SIS) / Ponder: 0,6
Cijena - Ponder: 0,4
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 530 652.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.)

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako bi dokazao sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Profesionalnu sposobnost gospodarski subjekt ne može dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog subjekta pa niti na podugovaratelja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

U ponudi se obvezno dostavlja eESPD obrazac – ažurirani popratni dokumenti se ne dostavljaju uz ponudu.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda, javni naručitelj će zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave, sukladno članku 263. ZJN-a 2016, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u eESPD-u, odnosno kao dostatan dokaz uvjeta sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti osim ako već posjeduje te dokumente.

U slučaju provjere informacija navedenih u eESPD obrascu, naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta ove točke dokumentacije o nabavi:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u eESPD-u.

Svaki član zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno dokazuje sposobnost iz ovog poglavlja.

Odredbe ove točke odnose se na podugovaratelje i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/07/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 21/07/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Sjedište naručitelja: FZOEU, Radnička cesta 80, Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

-

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/06/2020