Suministros - 274483-2019

13/06/2019    S112

Chequia-Karlovy Vary: Sistemas de información

2019/S 112-274483

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
Número de identificación fiscal: 26365804
Dirección postal: Bezručova 1190/19
Localidad: Karlovy Vary
Código NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
Código postal: 360 01
País: Chequia
Persona de contacto: Veřejné zakázky, s.r.o. - Linda Robovská
Correo electrónico: robovska@zakazkyverejne.cz
Teléfono: +420 222261468
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.kkn.cz
Dirección del perfil de comprador: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_630.html
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_630.html
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Veřejné zakázky, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 26726050
Dirección postal: Revoluční 724/7
Localidad: Praha 1
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 110 00
País: Chequia
Persona de contacto: Veřejné zakázky, s.r.o. - Linda Robovská
Correo electrónico: robovska@zakazkyverejne.cz
Teléfono: +420 222261468
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.kkn.cz
Dirección del perfil de comprador: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_630.html
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_630.html
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Jiná právnická osoba
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizace provozních IS

II.1.2)Código CPV principal
48810000 Sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky, včetně služeb – pro vybudování systému pro správu identit, systému pro správu provozní dokumentace a personálního systému, součástí plnění je dále podpora provozu. Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Části 3 (3a Technická specifikace a 3b Katalogové listy) a Části 4 (4a Smlouva o dílo a 4.b Smlouva o zabezpečení podpory provozu).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 15 916 667.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72222300 Servicios de tecnología de la información
72227000 Servicios de consultoría en integración de software
72263000 Servicios de implementación de software
48330000 Paquetes de software de planificación y productividad
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místem plnění je sídlo a dotčené provozy zadavatele.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky, včetně služeb – pro vybudování systému pro správu identit, systému pro správu provozní dokumentace a personálního systému, součástí plnění je dále podpora provozu. Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Části 3 (3a Technická specifikace a 3b Katalogové listy) a Části 4 (4a Smlouva o dílo a 4.b Smlouva o zabezpečení podpory provozu).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Metodika implementace / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Technická úroveň nabízeného řešení / Ponderación: 10 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Výše nabídkové ceny / Ponderación: 70 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 15 916 667.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/08/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Registrační číslo projektu „Modernizace provozního informačního systému KKN“ je CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207.

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením dokladů dle § 77 zákona výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklady podle předchozího odstavce dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/07/2019
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 5 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/07/2019
Hora local: 11:05
Lugar:

Veřejné zakázky s.r.o. se sídlem Praha 1, Staré Město, Revoluční 724/7, PSČ 110 00, ČESKÁ REPUBLIKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje poskytnutí jistoty ve výši 200 000 CZK (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2019