Lieferungen - 274485-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2019/S 112-274485

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Izpalnitelniya direktor na „Sofiya Teh Park“ AD
202099976
bul. „Tsarigradsko shose“ No. 111Zh, et. 2
Sofiya
1784
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Iliana Grozdanova
Telefon: +359 889900634
E-Mail: office@sofiatech.bg
Fax: +359 24472898
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://sofiatech.bg/?lang=bg

Adresse des Beschafferprofils: https://sofiatech.bg/stp/bulgarian-профил-на-купувача-сфтп/?lang=bg

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: ftp://public.sofiatech.bg/2019-invitro-equipment/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: изграждане, управление и развитие на научно-технологични паркове и друга проиновативна инфраструктура

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на апаратура по 3 обособ. поз. за In Vitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, част от биофармацевтичен лабораторен комплекс, по проект „Научно-технологичен парк — фаза 2“

Referenznummer der Bekanntmachung: 03619-2019-0004
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на поръчката е доставка на апаратура по 3 обособени позиции за нуждите на In Vitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, част от биофармацевтичен лабораторен комплекс, по проект BG16RFOP002-1.003-0001 „Научно-технологичен парк — фаза 2“, който се изпълнява по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г. съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-СО1 и включва различна по вид, предназначение и техн. характеристики апаратура, групирана в следните 3 обособ. позиции: № 1 „Високоскоростна тубуларна центрофуга“; № 2 „Апарат за разрушаване на клетки чрез високо налягане“; № 3 „Апаратура за култивиране на микроорганизми и анализ на микробни култури“. Предметът на поръчката включва доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура, обучение на определени от възложителя лица и гаранционно обслужване на апаратурата през време на гаранционния срок на същата, който следва да е не по-малък от 18 месеца.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 302 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Високоскоростна тубуларна центрофуга

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, Научно-технологичен парк, сграда лаборатории — In Vitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, част от биофармацевтичен лабораторен комплекс

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обществената поръчка е доставка на апаратура по 3 обособени поз.за нуждите на In Vitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, част от биофармацевтичен лабораторен комплекс, по проект BG16RFOP002-1.003-0001„Научно-технологичен парк – фаза 2“, който се изпълнява по ОП ИК 2014-2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01 и включва изпълнението на сл.дейности: доставка, монтаж, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение на минимум 3 опр. от възложителя лица за работа с апаратурата, цялостна гаранционна поддръжка, обслужване и сервиз на доставената апаратура през време на гаранционния срок на същата, предложен от участника, който не може да бъде по-малък от 18 мес.от датата на подписване на двустранен констативен протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура. Апаратурата включена в об.поз.1 е Високоскоростна тубуларна центрофуга с тубуларен (цилиндричен) ротор за почистване на течности от малки частици в тях и събиране на частиците в ротора на центрофугата, с непрекъснат режим на центрофугиране чрез вкарване на обработваната течност в единия край на въртящия се тубуларен (цилиндричен) ротор. Апаратурата следва да притежава следните минимални технически характеристики: Роторът да е с обем от 0.2 литра до 0.5 литра, като минималната стойност не може да бъде по-малка от 0.2 литра, а максималната не може да бъде по-голяма от 0.5 литра, да е изработен от неръждаема стомана (стандарт/марка EN1.4571 / AISI 316Ti или еквивалентен вид стомана със сходни параметри). Да има възможност за изваждане от центрофугата на ротора и събиране на утаените върху вътрешната му стена частици и възможност за стерилизиране на извадения от центрофугата ротор чрез автоклавиране.Центрофугиране на течности с микрочастици при достигане на максимална центробежна сила (RCF) не по-малко от 19000 g; Капацитет за центрофугиране на течности с микрочастици не по-малко от 25 литра за час; Задължителни модули, елементи и аксесоари: центрофугата да се задвижва ог монофазен електромотор при 230V/50Hz. Да има вградено заключващо устройство за безопасност, непозволяващо стартирането и работата с центрофугата при открити, движещи се елементи на центрофугата (ротор и др.) и система за охлаждане на ротора при центрофугиране. Центрофугата да е окомплектована с набор от инструменти необходими за сваляне, поставяне и почистване на ротора и за работа с центрофугата. Пълните технически характеристики и параметри, на които трябва да отговаря оферираната за изпълнение на поръчката центрофуга са подробно описани в техническата спецификация. Предложената за изпълнение на поръчката апаратура трябва да е фабрично нова, без дефекти, неупотребявана, да не е рециклирана и да не е спряна от производство. Участникът декларира в техническото си предложение посочените по-горе обстоятелства и за доказване на същите се прилага документ издаден от производителя, удостоверяващ, че предложената апаратура е фабрично нова, неупотребявана, без дефекти. Предложената за изпълнение на поръчката центрофуга да отговаря на изискванията посочени в „Техническата спецификация“ и на всички описани технически и функционални характеристики или да притежава по-добри параметри. Това обстоятелство следва да е видно от направеното от участника описание в предложението за изпълнение на поръчката и се доказва с представянето на един от следните документи: каталог или извадка от каталог /брошура/проспект, съдържащ снимки, описание/данни за техническите и функционални характеристики на оферираната центрофуга или техническо досие /техническа спецификация на апаратурата издадени от производителя или друг официален еквивалентен документ издаден от производителя и съдържащ подробно описание и информация за техническите и функционални характеристики и параметри на апаратурата.Оферираната центрофуга да притежава СЕ-mark. Това обстоятелство се доказва с представяне на документ издаден от производителя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Технически преимущества / Gewichtung: 35 %
Qualitätskriterium - Name: Гаранционен срок на апаратурата / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Срок на доставка / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: Предложена цена 45 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 74 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Поръчката е финансирана със средства от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в изпълнение на проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“ по ОП "ИК" 2014-2020, приоритетна ос 1

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Посочената в т. II.2.6) стойност представлява максималния финансов ресурс, с който разполага възложителя за изпълнение на поръчката. Участници, които предложат ценови предложения, с които надвишават посочената максимална стойност, ще бъдат отстранени от процедурата.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Апарат за разрушаване на клетки,чрез високо налягане (апарат за дезинтегриране на клетки)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 117Ж, Научно-технологичен парк сграда лаборатории — In Vitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, част от биофармацевтичен лабораторен комплекс.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обществената поръчка е доставка на апаратура по 3 обособени поз.за нуждите на In Vitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, част от биофармацевтичен лабораторен комплекс, по проект BG16RFOP002-1.003-0001„Научно-технологичен парк – фаза 2“, който се изпълнява по ОП ИК 2014-2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01 и включва изпълнението на сл.дейности: доставка, монтаж, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение на минимум 3 опр. от възложителя лица за работа с апарата, цялостна гаранционна поддръжка, обслужване и сервиз на същата през време на гаранционния ? срок, предложен от участника, който следва да бъде не по-малко от 18 месеца, считано от датата на подписване на двустранен констативен протокол за монтиране, инсталиране и въвеждане в експлоатация на апаратурата.Описание на апарата вкл. в обособ. поз.№ 2 и техн. характеристики: Апарат за дезинтегриране (разрушаване) на клетки, чрез прилагане на високо налягане върху суспензия от клетки. Получените разтвори на разрушени клетки ще бъдат последващо използвани за екстракция на клетъчни протеини и метаболити. Работа в непрекъснат режим на разрушаване на клетки чрез равномерно подаване на третираната суспензия от клетки на входа на апарата. Ефективно разрушаване на клетки от видове бактерии, дрожди и гъби със широко биотехнологично приложение.Параметри на третиране: Максимална стойност на налягането прилагано върху третираната суспензия от клетки не по-малка от 20000 PSI (1379 Bar); Капацитет за третиране на суспензии с обем от 2 литра за час или по-големи обеми за час; Възможност за третиране на суспензии от клетки при температури по-ниски от околната среда, чрез свързване на апарата с външен източник на охлаждане. Всички задължителни минимални технически характеристики, на които трябва да отговаря оферираният апарат са посочени в техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за общ.поръчка. Предложената за изпълнение на позицията апаратура следва да е фабрично нова, без дефекти, неупотребявана, да не е рециклирана и да не е спряна от производство.Участниците декларират посочените обстоятелства в техническото си предложение и представят документ издаден от производителя, удостоверяващ че предложената апаратура е фабрично нова, неупотребявана, без дефекти и не е рециклирана.Предложеният за изпълнение на поръчката апарат трябва да отговаря на изискванията посочени в „Техническата спецификация“ и на всички описани технически и функционални характеристики или да притежава по-добри параметри. Това обстоятелство следва да е видно от направеното от участника описание в предложението за изпълнение на поръчката и се доказва с представянето на един от следните документи: каталог или извадка от каталог/брошура/проспект на предложеният за изпълнение на поръчката апарат, съдържащ снимки, описание /данни за техническите и функционални характеристики и параметри или техническа спецификация / техническо досие на апаратурата издадени от производителя или друг официален документ издаден от производителя и съдържащ описание, данни за техническите и функционални характеристики и параметри на апаратурата. Оферираният апарат да притежава СЕ-mark.Това обстоятелство се доказва с представянето на документ издаден от производителя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Технически преимущества / Gewichtung: 35 %
Qualitätskriterium - Name: Гаранционен срок на апаратурата / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Срок на доставка / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: Предложена цена 45 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 144 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Поръчката е финансирана със средства от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в изпълнение на проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“ по ОП "ИК" 2014-2020, приоритетна ос 1

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Посочената в т. II.2.6) стойност представлява максималния финансов ресурс, с който разполага възложителя за изпълнение на поръчката. Участници, които предложат ценови предложения, с които надвишават посочената максимална стойност, ще бъдат отстранени от процедурата.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Апаратура за култивиране на микроорганизми и анализ на микробни култури

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 117Ж, Научно-технологичен парк — сграда лаборатории, In Vitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, част от биофармацевтичен лабораторен комплекс.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предмет на общ.поръчка е доставка на апаратура по 3 об.поз.за In Vitro лаборатория за оценка на биолог.активност и токсичност и включва:доставка, монтаж, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение на минимум 3 опр.от възложителя лица за работа с апаратурата и цялостна гаранционна поддръжка на същата през време на гаранционния ? срок, предложен от участника, който следва да бъде не по-малко от 18 мес. от датата на подписване на двустранен констативен протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на апаратурата.В обема на обособ.поз.№ 3 са включени 3 различни по вид, техн. параметри и предназначение апарата посочени в 3 номенклатурни единици, както следва: ном.ед.№ 3.1.Биореактор за култивиране на микроорганизми –1 брой. Биореакторът следва да е окомплектован с всички модули и аксесоари посочени в спецификацията. Задължителните технически характеристики и параметри, на които трябва да отговаря оферираният биореактор, модулите и аксесоарите към него са подробно посочени в техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за обществ.поръчка.Ном.единица № 3.2 „Автоматичен брояч на колони“ — 1 брой, включващ: дигитална камера за цветни изображения с висока разделителна способност; камера с LED осветление и платформа за заснемане на обектите; специализиран софтуер за анализ на образи.Основни приложения: определяне на общ брой колонии, анализ на смесени култури, нутриентни дискове и филтърни дискове, зони на инхибиране, анализ на бактериофагни плаки и др. Минималните технически характеристики и параметри, на които трябва да отговаря оферираният автоматичен брояч на колони са посочени в техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за обществена поръчка. Ном.единица № 3.3. Фризер тип ракла — 20оС — 1 брой. Минималните техн.характеристики, на които трябва да отговаря оферираният фризер са посочени в спецификацията. Предложените апарати следва да бъдат фабрично нови, без дефекти, неупотребявани, да не са рециклирани. Участникът декларира посочените обстоятелства в техн. си предложение и прилага документ от производителя, удостоверяващ че оферираните апарати са фабрично нови, без дефект и неупотребявани.Предложените за изпълнение на поръчката апарати да отговарят на изискванията посочени в „Техническата спецификация“ и на всички описани технически и функционални характеристики или да притежават по-добри параметри. Това обстоятелство следва да е видно от направеното от участника описание в предложението за изпълнение на поръчката и се доказва с представянето на един от следните документи: каталог или извадка от каталог /брошура/ проспект/на предложените за изпълнение на поръчката апарати, съдържащ снимки, описание /данни за техническите им и функционални характеристики и параметри или техническо досие /технич.спецификация на оферираните апарати съдържащи описание, данни за техн. и функционалните им характеристики и параметри или друг официален еквивалентен документ издаден от производителя.Предложената за изпълнение на поръчката апаратура да притежава СЕmark.Това обстоятелство се доказва с документ издаден от производителя-представя се за апаратурата посочена в ном.ед. № 3.1. и 3.2. Възложителят изисква съвкупно изпълнение на включените в об.позиция ном. единици, т.е. следва да се оферират 3-те апарата, включени в обема на обос.поз., тъй като същите (Биореактор за култивиране на микроорганизми, Автоматичен брояч за колонии и Фризер -20оС) са функционално свързани по отношение на планираните в „Инвитро лаборатория“ дейности. Автоматичният брояч на колонии ще бъде рутинно използван и при характеризиране на различни видове култури след култивирането им в биореактора, т.е. е функционално свързан с работата на Биореактора. Включеният в тази обособена позиция фризер -20оС тип ракла е необходим и ще бъде използван за съхранение при ниски температури на среди, проби, утайки и филтрати от микробиални култури получени след ферментации в биореактора и е функционално свързан с ползването и работата на биореактора.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Технически преимущества / Gewichtung: 35 %
Qualitätskriterium - Name: Гаранционен срок на апаратурата / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Срок на доставка / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: Предложена цена 45 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 84 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Поръчката е финансирана със средства от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в изпълнение на проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“ по ОП "ИК" 2014-2020, приоритетна ос 1

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Посочената в т. II.2.6) стойност представлява максималния финансов ресурс, с който разполага възложителя за изпълнение на поръчката. Участници, които предложат ценови предложения, с които надвишават посочената максимална стойност, ще бъдат отстранени от процедурата.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) на участниците;

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участниците в процедурата да прилагат системи за управление на качеството. Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV,буква „Г“ от ЕЕДОП,където участниците посочват имат ли на разположение валидeн Сертификат за въведена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001: 20.. или еквивалентен стандарт за въведена система за управление на качеството с обхват, съответстващ на предмета на поръчката. Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 или на осн. чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП от участника определен за изпълнител преди сключване на договора са: заверено копие на валиден сертификат издаден на името на участника за въведена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001: 20.... или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват доставка(търговия) на лабораторна апаратура или лабораторно оборудване/или доставка(търговия) на апаратура или оборудване /или доставка (търговия) и поддръжка на лабораторна апаратура или лабораторно оборудване или на апаратура(оборудване). Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати,издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В случаите по предходното изречение, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните от възложителя.

2. Участниците в процедурата да разполагат с персонал с професионална компетентност за изпълнението на дейностите включени в предмета на поръчката. Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, буква „В“ от ЕЕДОП, като се посочват: трите имена на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, включително на сервизните инженери или сервизните специалисти, професионалната им компетентност и данни за документа за придобита професионална компетентност и/или преминато обучение (учебно заведение, което ги е издало или обучаваща организация; регистр. № и дата на издаване на дипломи и/или сертификати, образователна степен, специалност или квалификация) и данни за притежаваните сертификати (ако притежават такива). Документите за поставения критерий, които се представят от участника при поискване в хода на процедурата на основание на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП от участника определен за изпълнител преди сключване на договора са: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с посочена професионалната им компетентност, както и документите, които доказват професионалната компетентност на посочените лица. В списъка се посочват: имената на персонала, включително на сервизните инженери или сервизните специалисти, които ще участват в изпълнението на поръчката, професионалната им компетентност, данни за документа/документите за придобита професионална компетентност (учебно заведение или обучаваща организация, регистр. № и дата на издаване, образователна степен, специалност или квалификация) и данни за притежаваните сертификати за преминати обучения (ако притежават такива), и документите, които доказват професионалната компетентност на лицата.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участниците в процедурата да имат въведена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:20... или еквивалентен стандарт (еквивалентна система) за управление на качеството с обхват доставка (търговия) на лабораторна апаратура или на лабораторно оборудване или доставка (търговия) на апаратура или оборудване или доставка (търговия) и поддръжка на лабораторно оборудване или на лабораторна апаратура или на апаратура (оборудване).

2. Участниците в процедурата да имат на разположение поне 1 сервизен инженер или сервизен специалист. Посоченото изискване се отнася за всички обособени позиции: № 1, № 2 и № 3. В случай че участникът подава предложение за по-вече от 1 обособена позиция, критерият за подбор за минимален брой сервизни инженери или сервизни специалисти се отнася за всяка обособена позиция по отделно. Възложителят ще приеме:

— да бъдат предложени различни сервизни инженери или сервизни специалисти за всяка от трите обособените позиции, или

— един и същи сервизен инженер или сервизен специалист да бъде предложен и за трите обособени позиции, или

— да бъдат предложени различни сервизни инженери или сервизни специалисти за апаратурата посочена във всяка от номенклатурните единици, включени в обема на съответната обособена позиция.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Срокът за изпълнение на поръчката е съгл. предложението на участника,което следва да е съобразено със сл. изисквания на възложителя: срокът за доставка на апаратурата по об. поз.№ 1 и 2 не може да бъде по-дълъг от 120 дни, от датата на сключване на договор за общ.поръчка,а на апаратурата по об. поз. № 3 не по-дълъг от 100 дни,считано от датата на скл. на договора. Срокът за монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на апаратурата не може да бъде по-дълъг от 7 дни и започва да тече от датата на подписване на двустранен приемно-предавателен протокол за доставката ѝ. Обучението трябва да се извърши в срок от 2 работни дни след получаването на заявка от възложителя с посочени лицата, които ще бъдат обучавани. Гаранционният срок на апаратурата следва да е не по-малко от 18 месеца,считано от датата на подписване на протокола за монтиране,инсталиране и въвеждане в експлоатация на същата. Изпълнителят е длъжен да осигури цялостно гаранционно обслужване на апаратурата по време на гаранционния ѝ срок.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/07/2019
Ortszeit: 17:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/11/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/07/2019
Ortszeit: 09:30
Ort:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 117Ж, ет. 2, сграда лаборатории, Офис на „София Тех Парк“ АД

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

На публичното заседание, на което ще бъдат отворени офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

От участие в процедурата ще бъде отстранен участник:

1. за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и посочените от възложителя в настоящата процедура основания по чл. 55, ал. 1, т.1 и т. 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата;

2. за когото са налице забранителните основания по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);

3. за който е налице обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действит. собственици, освен ако не е приложима разпоредбата на чл. 4 от същият закон;

4. който участва в поръчката като подизпълнител на друг участник или като член на обединение в офертата на друг участник, т.е. участници, за които е установено, че са нарушили забраната на чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП;

5. участници, които са свързани лица с други участници в процедурата по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП;

6. участници, които не отговарят на поставените критерии за подбор или не изпълнят друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

7. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

8. който е подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок;

9. който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

10. който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност или не потвърди валидността на офертата си;

11. който е представил оферта, която не е на български език и/или е предложил цена за изпълнение на поръчката, която надвишава максимално определената от възложителя;

12. участник, който е свързано лице с възложителя по смисъла на чл. 4.1 от общите условия към договорите по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и по отношение на който е налице конфликт на интереси съгласно общите условия на договорите по същата ОП.

Възложителят изисква от определения за изпълнител гаранция за изпълнение за всяка обособена позиция в размер на 5 % от стойността на договора в лв. без ДДС и гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства, покриваща 100 % от стойността на авансовото плащане (представя се, ако участникът е посочил в ценовата си оферта, че избира авансово плащане, което е в размер на 20 % от общата стойност на договора в лв. с ДДС). Същите се представят в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП по избор на определения за изпълнител. Гаранцията за авансово плащане ще се освободи при усл. и в срока по чл. 111, ал. 3 от ЗОП. В настоящата процедура възложителят е посочил еднакви критерии за подбор по отделните обособ. позиции и на основание чл. 47, ал. 3 от ППЗОП се допуска представяне на 1 комплект от документите, посочени в чл. 39, ал. 2 от ППЗОП (съгласно подробните указания на възложителя в документацията). Когато участник подава оферта за повече от 1 обособ. позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани и подвързани в папка документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ с посочване на обособената позиция, за която се отнасят.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението на възложителя за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/06/2019