Lieferungen - 274527-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Zabrze: E-Mail-System

2019/S 112-274527

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miasto Zabrze - Prezydent Miasta
PL229
ul. Powstańców Śląskich 5-7
Zabrze
41-800
Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Kuźma, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, pok. 219
Telefon: +48 323733427
E-Mail: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Fax: +48 323733516
NUTS-Code: PL229

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zabrze.magistrat.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.zabrze.magistrat.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.zabrze.magistrat.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa infrastruktury informatycznej wraz z aktualizacją środowiska poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.36.2019.EK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48811000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z rozładunkiem), instalacja, aktualizacja, konfiguracja i uruchomienie w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, w szczególności: Serwery sprzętowe Monitory Macierz dyskowa Przełączniki FC Oprogramowanie środowiska wirtualnego Oprogramowanie serwerowe Oprogramowanie serwera pocztowego Wdrożenie środowiska pocztowego Przeprowadzenie warsztatów Licencje dostępowe Powdrożeniowe wsparcie techniczne. Parametry sprzętu, oprogramowania oraz zakres warsztatów zostały określone w części IV SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48822000
30231300
30200000
48700000
72263000
72265000
80500000
48620000
48213000
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL229
Hauptort der Ausführung:

Zabrze

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

a) dostarczenie (wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) oraz instalację niezbędnego sprzętu wraz z jego uruchomieniem i konfiguracją,

Wszystkie komponenty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i objęte gwarancją producenta. a) dostarczenie (wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) oraz instalację niezbędnego sprzętu wraz z jego uruchomieniem i konfiguracją. Wszystkie komponenty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i objęte gwarancją producenta, b) dostarczenie wymaganego oprogramowania i odpowiednich licencji uprawniających Zamawiającego do korzystania z tego oprogramowania przez czas nieoznaczony, c) udzielenie na dostarczony sprzęt i wymaganą usługę gwarancji oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego, d) przeprowadzenie warsztatów dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego, e) udzielenie wsparcia technicznego obejmującego wsparcie wdrożeniowe i wsparcie powdrożeniowe. W ramach wsparcia, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie błędy, które zostaną wykryte w czasie eksploatacji w okresie gwarancyjnym oraz zapewni w tym okresie wsparcie dla instalacji aktualizacji oprogramowania. Na żądanie Zamawiającego wykona instalację aktualizacji zgodnie z określonymi przez Zamawiającego warunkami mającymi na względzie bezpieczeństwo i dostępność systemu poczty elektronicznej. Wszystkie komponenty muszą zostać dostarczone, zainstalowane i uruchomione we wskazanej lokalizacji zamieszczonej w umowie, której wzór zawarty jest w niniejszej SIWZ. W ramach dostawy oraz instalacji oprogramowania Wykonawca zapewnia: 1. dostarczenie, instalację i konfigurację fabrycznie nowego serwera sprzętowego (2 szt.), 2. dostarczenie fabrycznie nowego monitora (4 szt.), 3. dostarczenie, instalację i konfigurację fabrycznie nowej macierzy dyskowej (1 szt.), 4. dostarczenie, instalację i konfigurację fabrycznie nowego urządzenia typu Switch FC (2 szt.), w pełni kompatybilnego z zaproponowaną macierzą oraz serwerami sprzętowymi. Konfiguracja połączenia pomiędzy serwerami a macierzami powinna być realizowana za pomocą redundantnych kanałów FC o prędkości min 16Gb/s, 5. instalację oprogramowania środowiska wirtualnego wraz z odpowiednimi licencjami oraz wsparciem technicznym Wykonawcy przez okres minimum 6 miesięcy od daty podpisania protokołów końcowych, dodatkowo objętego wsparciem producenta umożliwiającym aktualizacje oprogramowania w okresie wskazanym w SIWZ liczonym od daty podpisania protokołu końcowego. 6. dostarczenie okablowania niezbędnego do uruchomienia środowiska. Okablowanie powinno być w pełni kompatybilne z zaproponowanymi urządzeniami oraz umożliwiać wpięcie zaprojektowanego środowiska pocztowego do środowiska pracującego u Zamawiającego. 7. instalację systemów operacyjnych wraz z odpowiednimi licencjami, która musi być przypisana do każdego cora na serwerze oraz wsparciem technicznym Wykonawcy przez okres minimum 6 miesięcy od daty podpisania protokołów końcowych, 8. instalację oprogramowania środowiska pocztowego wraz z odpowiednimi licencjami kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego serwerem pocztowym umożliwiającego automatyczną migrację skrzynek pocztowych oraz wsparciem technicznym Wykonawcy przez okres minimum 6 miesięcy od daty podpisania protokołów końcowych, 9. instalację, konfigurację wszystkich dostarczonych w ramach niniejszego postępowania systemów koniecznych do uruchomienia systemu pocztowego. Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy:

I etap – dostarczenie (wraz z rozładunkiem), instalacja sprzętu i oprogramowania, przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych – do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy.

II etap – wdrożenie, konfiguracja infrastruktury serwerowej do obsługi poczty elektronicznej oraz migracja danych – do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteriami oceny ofert są: cena waga 60 %, deklarowany okres gwarancji na dostarczony serwer waga 20 % deklarowany okres gwarancji na dostarczoną macierz waga 20 %

Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 PLN, (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni,

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany i przedstawi dokumenty i oświadczenia: A) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie wskazać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych dostaw nadal wykonywanych; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca jest zobowiązany wykazać się nie mniej niż: dwiema (2) wykonanymi dostawami, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, o łącznej wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na dostawie sprzętu komputerowego obejmującego serwery i macierze, w tym co najmniej jedna dostawa która obejmowała wdrożenie systemu pocztowego dedykowanego dla co najmniej 500 użytkowników z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć dowody, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dodatkowo warunkiem jest, aby ani jedna dostawa spośród wszystkich wykonanych/wykonywanych z okresu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu, nie była niewykonana lub wykonana nienależycie. W wykazie należy wskazać więc informację o wszystkich dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy. Jeśli Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie jedną lub więcej dostaw, gdzie przez nienależyte wykonanie rozumie się nieosiągnięcie parametrów gwarantowanych i poniesienie z tego tytułu kar umownych lub przekroczenie terminu realizacji o 14 dni w stosunku do uzgodnionego terminu zostanie wykluczony z postępowania. B) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe oraz zakres wykonywanych czynności: 1) w zakresie oprogramowania – instalacja i konfiguracja: - nie mniej niż 1 osoba posiadająca certyfikat MCSE: Productivity (minimum exchange server 2010) lub równoważny, - nie mniej niż 1 osoba posiadająca certyfikat VCAP6: Vmware Certified Advanced Professional lub równoważny. Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeśli jedna osoba spełni powyższe wymagania.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca jest zobowiązany wykazać się nie mniej niż: dwiema (2) wykonanymi dostawami, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, o łącznej wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na dostawie sprzętu komputerowego obejmującego serwery i macierze, w tym co najmniej jedna dostawa która obejmowała wdrożenie systemu pocztowego dedykowanego dla co najmniej 500 użytkowników z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć dowody, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe oraz zakres wykonywanych czynności: 1)w zakresie oprogramowania – instalacja i konfiguracja: - nie mniej niż 1 osoba posiadająca certyfikat MCSE: Productivity (minimum exchange server 2010) lub równoważny, - nie mniej niż 1 osoba posiadająca certyfikat VCAP6: Vmware Certified Advanced Professional lub równoważny. Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeśli jedna osoba spełni powyższe wymagania.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze umowy stanowiącym Część V SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu o art. 144 Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie określonym w pkt 3.1.1, 3.1.2 części III SIWZ.

3. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

5. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/07/2019
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/07/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty na ePUAP i miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. Oferta musi być złożona dla Zamawiającego Miasto Zabrze - Prezydent Miasta. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 223, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zama., Wykon., którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zam.wezwany i przedstawi: a) wykaz parametrów oraz charakterystyki podzespołów zaproponowanego sprzętu oraz oprogramowania z podaniem nazw, typów, wariantów producenta poszczególnych punktów oferty b) dla każdego z poszczególnych przedmiotów oferty wykaz parametrów, funkcjonalności oraz charakterystyk potwierdzających pełną zgodność wszystkich parametrów technicznych fizycznych i funkcjonalnych z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zama. Zam wykluczy Wykon. z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 Pzp. Zama. może wykluczyć Wyk. na każdym etapie postępowania o udzielenie zam. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zam. w pkt 5.2.1 SIWZ oraz 5.2.4. SIWZ należy dołączyć (przesłać drogą elektroniczną) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci: Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Wyk. może pobrać ze strony internetowej Zam. wzór Formularza JEDZ, który został dla ułatwienia wstępnie wypełniony, jednak Zam. zastrzega, że pełną odpowiedzialność za treść oświadczenia ponosi Wyk. (w formularzu zaznaczono na szaro pola, których wypełnienie nie jest wymagane). Wyk. wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając przy tym z dostępnych narzędzi. Wyk. może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Zam. dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt. Po wypełnieniu JEDZ należy zapisać i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym następnie dołączyć do oferty zgodnie z wymogami pkt 10.7 SIWZ. Inf. zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału. Obowiązek złożenia JEDZ dotyczy także podmiotów użyczających Wyk. potencjał. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wyk. z udziału w postępowaniu, Wyk. którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie przez Zam. wezwany i przedstawi następujące dok.: A) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. wystawioną nie wcześniej niż 6 mc przed upływem terminu składania ofert; B) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gosp. jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; C) oświadczenie Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; D) oświad. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; E) oświad. Wyk. o przyn. lub braku przyn. do tej samej grupy kap.w przypadku przynależności do tej samej grupy kap. Wyk. może złożyć wraz z ośw. dok. bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w w postępowaniu. W przypadku Wyk. wspólnie składających ofertę dok. o których mowa w pkt 5.2.6 i 5.3.1 SIWZ zobowiązany jest złożyć każdy z Wyk. wspólnie składających ofertę.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI Pzp. Środki ochrony prawnej (art. 179-198 g Pzp). Uzupełnienie sekcji VI.3 Inf. dodatkowe: Informacje ogóle: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (przy przesyłaniu korespondencji przez ePUAP proszę wybrać Miasto Zabrze: automatycznie pojawi się adres skrytki e_puap:/2478/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePuap, dostępnej na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf oraz stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Przystępując do postępowania Wykonawca wyraża zgodę na postanowienia ww. dokumentu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub odpowiednio pocztę elektroniczną. IIdentyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Złożenie oferty: Wykonawca składa Zamawiającemu ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w postaci jednego skompresowanego pliku archiwum ZIP zaszyfrowanego za pomocą klucza publicznego stanowiącego załącznik do niniejszego SIWZ. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych: doc, docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePuap. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (inne niż oferta, wycofanie, zmiana oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP, TED lub ID postępowania (przy przesyłaniu korespondencji przez ePUAP proszę wybrać Miasto Zabrze: automatycznie pojawi się adres skrytki e_puap:/2478/SkrytkaESP). Zamawiający komunikuje się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email sekretariat_bzp@um.zabrze.pl

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7.1. adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019