Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 274527-2019

13/06/2019    S112

Polonia-Zabrze: Sistema de correo electrónico

2019/S 112-274527

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Zabrze - Prezydent Miasta
Número de identificación fiscal: PL229
Dirección postal: ul. Powstańców Śląskich 5-7
Localidad: Zabrze
Código NUTS: PL229 Gliwicki
Código postal: 41-800
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Kuźma, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, pok. 219
Correo electrónico: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Teléfono: +48 323733427
Fax: +48 323733516
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zabrze.magistrat.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.zabrze.magistrat.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: www.zabrze.magistrat.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa infrastruktury informatycznej wraz z aktualizacją środowiska poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Número de referencia: BZP.271.36.2019.EK
II.1.2)Código CPV principal
48811000 Sistema de correo electrónico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z rozładunkiem), instalacja, aktualizacja, konfiguracja i uruchomienie w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, w szczególności: Serwery sprzętowe Monitory Macierz dyskowa Przełączniki FC Oprogramowanie środowiska wirtualnego Oprogramowanie serwerowe Oprogramowanie serwera pocztowego Wdrożenie środowiska pocztowego Przeprowadzenie warsztatów Licencje dostępowe Powdrożeniowe wsparcie techniczne. Parametry sprzętu, oprogramowania oraz zakres warsztatów zostały określone w części IV SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48822000 Servidores de ordenador
30231300 Pantallas de visualización
30200000 Equipo y material informático
48700000 Utilidades de paquetes de software
72263000 Servicios de implementación de software
72265000 Servicios de configuración de software
80500000 Servicios de formación
48620000 Sistemas operativos
48213000 Paquetes de software para mejorar el sistema operativo
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL229 Gliwicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zabrze

II.2.4)Descripción del contrato:

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

a) dostarczenie (wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) oraz instalację niezbędnego sprzętu wraz z jego uruchomieniem i konfiguracją,

Wszystkie komponenty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i objęte gwarancją producenta. a) dostarczenie (wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) oraz instalację niezbędnego sprzętu wraz z jego uruchomieniem i konfiguracją. Wszystkie komponenty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i objęte gwarancją producenta, b) dostarczenie wymaganego oprogramowania i odpowiednich licencji uprawniających Zamawiającego do korzystania z tego oprogramowania przez czas nieoznaczony, c) udzielenie na dostarczony sprzęt i wymaganą usługę gwarancji oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego, d) przeprowadzenie warsztatów dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego, e) udzielenie wsparcia technicznego obejmującego wsparcie wdrożeniowe i wsparcie powdrożeniowe. W ramach wsparcia, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie błędy, które zostaną wykryte w czasie eksploatacji w okresie gwarancyjnym oraz zapewni w tym okresie wsparcie dla instalacji aktualizacji oprogramowania. Na żądanie Zamawiającego wykona instalację aktualizacji zgodnie z określonymi przez Zamawiającego warunkami mającymi na względzie bezpieczeństwo i dostępność systemu poczty elektronicznej. Wszystkie komponenty muszą zostać dostarczone, zainstalowane i uruchomione we wskazanej lokalizacji zamieszczonej w umowie, której wzór zawarty jest w niniejszej SIWZ. W ramach dostawy oraz instalacji oprogramowania Wykonawca zapewnia: 1. dostarczenie, instalację i konfigurację fabrycznie nowego serwera sprzętowego (2 szt.), 2. dostarczenie fabrycznie nowego monitora (4 szt.), 3. dostarczenie, instalację i konfigurację fabrycznie nowej macierzy dyskowej (1 szt.), 4. dostarczenie, instalację i konfigurację fabrycznie nowego urządzenia typu Switch FC (2 szt.), w pełni kompatybilnego z zaproponowaną macierzą oraz serwerami sprzętowymi. Konfiguracja połączenia pomiędzy serwerami a macierzami powinna być realizowana za pomocą redundantnych kanałów FC o prędkości min 16Gb/s, 5. instalację oprogramowania środowiska wirtualnego wraz z odpowiednimi licencjami oraz wsparciem technicznym Wykonawcy przez okres minimum 6 miesięcy od daty podpisania protokołów końcowych, dodatkowo objętego wsparciem producenta umożliwiającym aktualizacje oprogramowania w okresie wskazanym w SIWZ liczonym od daty podpisania protokołu końcowego. 6. dostarczenie okablowania niezbędnego do uruchomienia środowiska. Okablowanie powinno być w pełni kompatybilne z zaproponowanymi urządzeniami oraz umożliwiać wpięcie zaprojektowanego środowiska pocztowego do środowiska pracującego u Zamawiającego. 7. instalację systemów operacyjnych wraz z odpowiednimi licencjami, która musi być przypisana do każdego cora na serwerze oraz wsparciem technicznym Wykonawcy przez okres minimum 6 miesięcy od daty podpisania protokołów końcowych, 8. instalację oprogramowania środowiska pocztowego wraz z odpowiednimi licencjami kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego serwerem pocztowym umożliwiającego automatyczną migrację skrzynek pocztowych oraz wsparciem technicznym Wykonawcy przez okres minimum 6 miesięcy od daty podpisania protokołów końcowych, 9. instalację, konfigurację wszystkich dostarczonych w ramach niniejszego postępowania systemów koniecznych do uruchomienia systemu pocztowego. Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy:

I etap – dostarczenie (wraz z rozładunkiem), instalacja sprzętu i oprogramowania, przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych – do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy.

II etap – wdrożenie, konfiguracja infrastruktury serwerowej do obsługi poczty elektronicznej oraz migracja danych – do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryteriami oceny ofert są: cena waga 60 %, deklarowany okres gwarancji na dostarczony serwer waga 20 % deklarowany okres gwarancji na dostarczoną macierz waga 20 %

Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 PLN, (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni,

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany i przedstawi dokumenty i oświadczenia: A) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie wskazać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych dostaw nadal wykonywanych; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca jest zobowiązany wykazać się nie mniej niż: dwiema (2) wykonanymi dostawami, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, o łącznej wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na dostawie sprzętu komputerowego obejmującego serwery i macierze, w tym co najmniej jedna dostawa która obejmowała wdrożenie systemu pocztowego dedykowanego dla co najmniej 500 użytkowników z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć dowody, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dodatkowo warunkiem jest, aby ani jedna dostawa spośród wszystkich wykonanych/wykonywanych z okresu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu, nie była niewykonana lub wykonana nienależycie. W wykazie należy wskazać więc informację o wszystkich dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy. Jeśli Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie jedną lub więcej dostaw, gdzie przez nienależyte wykonanie rozumie się nieosiągnięcie parametrów gwarantowanych i poniesienie z tego tytułu kar umownych lub przekroczenie terminu realizacji o 14 dni w stosunku do uzgodnionego terminu zostanie wykluczony z postępowania. B) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe oraz zakres wykonywanych czynności: 1) w zakresie oprogramowania – instalacja i konfiguracja: - nie mniej niż 1 osoba posiadająca certyfikat MCSE: Productivity (minimum exchange server 2010) lub równoważny, - nie mniej niż 1 osoba posiadająca certyfikat VCAP6: Vmware Certified Advanced Professional lub równoważny. Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeśli jedna osoba spełni powyższe wymagania.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca jest zobowiązany wykazać się nie mniej niż: dwiema (2) wykonanymi dostawami, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, o łącznej wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na dostawie sprzętu komputerowego obejmującego serwery i macierze, w tym co najmniej jedna dostawa która obejmowała wdrożenie systemu pocztowego dedykowanego dla co najmniej 500 użytkowników z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć dowody, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe oraz zakres wykonywanych czynności: 1)w zakresie oprogramowania – instalacja i konfiguracja: - nie mniej niż 1 osoba posiadająca certyfikat MCSE: Productivity (minimum exchange server 2010) lub równoważny, - nie mniej niż 1 osoba posiadająca certyfikat VCAP6: Vmware Certified Advanced Professional lub równoważny. Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeśli jedna osoba spełni powyższe wymagania.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze umowy stanowiącym Część V SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu o art. 144 Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie określonym w pkt 3.1.1, 3.1.2 części III SIWZ.

3. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

5. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/07/2019
Hora local: 08:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/07/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty na ePUAP i miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. Oferta musi być złożona dla Zamawiającego Miasto Zabrze - Prezydent Miasta. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 223, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zama., Wykon., którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zam.wezwany i przedstawi: a) wykaz parametrów oraz charakterystyki podzespołów zaproponowanego sprzętu oraz oprogramowania z podaniem nazw, typów, wariantów producenta poszczególnych punktów oferty b) dla każdego z poszczególnych przedmiotów oferty wykaz parametrów, funkcjonalności oraz charakterystyk potwierdzających pełną zgodność wszystkich parametrów technicznych fizycznych i funkcjonalnych z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zama. Zam wykluczy Wykon. z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 Pzp. Zama. może wykluczyć Wyk. na każdym etapie postępowania o udzielenie zam. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zam. w pkt 5.2.1 SIWZ oraz 5.2.4. SIWZ należy dołączyć (przesłać drogą elektroniczną) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci: Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Wyk. może pobrać ze strony internetowej Zam. wzór Formularza JEDZ, który został dla ułatwienia wstępnie wypełniony, jednak Zam. zastrzega, że pełną odpowiedzialność za treść oświadczenia ponosi Wyk. (w formularzu zaznaczono na szaro pola, których wypełnienie nie jest wymagane). Wyk. wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając przy tym z dostępnych narzędzi. Wyk. może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Zam. dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt. Po wypełnieniu JEDZ należy zapisać i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym następnie dołączyć do oferty zgodnie z wymogami pkt 10.7 SIWZ. Inf. zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału. Obowiązek złożenia JEDZ dotyczy także podmiotów użyczających Wyk. potencjał. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wyk. z udziału w postępowaniu, Wyk. którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie przez Zam. wezwany i przedstawi następujące dok.: A) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. wystawioną nie wcześniej niż 6 mc przed upływem terminu składania ofert; B) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gosp. jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; C) oświadczenie Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; D) oświad. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; E) oświad. Wyk. o przyn. lub braku przyn. do tej samej grupy kap.w przypadku przynależności do tej samej grupy kap. Wyk. może złożyć wraz z ośw. dok. bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w w postępowaniu. W przypadku Wyk. wspólnie składających ofertę dok. o których mowa w pkt 5.2.6 i 5.3.1 SIWZ zobowiązany jest złożyć każdy z Wyk. wspólnie składających ofertę.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI Pzp. Środki ochrony prawnej (art. 179-198 g Pzp). Uzupełnienie sekcji VI.3 Inf. dodatkowe: Informacje ogóle: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (przy przesyłaniu korespondencji przez ePUAP proszę wybrać Miasto Zabrze: automatycznie pojawi się adres skrytki e_puap:/2478/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePuap, dostępnej na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf oraz stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Przystępując do postępowania Wykonawca wyraża zgodę na postanowienia ww. dokumentu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub odpowiednio pocztę elektroniczną. IIdentyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Złożenie oferty: Wykonawca składa Zamawiającemu ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w postaci jednego skompresowanego pliku archiwum ZIP zaszyfrowanego za pomocą klucza publicznego stanowiącego załącznik do niniejszego SIWZ. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych: doc, docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePuap. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (inne niż oferta, wycofanie, zmiana oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP, TED lub ID postępowania (przy przesyłaniu korespondencji przez ePUAP proszę wybrać Miasto Zabrze: automatycznie pojawi się adres skrytki e_puap:/2478/SkrytkaESP). Zamawiający komunikuje się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email sekretariat_bzp@um.zabrze.pl

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7.1. adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2019