Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 274534-2020

Submission deadline has been amended by:  337710-2020
12/06/2020    S113

Polska-Goniądz: Planowanie środowiska naturalnego

2020/S 113-274534

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biebrzański Park Narodowy
Adres pocztowy: Osowiec -Twierdza 8
Miejscowość: Goniądz
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 19-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Powałko
E-mail: sekretariat@biebrza.org.pl
Tel.: +48 857380620
Faks: +48 857383021
Adresy internetowe:
Główny adres: www.biebrza.org.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przygotowanie projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego

Numer referencyjny: ZP.26.11.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90712000 Planowanie środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 14
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aktualizacja operatu ochrony przyrody nieożywionej i gleb (OOPNiG)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska
73111000 Laboratoryjne usługi badawcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I zamówienia obejmuje przygotowanie operatu ochrony przyrody nieożywionej i gleb, w tym m.in.:

a) zebranie dostępnych publikacji i materiałów niepublikowanych dotyczących przyrody nieożywionej i gleb, analizę i ocenę ich przydatności do sporządzenia operatu;

b) uszczegółowienie i uzgodnienie z zamawiającym metodyk sporządzania operatu;

c) inwentaryzację stanu zasobów przyrody nieożywionej i gleb, w tym: pomiary poziomu i badania jakości wód podziemnych, pomiary wydajności i badania parametrów fizyczno-chemicznych naturalnych wypływów wody podziemnej, inwentaryzację wyrobisk eksploatacyjnych; uzupełnienie dokumentacji profili glebowych, aktualizację opisów profili glebowych z wierceń lub odkrywek glebowych, analizę właściwości fizyczno-chemicznych gleb;

d) inwentaryzację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;

e) aktualizację map: hydrogeologicznej, geologicznej, miąższości utworów organicznych i przepuszczalności gruntów spągu, geomorfologicznej, gleb, typów hydrologicznego zasilania i mapy potencjalnych hydrogenicznych siedlisk wilgotnościowych, z lat 1997-1999;

f) charakterystykę klimatu doliny Biebrzy;

g) ocenę stanu powietrza atmosferycznego na obszarze Biebrzańskiego PN i w jego otoczeniu;

h) przygotowanie struktury bazy danych o zasobach przyrody nieożywionej i gleb oraz jej uzupełnienie o pozyskane w ramach operatu dane;

i) analizę zgromadzonych danych oraz przygotowanie zaktualizowanego operatu ochrony przyrody nieożywionej i gleb BbPN (elaboratu);

j) przygotowanie map w formie cyfrowej w postaci do wydruku;

k) udział w konsultowaniu zapisów syntezy planu i projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN, dotyczących zasobów przyrody nieożywionej i gleb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załaczniku nr 1 do SIWZ w części I. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przygotowanie operatu ochrony zasobów wodnych (OOZW)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska
73111000 Laboratoryjne usługi badawcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II zamówienia obejmuje przygotowanie operatu ochrony zasobów wodnych, w tym m.in.:

a) zebranie dostępnych publikacji i materiałów niepublikowanych dotyczących przyrody nieożywionej i gleb, analizę i ocenę ich przydatności do sporządzenia operatu;

b) przeprowadzenie inwentaryzacji współczesnej sieci hydrograficznej oraz analizę zmian sieci hydrograficznej w dolinie Biebrzy w okresie XIX-XXI w.;

c) charakterystykę i ocenę zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w dolinie Biebrzy: stanów i przepływów charakterystycznych, stanów i trendów zmian zwierciadła wód podziemnych, analizę wiosennych zalewów wód powierzchniowych na obszarze BbPN, przygotowanie surowego bilansu wodnego w zlewniach wodowskazowych, bilansu wodnego dla BbPN i otuliny, charakterystykę składników bilansu wodnego;

d) inwentaryzację istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla zasobów wodnych BbPN, w tym głównych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze alimentacji parku;

e) przeprowadzenie analizy zmian jakości wód powierzchniowych i podziemnych zasilających park w ujęciu czasowym i przestrzennym;

f) określenie zasilania wodami powierzchniowymi i/lub podziemnymi siedlisk i ekosystemów bagiennych doliny Biebrzy, niezbędnego dla utrzymania lub odtworzenia procesów bagiennych oraz utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, z uwzględnieniem zmienności przestrzennej;

g) analizę społeczno-gospodarczych uwarunkowań ochrony zasobów wodnych;

h) predykcję zmian warunków meteorologicznych i hydrologicznych funkcjonowania mokradeł;

i) wskazanie działań technicznych i nietechnicznych w zakresie gospodarowania wodami na terenie BbPN oraz w kluczowych lokalizacjach poza parkiem;

j) opracowanie zasad monitoringu stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz skuteczności ochrony zasobów wodnych BbPN;

k) przygotowanie bazy danych (GIS) zasobów wodnych BbPN;

l) przygotowanie map w formie cyfrowej w postaci do wydruku;

m) przygotowanie operatu ochrony zasobów wodnych (elaboratu);

n) udział w konsultowaniu zapisów syntezy planu i projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN dotyczących zasobów wodnych parku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ w części II. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach okreslonych we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przygotowanie operatu ochrony ekosystemów wodnych (OOEW)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska
73111000 Laboratoryjne usługi badawcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część III zamówienia obejmuje przygotowanie operatu ochrony ekosystemów wodnych, w tym m.in.:

a) zebranie dostępnych publikacji i materiałów niepublikowanych dotyczących ekosystemów wodnych, analizę i ocenę ich przydatności do sporządzenia operatu;

b) ocenę stanu ekologicznego rzeki Biebrzy i jej dopływów na podstawie parametrów fizyko-chemicznych oraz biologicznych;

c) ocenę hydromorfologiczną rzeki Biebrzy i jej dopływów w oparciu o Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny;

d) inwentaryzację roślinności wodnej rzeki Biebrzy i jej dopływów;

e) inwentaryzację makrozoobentosu rzeki Biebrzy i jej dopływów;

f) monitoring stanu ochrony różanki, piskorza, kozy, bolenia, minogów śródziemnomorskich (w przypadku potwierdzenia występowania tych ostatnich w ciekach BbPN), wg metodyk PMŚ;

g) inwentaryzację i monitoring stanu ochrony skójki gruboskorupowej Unio crassus;

h) inwentaryzację i monitoring stanu ochrony siedliska przyrodniczego 3150 (starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nymphaeion, Potamion);

i) waloryzację ekosystemów wodnych parku;

j) przygotowanie struktury bazy danych ekosystemów wodnych w ramach Systemu GIS BbPN i uzupełnienie jej o pozyskane dane geometryczne;

k) analizę zgromadzonych danych i przygotowanie operatu ochrony ekosystemów wodnych BbPN (elaboratu);

l) przygotowanie map w formie cyfrowej w postaci do wydruku;

m) udział w konsultowaniu zapisów syntezy planu i projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN, dotyczących ekosystemów wodnych parku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ w części III. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach okreslonych we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przygotowanie operatu ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych (OOEN)

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część IV zamówienia obejmuje przygotowanie operatu ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych, w tym torfowiskowych i bagiennych, a w szczególności:

a) zebranie dostępnych publikacji i materiałów niepublikowanych dotyczących nieleśnych zbiorowisk roślinnych, analizę i ocenę ich przydatności do sporządzenia operatu;

b) zebranie z różnych źródeł do jednej bazy Turboveg i jednej geobazy zdjęć fitosocjologicznych, dokumentujących skład gatunkowy zbiorowisk roślinnych ekosystemów nieleśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego (dalej BbPN), wraz z przeprowadzeniem klasyfikacji zgromadzonych zdjęć fitosocjologicznych;

c) przygotowanie mapy nieleśnej roślinności rzeczywistej BbPN, wraz z dokumentacją składu gatunkowego wyróżnionych jednostek roślinnych za pomocą zdjęć fitosocjologicznych;

d) wprowadzenie zdjęć fitosocjologicznych wykonanych na potrzeby Operatu do bazy zdjęć w Turboveg;

e) przygotowanie mapy zagrożeń ekosystemów nieleśnych BbPN w postaci warstw informatycznych;

f) monitoring stanu ochrony nieleśnych siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy, wg metodyk monitoringu PMŚ opublikowanych w Przewodnikach metodycznych, na stanowiskach w granicach parku (57 stanowiskach) wskazanych do monitoringu w projekcie PZO ww. obszaru oraz ocena stanu ochrony siedlisk przyrodniczych na stanowiskach, potwierdzonych podczas weryfikacji w terenie teledetekcyjnej mapy roślinności Basenu Dolnego oraz na stanowiskach nowo stwierdzonych podczas inwentaryzacji roślinności w ramach zamówienia;

g) rozpoznanie dotychczasowych zmian zbiorowisk nieleśnych parku, w tym analizę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony ekosystemów nieleśnych, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów przeprowadzonych działań ochronnych,

h) przygotowanie baz danych ekosystemów nieleśnych;

i) analizę zgromadzonych danych i przygotowanie „Operatu ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych” (elaboratu);

j) przygotowanie map w formie cyfrowej w postaci do wydruku;

k) przekazanie materiałów zielnikowych zebranych podczas realizacji zamówienia do zielnika BbPN;

l) udział w konsultowaniu zapisów syntezy planu i projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ w części IV. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach okreslonych we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przygotowanie operatu ochrony flory (OOFl)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część V zamówienia obejmuje przygotowanie operatu ochrony flory, w tym m.in.:

a) zebranie dostępnych materiałów publikowanych i niepublikowanych dotyczących flory roślin naczyniowych, mchów i wątrobowców BbPN, w tym o występowaniu inwazyjnych gatunków obcych (IAS), przeprowadzenie analizy ich przydatności do sporządzenia operatu, przygotowanie zestawienia opracowań i zbiorów danych publikowanych i niepublikowanych;

b) doprecyzowanie metodyki inwentaryzacji;

c) przeprowadzenie inwentaryzacji gatunków zagrożonych, rzadkich i objętych prawną ochroną gatunkową na znanych stanowiskach;

d) przeprowadzenie inwentaryzacji roślin naczyniowych w wytypowanych kwadratach siatki ATPOL (1kmx1km);

e) monitoring stanu ochrony obuwika pospolitego, sasanki otwartej i leńca pospolitego na stanowiskach w granicach parku;

f) w przypadku stwierdzenia podczas prac terenowych gatunków z zał. II Dyrektywy Siedliskowej, dotychczas niewykazywanych jako przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy lub przedmiotów ochrony na nowych stanowiskach przeprowadzenie oceny ich stanu ochrony;

g) przeprowadzenie inwentaryzacji mchów i wątrobowców w wytypowanych kwadratach siatki ATPOL (1kmx1km);

h) przeprowadzenie inwentaryzacji i oceny stanu ochrony gatunków mchów z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej: haczykowca błyszczącego i widłozęba zielonego;

i) przeprowadzenie inwentaryzacji obcych gatunków inwazyjnych roślin naczyniowych, mchów i wątrobowców;

j) przygotowanie struktury bazy flory w ramach Systemu GIS BbPN i uzupełnienie jej o pozyskane dane geometryczne i opisowe;

k) analiza zgromadzonych danych i przygotowanie „Operatu ochrony flory” (elaborat);

l) przygotowanie map w formie cyfrowej w postaci do wydruku;

m) przekazanie materiałów zielnikowych zebranych podczas realizacji zamówienia do zielnika BbPN;

n) udział w konsultowaniu zapisów syntezy planu i projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN dotyczących flory.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ w części V. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach okreslonych we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przygotowanie operatu ochrony grzybów (OOG)

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część VI zamówienia obejmuje przygotowanie operatu ochrony grzybów, w tym m.in.:

a) zebranie dostępnych materiałów publikowanych i niepublikowanych dotyczących mykobioty, w szczególności grzybów mikroskopijnych (Micromycetes), grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes), grzybów zlichenizowanych parku oraz przeprowadzić analizę ich przydatności do sporządzenia operatu, ponadto przygotowanie zestawienia zebranych opracowań i zbiorów danych publikowanych i niepublikowanych;

b) doprecyzowanie metodyki inwentaryzacji w razie potrzeby;

c) przeprowadzenie inwentaryzacji gatunków zagrożonych, rzadkich i objętych prawną ochroną gatunkową na znanych stanowiskach;

d) przeprowadzenie inwentaryzacji grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes) w kwadratach w systemie ATPOL 1km x 1km, o łącznej powierzchni stanowiącej co najmniej 10 % obszaru parku;

e) przeprowadzenie inwentaryzacji lichenobioty w kwadratach w systemie ATPOL 1km x 1km, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 10 000 ha;

f) w przypadku stwierdzenia w danym kwadracie gatunków chrobotków z podrodzaju Cladina, z Załącznika V Dyrektywy Siedliskowej inwentaryzacja i ocena stanu zachowania powinna zostać wykonana zgodnie z metodyką opisaną w przewodniku metodycznym do monitoringu gatunków roślin;

g) przekazanie materiałów zielnikowych zebranych do oznaczania kameralnego podczas realizacji zamówienia, do zielnika BbPN;

h) przygotowanie struktury bazy mykobioty w ramach Systemu GIS BbPN i uzupełnienie jej o pozyskane dane geometryczne i opisowe;

i) analiza zgromadzonych danych i przygotowanie „Operatu ochrony grzybów” (elaboratu);

j) przygotowanie map w formie cyfrowej w postaci do wydruku;

k) udział w konsultowaniu zapisów syntezy planu i projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN dotyczących mykobioty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ w części VI. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach okreslonych we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przygotowanie operatu ochrony fauny – część 1. Bezkręgowce

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część VII zamówienia obejmuje przygotowanie operatu ochrony fauny w zakresie bezkręgowców, w tym m.in.:

a) zebranie dostępnych materiałów publikowanych i niepublikowanych dotyczących fauny, analizę i ocenę ich przydatności do sporządzenia operatu;

b) przeprowadzenie inwentaryzacji poczwarówek (Geyera, zwężonej i jajowatej), pająków, ważek, chrząszczy i motyli;

c) przeprowadzenie inwentaryzacji pachnicy dębowej i zgniotka cynobrowego w ich potencjalnych siedliskach wraz z identyfikacją zagrożeń i oceną stanu ochrony wg metodyk PMŚ;

d) przeprowadzenie monitoringu stanu ochrony 4 gatunków motyli (strzępotka edypusa, przeplatki maturna, czerwończyka fioletka i czerwończyka nieparka), 2 gatunków ważek (zalotki większej i trzepli zielonej) oraz 3 gatunków poczwarówek (Geyera, zwężonej i jajowatej) wg metodyk PMŚ;

e) przeprowadzenie monitoringu występowania łątki zielonej i iglicy małej;

f) przygotowanie struktury baz danych GIS fauny bezkręgowców BbPN i uzupełnienie jej o pozyskane dane geometryczne i opisowe;

g) analiza zgromadzonych danych oraz przygotowanie operatu ochrony fauny bezkręgowców (elaboratu);

h) przygotowanie map w formie cyfrowej w postaci do wydruku;

i) udział w konsultowaniu zapisów syntezy planu i projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN dotyczących fauny bezkręgowców parku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ w części VII. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach okreslonych we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przygotowanie operatu ochrony fauny – część 2. Kręgowce (bez ptaków)

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część VIII zamówienia obejmuje przygotowanie operatu ochrony fauny w zakresie kręgowców, z wyjątkiem ptaków, w tym m.in.:

a) zebranie dostępnych materiałów publikowanych i niepublikowanych dotyczących fauny, analizę i ocenę ich przydatności do sporządzenia operatu;

b) przeprowadzenie inwentaryzacji ssaków kopytnych metodą tropień, metodą „Distance sampling” oraz metodą pędzeń próbnych;

c) przeprowadzenie inwentaryzacji dzika, wilka i rysia metodą tropień zimowych;

d) przeprowadzenie oceny stanu ochrony wilka i rysia wg metodyk PMŚ;

e) przeprowadzenie inwentaryzacji populacji bobra i wydry wraz z oceną stanu ochrony w BbPN;

f) przeprowadzenie inwentaryzacji drobnych ssaków;

g) monitoring stanu ochrony populacji rozrodczych i populacji zimujących mopka i nocka łydkowłosego wg metodyk PMŚ;

h) przeprowadzenie inwentaryzacji nietoperzy na żerowiskach przy ciekach, z zastosowaniem odłowów sieciowych i badań detektorowych;

i) przeprowadzenie inwentaryzacji płazów i gadów;

j) przeprowadzenie oceny stanu ochrony traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego wg metodyk PMŚ;

k) ocenę śmiertelności płazów na drodze DW673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka w granicach BbPN oraz określenie możliwości i sposobów ograniczenia skali zagrożenia lokalnych populacji płazów;

l) przygotowanie struktury baz danych GIS fauny kręgowców i uzupełnienie jej o pozyskane dane geometryczne i opisowe;

m) opracowanie wyników inwentaryzacji, w tym oszacowanie zagęszczenia i/lub liczebności populacji poszczególnych gatunków ssaków kopytnych, dzika, wilka, i rysia, porównanie wyników z różnych sposobów inwentaryzacji;

n) przeprowadzenie waloryzacji obszaru BbPN ze względu na znaczenie dla ssaków kopytnych, wilka, rysia, nietoperzy, ptaków, płazów i gadów; przeprowadzenie waloryzacji cieków i zbiorników wodnych parku ze względu na znaczenie dla bobra, wydry;

o) analiza zgromadzonych danych oraz przygotowanie operatu ochrony fauny kręgowców (bez ptaków);

p) przygotowanie map w formie cyfrowej w postaci do wydruku;

q) udział w konsultowaniu zapisów syntezy planu i projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN dotyczących fauny kręgowców (bez ptaków).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ w części VIII. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach okreslonych we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przygotowanie operatu ochrony fauny – część 3. Ptaki

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część IX zamówienia obejmuje przygotowanie operatu ochrony fauny w zakresie ptaków, w tym m.in.:

a) zebranie dostępnych materiałów publikowanych i niepublikowanych dotyczących awifauny, analizę i ocenę ich przydatności do sporządzenia ww. części operatu;

b) przeprowadzenie inwentaryzacji 19 gatunków ptaków;

c) przeprowadzenie oceny wpływu dotychczas realizowanych zabiegów ochronnych na zespół ptaków lęgowych ekosystemów nieleśnych BbPN;

d) przeprowadzenie oceny uwarunkowań sukcesu lęgowego ptaków siewkowych gniazdujących w zróżnicowanych warunkach siedliskowych;

e) przeprowadzenie oceny skali zagrożenia norki amerykańskiej dla ptaków;

f) określenie czynników wpływających na sukces lęgowy bociana czarnego i stopnia ich oddziaływania oraz ocena skuteczności ochrony jego gniazd przed drapieżnictwem kuny;

g) przygotowanie struktury baz danych GIS awifauny fauny BbPN i uzupełnienie o pozyskane dane geometryczne i opisowe;

h) analiza zgromadzonych danych oraz przygotowanie operatu ochrony fauny (elaboratu) w zakresie awifauny;

i) przygotowanie map w formie cyfrowej w postaci do wydruku;

j) udział w konsultowaniu zapisów syntezy planu i projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN dotyczących awifauny parku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ w części IX. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach okreslonych we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aktualizacja operatu ochrony zasobów i walorów krajobrazowych (OOZiWK)

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część X zamówienia obejmuje przygotowanie operatu ochrony zasobów i walorów krajobrazowych, w tym m.in.:

a) zebranie dostępnych materiałów publikowanych i niepublikowanych dotyczących krajobrazu oraz analizę i ocenę ich przydatności do sporządzenia operatu;

b) weryfikację i aktualizację jednostek krajobrazowych wyróżnionych w Operacie ochrony zasobów i walorów krajobrazowych (Richling i in. 2000), delimitację ich granic, identyfikację mikrokrajobrazów roślinnych BbPN i ich charakterystykę;

c) udokumentowanie potencjału percepcyjnego mikrokrajobrazów z punktów widokowych;

d) udokumentowanie widoków, panoram ze szlaku wodnego rzeki Biebrzy za pomocą panoram widokowych i fotografii, ich charakterystykę, kategoryzację i ocenę atrakcyjności;

e) ocenę krajobrazu jednostek osadniczo-rolniczych na obszarze parku i jego otuliny;

f) ocenę retrospektywną zmian zachodzących w krajobrazie doliny na przestrzeni ostatnich 20 lat, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki przestrzennej rozwoju zabudowy;

g) ocenę walorów krajobrazu parku, ocenę punktów widokowych, panoram i przygotowanie mapy oceny walorów zidentyfikowanych jednostek krajobrazowych BbPN;

h) aktualizację regionalizacji krajobrazowej;

i) identyfikację i opis zagrożeń walorów krajobrazowych, w szczególności panoram widokowych, wnętrz krajobrazowych, sposobów oraz możliwości ich eliminacji lub ograniczania oddziaływania;

j) przygotowanie koncepcji ochrony walorów krajobrazowych BbPN;

k) zaplanowanie działań ochronnych (z podaniem ich rodzaju, zakresu, lokalizacji, terminu wykonania) oraz uwarunkowań ich realizacji;

l) określenie wskazań i warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w jego użytkowaniu dla poszczególnych mikrokrajobrazów i jednostek krajobrazowych;

m) sformułowanie wniosków do zmian w dokumentach planistycznych gmin, województwa dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń, niezbędnych dla utrzymania walorów krajobrazowych BbPN;

n) przygotowanie struktury bazy danych GIS dotyczącej walorów krajobrazowych BbPN i jej uzupełnienie o pozyskane dane geometryczne i opisowe;

o) przygotowanie „Operatu ochrony zasobów i walorów krajobrazowych BbPN” (elaboratu);

p) przygotowanie map w formie cyfrowej w postaci do wydruku;

q) udział w konsultowaniu zapisów syntezy planu i projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN dotyczących ochrony krajobrazu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ w części X. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach okreslonych we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aktualizacja operatu ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego (OOZDK)

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
73110000 Usługi badawcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część XI zamówienia obejmuje przygotowanie operatu ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym m.in.:

a) analizę istniejących materiałów dokumentacyjnych, w szczególności przeprowadzenie kwerendy archeologicznej, kwerendy historycznej, kwerend archiwalnej i bibliograficznej oraz analizę wyników skanowania laserowego terenu w celu identyfikacji materialnego dziedzictwa kulturowego zachowanego w formie reliktowej;

b) inwentaryzację w terenie (identyfikacja, kartowanie, dokumentacja fotograficzna i opisowa) lub aktualizację stanu materialnych zasobów kulturowych na obszarze BbPN i otuliny;

c) inwentaryzację i aktualizację stanu zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

d) przygotowanie struktury bazy danych zasobów dziedzictwa kulturowego i uzupełnienie jej o pozyskane w ramach operatu dane geometryczne i opisowe;

e) analizę zgromadzonych danych i przygotowanie operatu ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego BbPN i otuliny (elaboratu);

f) przygotowanie map tematycznych w formie cyfrowej w postaci do wydruków;

g) udział w konsultowaniu syntezy planu i projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN, dotyczących ochrony zasobów kulturowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ w części XI. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach okreslonych we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przygotowanie operatu geodezyjnego (OG)

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część XII zamówienia obejmuje przygotowanie operatu geodezyjnego, w tym m.in.:

a) aktualizacja ewidencji gruntów dostosowująca stan ewidencyjny (prawny) do stanu faktycznego (na gruncie) w zakresie użytków leśnych na gruntach BbPN; a w szczególności: wykonanie niezbędnych pomiarów terenowych, przygotowanie dokumentacji geodezyjno-klasyfikacyjnej, przygotowanie wniosków do właściwych Starostów Powiatowych o dokonanie zmian w operatach ewidencji gruntów, przedłożenie wniosków Zamawiającemu do podpisania, a następnie ich złożenie we właściwych Starostwach Powiatowych, monitorowanie postępowań prowadzonych przez Starostwa;

b) przygotowanie wykazu gruntów będących we władaniu Biebrzańskiego Parku Narodowego w granicach obszaru realizacji zamówienia;

c) wykonanie mapy użytkowania gruntów i mapy gruntów według form własności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ w części XII. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach okreslonych we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie ekspertów zaangażowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przygotowanie operatu GIS BbPN (OGIS)

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część XIII zamówienia obejmuje przygotowanie operatu GIS, w tym m.in.:

a) przygotowanie Systemu GIS BbPN w środowisku dostarczonego przez Wykonawcę serwerowego systemu bazodanowego, import do niego wskazanych przez Zamawiającego istniejących danych BbPN oraz danych, które powstaną w wyniku realizacji planu ochrony;

b) przygotowanie aplikacji do zarządzania procesem wdrażania planu ochrony BbPN; instalacja aplikacji na serwerze Zamawiającego oraz przeprowadzenie testów sprawdzających jej działanie;

c) przeprowadzenie szkolenia z obsługi aplikacji: geoportal, desktopowej i mobilnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ w części XIII. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach okreslonych we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy (powyżej 36 miesięcy wymaganych warunkami realizacji zamówienia) okres gwarancji / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy (powyżej 24 miesięcy wymaganych warunkami realizacji zamówienia) okres realizacji asysty technicznej / Waga: 25
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przygotowanie Syntezy planu ochrony BbPN, projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz operatu zagospodarowania przestrzennego

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska
55520000 Usługi dostarczania posiłków
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
72400000 Usługi internetowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część XIV zamówienia obejmuje przygotowanie operatu zagospodarowania przestrzennego i turystycznego oraz przygotowanie Syntezy planu ochrony BbPN i projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ w części XIV. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach okreslonych we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie ekspertów, zaangażowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Dla wszystkich części zamówienia:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla części I, II, III, IV, XIII, XIV zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 800 000 zł.

Dla części V, VIII, IX zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000 zł.

Dla części VI, VII zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, żejest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 300 000 zł.

Dla części X, XI zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000 zł.

Dla części XII zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1 500 000 zł.

W sytuacji gdy wykonawca złoży ofertę na:

1. całość zamówienia, będzie zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 2 000 000 zł;

2. na 2 do 5 części zamówienia, będzie zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1 000 000 zł;

3. na 6 do 10 części zamówienia, będzie zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1 500 000 zł,

4. na 11 do 13 części zamówienia, będzie zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1 800 000 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla części I zamówienia Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca spełniał warunki opisane w rozdziale V, fragmencie dotyczacym części I zamówienia, ppkt. 3) SIWZ.

Dla części II zamówienia Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca spełniał warunki opisane w rozdziale V, fragmencie dotyczacym części II zamówienia, ppkt. 3) SIWZ.

Dla części III zamówienia Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca spełniał warunki opisane w rozdziale V, fragmencie dotyczacym części III zamówienia, ppkt. 3) SIWZ.

Dla części IV zamówienia Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca spełniał warunki opisane w rozdziale V, fragmencie dotyczacym części IV zamówienia, ppkt. 3) SIWZ.

Dla części V zamówienia Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca spełniał warunki opisane w rozdziale V, fragmencie dotyczacym części V zamówienia, ppkt. 3) SIWZ.

Dla części VI zamówienia Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca spełniał warunki opisane w rozdziale V, fragmencie dotyczacym części VI zamówienia, ppkt. 3) SIWZ.

Dla części VII zamówienia Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca spełniał warunki opisane w rozdziale V, fragmencie dotyczacym części VII zamówienia, ppkt. 3) SIWZ.

Dla części VIII zamówienia Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca spełniał warunki opisane w rozdziale V, fragmencie dotyczacym części VIII zamówienia, ppkt. 3) SIWZ.

Dla części IX zamówienia Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca spełniał warunki opisane w rozdziale V, fragmencie dotyczacym części IX zamówienia, ppkt. 3) SIWZ.

Dla części X zamówienia Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca spełniał warunki opisane w rozdziale V, fragmencie dotyczacym części X zamówienia, ppkt. 3) SIWZ.

Dla części XI zamówienia Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca spełniał warunki opisane w rozdziale V, fragmencie dotyczacym części XI zamówienia, ppkt. 3) SIWZ.

Dla części XII zamówienia Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca spełniał warunki opisane w rozdziale V, fragmencie dotyczacym części XII zamówienia, ppkt. 3) SIWZ.

Dla części XIII zamówienia Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca spełniał warunki opisane w rozdziale V, fragmencie dotyczacym części XIII zamówienia, ppkt. 3) SIWZ.

Dla części XIV zamówienia Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca spełniał warunki opisane w rozdziale V, fragmencie dotyczacym części XIV zamówienia, ppkt. 3) SIWZ.

W przypadku części zamówienia: I, III-VIII oraz XIII, zamawiający uzna za spełnione warunki, dotyczące wymaganych specjalizacji w stosunku do osób, którymi będzie dysponował wykonawca, także w przypadku posiadania przez jedną osobę kilku wymaganych tam specjalizacji.

W przypadku, gdy w warunkach udziału w postępowaniu zamawiający postawił warunek posiadania przez osoby, którymi wykonawca będzie dysponował do realizacji zamówienia, doświadczenia w przygotowywaniu planów ochrony krajowych form ochrony przyrody (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000), warunek zostanie uznany za spełniony również w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że osoby te posiadają doświadczenie w wykonywaniu planów ochrony obszarów chronionych w innych krajach, w wymaganym zakresie.

Wykonawca powinien zatrudnić do realizacji przedmiotu zamówienia taką liczbę osób, która będzie niezbędna do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, mając na uwadze w szczególności: zakres zamówienia, dostępne wykonawcy zasoby innych podmiotów i okres udziału innych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy ujęte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ i w jej załącznikach stanowiących część dokumentacji w postępowaniu, udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, POLSKA, Sala nr 38

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonanwców, informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Zamawiajacy zamieści na stronie internetowej: https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi informację z otwarcia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Wzór JEDZ określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z 05.01.2016 r.,ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE z6.1.2016, L 3/16). Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcję, w której opisano sposób wypełnienia JEDZ. Z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego w załączniku nr 10 do SIWZ lub na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

Zamawiający zaznacza, że w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji – Część IV Sekcja α JEDZ.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest złożyć oświadczenie - załącznik nr 9 do SIWZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ZamPublU.

5. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ZamPuIU wymienione w rozdziale VII pkt.5 i 6 SIWZ.

6. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu art. 24aa ust. 1 ZamPubIU, tj. dokona najpierw ocenyofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą. w wysokości okreslonej w rozdziale IX pkt. 1 SIWZ.

8. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom, z wyjątkiem czynności w zakresie realizacji zadań zespołu syntezy planu ochrony polegających na: przygotowaniu syntezy planu ochrony, przygotowaniu projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

9. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: pdf lub doc,lub docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przezWykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jestpodać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

11. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na części zamówienia:

1) II, III, IV, V, XII, XIV jest zobowiązany wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie,

2) I, VIII, IX, XIII jest zobowiązany wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie,

3) VI, VII, X, XI jest zobowiązany wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ZamPublU.

2. Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w Dziale VI art. 179–198g ZamPublU.

3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu, w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ZamPublU, albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

5.3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Na rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się zapośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby, przesyłając jednocześniejej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniuustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020