Lieferungen - 274549-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: In Essig konserviertes Gemüse

2019/S 112-274549

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
17093691
Str. Olari nr. 15, sector 2
Bucureşti
024056
Rumänien
Kontaktstelle(n): Florina Ciuculete
Telefon: +40 213110029
E-Mail: licitatii@social2.ro
Fax: +40 213110029
NUTS-Code: RO321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.social2.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Conserve în oțet, compoturi și gemuri

Referenznummer der Bekanntmachung: 17093691_2019_PAAPD1050636
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15331500
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitie „Conserve in otet, compoturi si gemuri", conform specificatiilor caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 310 642.56 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15331480
15332200
15332400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Conform anexei nr. 3 la propunerea de contract subsecvent si anexei nr. 3 la caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitia de „Conserve in otet, compoturi si gemuri" se va face conform specificatiilor din anexa nr. 1 la caietului de sarcini si anexei nr. 1 la propunerea de acord-cadru.

Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si disponibilitati: lunar, trimestrial, semestrial.

Cel mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se incheia este in valoare de 103 547,52 RON fara TVA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (se va prezenta cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv).

Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 165 din Legea nr. 98/2016.

Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat si buget local) valabil la momentul prezentarii.

Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 60. Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv ori care se afla în relatii comerciale, asa cum sunt acestea prevazute la art. 60, cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire. Se va completa DUAE, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta documentele.

Persoanele ce dețin funcții de decizie in cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire, sunt:

— Florin Stefan Vasile – Director General,

— Carmen Ciobanu – Director general adjunct Direcția economica,

— Cornelia Pârvanu – Director executiv Direcția juridica,

— Ionuț Alexandru Ciornohac – Director executiv Direcția administrativ,

— Cristina Negru – Șef Serviciu administrativ,

— Robert-Daniel Nitu – Șef Serviciu LCA,

— Valentina Badea – Inspector de specialitate Directia Administrativ,

— Florina Ciuculete – Consilier principal Serviciu LCA.

Se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii,

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— Alte documente edificatoare, dupa caz.

Se va avea in vedere obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neincadrarii în situatiile de excludere si [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri medie anuala. Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) sa fie egală sau mai mare decât 207 095,00 RON fără TVA.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Prezentarea oricarui document financiar-contabil legal edificator pe ultimii 3 ani (2016, 2017,2018) prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economica-financiara (de exemplu, bilantul contabil vizat si inregistrat la organele competente sau orice alt document privind veniturile, pentru fiecare an in parte). Pentru calcul echivalentei cifrei de afaceri exprimata in alta moneda decat lei, se va aplica cursul mediu anual lei/ valuta comunicat de BNR.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specifica.t Autoritatea contractantă solicită experiență similară de pana la trei ani, cu o valoare cumulata de minim: 31 060,00 RON fără TVA, la nivelul unui contract/mai multor contracte, valoare ce reprezintă 30 % din valoarea fără TVA a celui mai mare contract subsecvent estimat că se va încheia. Informațiile vor fi completate în DUAE, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar va prezenta documentele conform modalitatii de indeplinire. Prezentarea unor certificate/documente constatatoare care atesta indeplinirea cerintei experientei similare conform solicitărilor de mai sus, reprezintă o garanție minimă pentru îndeplinirea în condiții optime a contractului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantul va demonstra că a mai livrat produse similare, respectiv produse din categoria „alimente” în ultimii 3 ani (se vor calcula anterior datei de depunere a ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului limita prevăzut în anunțul de participare publicat inițial) cu o valoare cumulata de minim 31 060,00 RON fără TVA la nivelul unui contract/mai multor contracte, dovedite cu certificate/documente constatatoare/document edificatoare (care atesta îndeplinirea cerinței, emise de beneficiar si care fac dovada îndeplinirii contractului) ce indica valorile, datele, beneficiarii produselor furnizate, si trebuie sa fie emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Informațiile vor fi completate în DUAE, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar va prezenta documentele.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/08/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/12/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/08/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentația de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la secțiunea „Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, semnate cu semnatura electronica extinsa, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la secțiunea „Documentație, clarificări, decizii” din cadrul anunțului/invitației de participare in termenul prevăzut la punctul I.3, răspunsul autorității fiind dat in termenul prevăzut la II 1.4.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Direcția Juridică a D.G.A.S.P.C. Sector 2
Str. Olari nr. 15, sector 2
București
024056
Rumänien
Telefon: +4 0212522202

Internet-Adresse: www.social2.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019