Lieferungen - 274556-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Haskovo: Arzneimittel

2019/S 112-274556

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
„Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie po onkologiya — Haskovo“ EOOD
000900156
bul. „Saedinenie“ No. 49
Haskovo
6300
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Toma Plamenov Naydenov, Genadiy Todorov Naydenov
Telefon: +359 887678047 / +359 896861279
E-Mail: mdozs@yahoo.com
Fax: +359 38664373
NUTS-Code: BG422

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://sbalohaskovo.org

Adresse des Beschafferprofils: http://sbalohaskovo.org/category/prof-kup/zop/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://sbalohaskovo.org/category/prof-kup/zop/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология — Хасково“ ЕООД по 71 номенклатурни единици'

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на възлагане на настоящата поръчка е периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология — Хасково“ ЕООД по 71 номенклатурни единици. В предмета на обществената поръчка са включени лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „СБАЛО — Хасково“ ЕООД, подробно описани в техническа спецификация — приложение 2 от документацията за участие, които ще се доставят периодично с транспорт на изпълнителя след предварителна писмена заявка от страна на възложителя. Предложените от участника лекарствени продукти следва напълно да отговарят на изискванията на възложителя в техническата спецификация по отношение на посочените генерично наименование, лекарствена форма, количество активно вещество и единична мярка.

Количествата за всяка една номенклатура, посочена в техническата спецификация, са прогнозни. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта и с оглед броя пациенти.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 11 177 117.57 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG422
Hauptort der Ausführung:

„СБАЛО — Хасково“ ЕООД с адрес гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 49 — франко склад болнична аптека

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на възлагане на настоящата поръчка е периодични доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология — Хасково“ ЕООД по 71 номенклатурни единици, подробно описани в техническа спецификация — приложение 2 от документацията за участие, които ще се доставят периодично с транспорт на изпълнителя след предварителна писмена заявка от страна на възложителя. Предложените от участника лекарствени продукти следва напълно да отговарят на изискванията на възложителя в техническата спецификация по отношение на посочените генерично наименование, лекарствена форма, количество активно вещество и единична мярка.

Количествата за всяка една номенклатура, посочена в техническата спецификация, са прогнозни. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта и с оглед броя пациенти. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на действие на договора и по отделните заявки.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 11 177 117.57 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 4 месеца. Стойността на договора се определя, като предложената цена е за изпълнение на поръчката за 12 месеца, но тази стойност може да се увеличи с до 1/3 за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора, като по този начин се формира максималната стойност на договора.

2. Възложителят може да пристъпи към разходването на максималната стойност на договора и преди изтичането на първите 12 месеца, в случай че бъдат изчерпани прогнозните количества продукти от 1 или повече номенклатурни единици вследствие на увеличения брой пациенти, подложени на терапия със съответните лекарствени продукти.

3. Възложителят може да заяви доставката на по големи количества продукти от 1 или повече номенклатурни единици, но само в рамките на максималната стойност на договора.

4. Оферираните цени за опаковка на лекарствени продукти са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие на договора. По изключение договорените цени по договора може да се изменят във връзка с промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти от 30.4.2013 г., правещи невъзможно изпълнението на договора при договорените условия.

5. В случай че в срока на на договора държавно регулираната цена съгласно чл. 261а от ЗЛПХМ на някои от лекарствените продукти стане по-ниска от догорената, изпълнителят е длъжен своевременно да промени цената, на която доставя съответните лекарствени продукти, в съответствие с определената цена в Позитивния лекарствен списък, считано от датата на промяна. В случай че не уведоми възложителя писмено в 5-дневен срок за промяната и не промени цената, възложителят ще заплаща лекарствените продукти по променената цена, считано от датата на съответната актуализация на Позитивния лекарствен списък.

6. В случай че в срока на договора някои лекарствени продукти бъдат извадени от приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък (поради спиране на производство, внос или друга причина), възложителят може да заявява доставката на други лекарствени продукти със същия анатомо-терапевтичен код (АТС код) по цени, определени по реда на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти от 30.4.2013 г.

7. В случай че принципалът на дружеството е провел процедура за централизирана доставка на лекарствени продукти и има сключени рамкови споразумения с избрани изпълнители, възложителят има право да прекрати договора или неговото изпълнение по 1 или повече номенклатурни единици от обособена позиция — едностранно, с 15-дневно писмено предизвестие, без да дължи неустойки или обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Извън посочените случаи договорът може да бъде изменян или допълван от страните с писмено допълнително споразумение при условията на чл. 116 от ЗОП.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Всеки участник може да представи оферта за 1 или повече номенклатури. Всеки участник може да подаде оферта за 1, за няколко или за всички обособени номенклатури. Възложителят не поставя ограничение за броя на номенклатурите, които ще се възлагат на 1 изпълнител.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Информация за вписване на участниците в търговския регистър в държавата членка, в която е установен: посочва се в еЕЕДОП.

*Съгласно приложение XI към Директива 2014/24/ЕС за Република БЪЛГАРИЯ регистърът е „Търговски регистър“.

2. Участниците в процедурата е необходимо да имат право да извършват търговия на едро с лекарствени продукти в съответствие с нормите на ЗЛПХМ. Участниците следва да притежават валидно разрешение за търговия на едро и/или внос на лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или регулаторен орган на друга държава членка, по реда на глава 9 „Търговия на едро с лекарствени продукти“ на ЗЛПХМ.

Участниците следва да притежават лицензия по чл. 32 от ЗКНВП, ако се оферират наркотични вещества или прекурсори.

Информацията се посочва в част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

Доказателства за декларираните в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участниците трябва да притежават валидна система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с предметен обхват доставка на лекарствени продукти, издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Информацията се посочва в част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

Доказателства за декларираните в еЕЕДОП обстоятелства се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Оферираните лекарствени продукти следва да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или на Регламент (ЕО) № 726/2004 г., и да бъдат включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите.

2. Лекарствените продукти следва да бъдат с държавно регулирана цена съгласно чл. 261а от ЗЛПХМ.

3. Възложителят определя максимален срок за доставката на лекарствените продукти по всички обособени позиции: до 4 (четири) часа при спешност и до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на писмена заявка от възложителя по факс, електронна поща или по друг начин.

4. Когато участникът не е производител на предлаганият продукт, той следва да е оторизиран от производителя на продукта или от упълномощен негов представител със специални или изключителни права за продажба на съответния продукт на територията на Р БЪЛГАРИЯ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/07/2019
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/07/2019
Ortszeit: 14:00
Ort:

Сградата на „СБАЛО — Хасково“ ЕООД — администрация, находяща се на адрес гр. Хасково 6300, бул. „Съединение“ № 49

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), и на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон, или от лица, специално упълномощени за настоящата процедура, което се доказва с нотариално заверено пълномощно в оригинал. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП. Възложителят има право да не отстрани участник от процедурата в случай на чл. 55, ал. 4 от ЗОП.

Други основания за отстраняване от участие: на основание чл. 107 от ЗОП и участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основание за отстраняване от прецедарата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена ЕЕДОП, могат да бъдат да изискани при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липса на основание за отстраняване, както и съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и трети лица, ако има такива. Участникът, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да предостави доказателства, че е предприел мерки, които гарантират надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява. Като доказателства за надеждността на участника се представят документи по чл. 58 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019