Услуги - 274568-2020

12/06/2020    S113

България-София: Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер

2020/S 113-274568

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Комисия за регулиране на съобщенията
Национален регистрационен номер: 121747864
Пощенски адрес: ул. „Ген. В. Гурко“ № 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Златка Асенова
Електронна поща: zasenova@crc.bg
Телефон: +359 29492722
Факс: +359 29870695
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.crc.bg
Адрес на профила на купувача: https://crc.bg/bg/rubriki/607/2020-g
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://crc.bg/bg/rubriki/607/2020-g
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри“ на КРС в съответствие с принципите на електронното управление

II.1.2)Основен CPV код
72230000 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящото възлагане е Обособена позиция 2 от обществената поръчка, която се явява Дейност 2 от проекта на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за повишаване ефективността на регулаторната дейност и подобряване качеството на административното обслужване”, който ще бъде реализиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) - процедура BG05SFOP001-1.010.

В изпълнение на предмета на настоящата поръчка следва да се надгради и развие информационна система „Лицензиране и регистри” (ИСЛР) на КРС чрез осъвременяване на нейните функционалности, за предоставяните чрез нея електронни административни услуги, които да се присъединят към ЕПДЕАУ, както и развитие на публичните регистри и подрегистри, които се поддържат от КРС съгласно Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и Закона за пощенските услуги (ЗПУ), както и да се разработи модул и нова ЕАУ Жалби.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 233 333.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72230000 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Република България, гр. София бул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В изпълнение на предмета на настоящата поръчка следва да се надгради и развие информационна система „Лицензиране и регистри” (ИСЛР) на КРС чрез осъвременяване на нейните функционалности, за предоставяните чрез нея електронни административни услуги, които да се присъединят към ЕПДЕАУ, както и развитие на публичните регистри и подрегистри, които се поддържат от КРС съгласно Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и Закона за пощенските услуги (ЗПУ), както и да се разработи модул и нова ЕАУ Жалби.

Развитието на ИСЛР ще включва:

? присъединяване на 7-те основни регистъра и съпътстващите ги подрегистри (общо 47 на брой), поддържани от КРС, към средата за междурегистров обмен (RegiX);

? пускане в експлоатация на нов модул в ИСЛР - модул Жалби, заедно с реализиране и въвеждане в експлоатация на нова ЕАУ за подаване, обработка и изпращане на становища по жалби.

Модулът за онлайн администриране на документи, свързани с жалби срещу предприятия, предоставящи електронни съобщителни и пощенски услуги ще е достъпен през ЕПДЕАУ чрез нова ЕАУ Жалби и ще предоставя възможност на физически и юридически лица да подават жалби до КРС. Модул Жалби ще е интегриран с деловодната система на КРС и ще позволява текущо проследяване на статуса на движение на заведената преписка по жалба както от заявителя, така и от експертите на КРС, които участват или контролират процеса по обработка на жалби.

? присъединяване на 27 електронни административни услуги (26 съществуващи и една нова за жалби, предоставяни от КРС, към Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) и интегрирането им с възможните хоризонтални системи на ЕУ.

Развитието на ИСЛР като цяло ще създаде необходимите предпоставки за по-лесен и по-бърз обмен на информация, както между вътрешните системи на КРС, така и със системи на национално ниво, което ще доведе до подобряване на качеството и бързодействието при предоставянето на административни услуги на гражданите и бизнеса от КРС при прилагане в максимална степен на принципите на електронното управление и използвайки единен подход при предлагането на ЕАУ, интегрирайки се с наличните хоризонтални компоненти на ЕУ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 233 333.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 14
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, по ОПДУ.

II.2.14)Допълнителна информация

Графикът за изпълнение трябва да бъде съобразен с продължителността на дейността и не може да надвишава 14 месеца от датата навлизане в сила на договора за изпълнение на поръчката но не по-късно от 31.12.2021 г.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да са реализирали за последните три приключили финансови години минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят поставя следните изисквания (изисквано минимално ниво): Участникът следва да е реализирал за последните три приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) минимален общ оборот в двукратен размер на прогнозната стойност на поръчката. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката на стойност, равна на прогнозната стойност на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните 3 приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят поставя следните изисквания:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертите за участие в процеурата; При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с поставеното изискване като попълват ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В: “Технически и професионални способности“.

2.Изисквания към екипа: Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката;При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с поставеното изискване като попълват ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В: “Технически и професионални способности“., част „Образователна и професионална квалификация”.

Забележки (когато е приложимо): * Когато Участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, той може да докаже съответствие си с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности като се позове на ресурсите на търговеца. В този случай клонът на чуждестранно лице трябва да представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията за икономическото и финансово състояние, технически и професионални способности се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. За идентичен предмет ще се счита изпълнението на електронна услуга и/или участие в дейност по проектиране и/или разработване и внедряване на регистър/и или приложен софтуер или клиентски софтуер .Под предмет, сходен с предмета на поръчката, Възложителят ще разбира: услуги, включващи анализ и/или проектиране и/или разработване и внедряване на информационни системи, извършване на системна интеграция и поддръжка.

Изисквания към екипа: участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълненинето на поръчката.

2. Ръководител проект – 1 брой

Изисквания за опит: най-малко 3 (три) години опит като ръководител на проект/и в областта на информационните технологии, изпълняване на функции/дейности на ръководител на проект или ръководител на звено в поне един проект с предмет разработване на модулни информационни системи.

Бизнес анализатор - 1 брой

Изисквания за опит:

Минимум 3 /три/ години практически опит в описването на бизнес процеси, бизнес анализ, бизнес решения и моделиране на процеси в областта на информационни системи и технологии, в т.ч. в сферата на електронно управление

Старши програмист - 1 брой

Изисквания за опит:

• Минимум 3 години опит в проектирането, разработването, внедряването, интегрирането и поддържането на приложен софтуер и/или

• Да притежава опит като старши програмист на минимум три ИТ дейности, свързани с проектиране, разработване, внедряване, интегриране и поддръжка на уеб-базирани информационни системи;

Програмист – 3 броя

Изисквания за опит:

Минимум 2 години опит в проектирането, разработването, внедряването и поддържането на приложен софтуер;

Тест мениджър - 1 брой

Изисквания за опит:

• Минимум 2 години опит в планиране и управление на процеса и дейностите по осигуряване на качеството, приложението на тестови софтуери, познаване на методологията за тестване и разработване на инструменти и управление на инциденти;

• Опит в осигуряването на качеството в минимум 1 успешно изпълнена дейност, за разработка и внедряване на уеб-базирани информационни системи;

Специалист осигуряване на качеството (QA) - 2 броя

Изисквания за опит:

• Минимум 1 година опит в изпитанието на софтуер, създаване на потребителски случаи, автоматично тестване;

• Опит в осигуряването на качеството в минимум 1 успешно изпълнена дейност, за разработка и внедряване на уеб-базирани информационни системи;

ИТ специалист за етап „Поддръжка“ – 2 броя

Изисквания за опит:

• Опит в извършване на диагностика и отстраняване на възникнали повреди, осигуряване на телефонна поддръжка чрез софтуер за отдалечен достъп – минимум 1 година;

• Опит в поддръжка на информационни системи - минимум 1 година;

Забележка: Допустимо е един експерт да покрива до две позиции в ключовия екип на Изпълнителя.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Освобождаването на сумата по гаранцията се извършва, както следва:

— 80 % (осемдесет на сто) от стойността на гаранцията за изпълнение на договора се освобождава до 10 (десет) работни дни след изтичане на 30 дни от подписването на окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на изпънението на дейностите по Етап 5 „Обучение”,

— 20 % (двадесет на сто) от стойността на гаранцията за изпълнение на договора е предназначена за обезпечаване на гаранционното обслужване и се освобождава до 10 (десет) работни дни след изтичането на срока за гаранционна поддръжка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/07/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/07/2020
Местно време: 10:00
Място:

Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Й. В. Гурко“ № 6

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно чл. 54 от ППЗОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Проектът на КРС „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, който ще бъде реализиран по ОПДУ, ще бъде изпълнен посредством възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП и ППЗОП при четири самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция 1 „Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет“; Обособена позиция 2 „Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри“ на КРС в съответствие с принципите на електронното управление“; Обособена позиция 3 „Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги“; Обособена позиция 4 „Разработка на механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на Република България, чрез разработване на мобилно приложение за предупреждаване на потребителите и събиране на информация от КРС за районите, в които е регистриран несъзнателен роуминг“

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 728 000,00 лв. без ДДС.

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, когато обществената поръчка има прогнозна стойност, по-голяма или равна на 271 000 лева без включен ДДС за доставки и услуги, Възложителят прилага предвидената в чл. 18, ал. 1, т. 1 на ЗОП процедура. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, обществената поръчка се възлага по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на този вид процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно, прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. Съгласно чл. 21, ал. 5 от ЗОП, когато обособена позиция се възлага самостоятелно, се спазва редът, приложим за общата стойност на цялата поръчка.

Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната позиция не надхвърля 156 464,00 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи, независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на поръчката. С оглед изложеното:

— на основание чл. 21, ал. 5 от ЗОП, Обособени позиции 1, 2 и 3 се възлагат самостоятелно по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП – чрез обявяване на три открити процедури,

— на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Обособена позиция

4 се възлага по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП - чрез събиране на оферти с обява.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обжалването е съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/06/2020