Lieferungen - 274569-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Stettin: Elektrizität

2019/S 112-274569

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Uniwersytet Szczeciński
001208777
al. Papieża Jana Pawła II 31
Szczecin
70-453
Polen
Kontaktstelle(n): Sekcja Zamówień Publicznych
Telefon: +48 914441151
E-Mail: bereszko@univ.szczecin.pl
Fax: +48 914441065
NUTS-Code: PL424

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.univ.szczecin.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://zp.univ.szczecin.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/usz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/usz
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: DP/371/65/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w planowanej ilości około: - 19 087,50 MWh (megawatogodzin) i całkowitej mocy umownej – 2 967 MW (megawat) dla obiektów dydaktycznych, domów studenckich i pozostałych obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego + Gorzów Wielkopolski – województwo lubuskie

Dostawa odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755), obowiązującymi rozporządzeniami do wyżej wymienionej ustawy, kodeksu cywilnego oraz zgodnie z zasadami określonymi w koncesjach.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424
Hauptort der Ausführung:

Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby następujących punktów poboru energii - (PPE) Uniwersytetu Szczecińskiego, wg załącznika nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia:

2. Zakup przez Zamawiającego a sprzedaż przez Wykonawcę energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755), oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi Zamawiający określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz.623, z zm.)

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV); 09.30.00.00-2

4. Zamawiający nie gwarantuje zakupu ilości energii elektrycznej określonej w szacunkowym zużyciu energii.

5. Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będzie na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych

6. Rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie według cen jednostkowych dla każdego punktu poboru energii, na podstawie faktycznego zużycia energii.

7. W chwili obecnej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla Zamawiającego jest ENEA Operator spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

8. Ponadto, do zakresu przedmiotu zamówienia należy:

a. Gwarancja niezmienności ceny energii elektrycznej na okres 36 miesięcy obowiązywania umowy. Nie dotyczy zmiany stawki podatku VAT i podatku akcyzowego. W sytuacji gdy stawki ustalone przez Urząd Regulacji Energetyki zostaną obniżone, Wykonawca obniży odpowiednio cenę stawki w danej taryfie.

b. Udogodnienie w postaci jednej faktury z załącznikiem, w którym wyszczególnione będą wszystkie obiekty (PPE) ze standardowym opisem zużycia energii elektrycznej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W celu potwierdzenia że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający żąda przedłożenia aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną umowy generalnej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub oświadczenia o posiadaniu takiej umowy

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia, zaś w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, lub jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

Aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Wykluczenie wykonawcy następuje, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;

2) w art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4 ustawy Pzp.

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 80 000,00 PLN.

(słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

Wadium może być wniesione w:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub SKOK z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, 2000 r. z późniejszymi zmianami).

1.1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota oznaczona w punkcie 1 powinna zostać przelana na konto Zamawiającego:

W banku: Bank Pekao S.A II/O Szczecin

Nr konta: 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732,

Zaleca się, by Wykonawca dołączył do oferty kserokopię polecenia przelewu.

2. Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert).

2.1 W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, za pośrednictwem platformy zakupowej– Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej na zasadach określonych w SIWZ – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/.W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:

a) w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;

b) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji(sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;

c) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

2) W celu potwierdzenia że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił należyte wykonanie na przestrzeni ostatnich 3 lat podobnych dostaw o średniej rocznej wartości co najmniej 500 000,00 PLN (1 500 000,00 PLN łącznie przez 3 ostatnie lata). Zamawiający zaleca przygotowanie wykazu na wzorze wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. b ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 lit. b ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Cena oferty służyć będzie do celów oceny ofert zgodnie ze wskazanym kryterium. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, tj. 8 217 261,00 PLN brutto – które zdarzenie wystąpi wcześniej.

Zamawiający korzysta z dyspozycji normy art. 43 ust. 2b ust. 1 Pzp, skracając termin składania ofert.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/06/2019
Ortszeit: 11:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 60 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/06/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin, POLSKA o godzinie 12:00 za pomocą platformy zakupowej.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zgodnie z uPzp

Uwaga:

W punkcie IV.2.6 prawidłowy termin związania ofertą to 60 dni, a nie miesięcy. Błędnie skonstruowany generator ogłoszeń uniemożliwia wprowadzenie poprawnych danych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/06/2019