Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Usługi - 274590-2020

Submission deadline has been amended by:  380043-2020
12/06/2020    S113

Polska-Słupsk: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 113-274590

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Pomorska w Słupsku
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001459
Adres pocztowy: ul. Arciszewskiego 22a
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Zagdan
E-mail: zampub@apsl.edu.pl
Tel.: +48 598405206
Faks: +48 598405380
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apsl.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Numer referencyjny: ZP/11/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie systemów informatycznych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku. Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup, dostawę i montaż sprzętu niezbędnego do działania systemów informatycznych.

Zamówienia zostało podzielone na 4 zadania częściowe.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wirtualne laboratoria wraz z nauką oprogramowania

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Pomorska, ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wirtualne laboratoria wraz z nauką oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4.1. oraz nr. 10 do SIWZ. Zadanie obejmuje także:

— bezterminowa Licencja na wirtualne Laboratoria

— prawo do nowszych wersji- aktualizacja

— wdrożenie,

— testy,

— szkolenia dla administratorów i użytkowników,

— integrację.

Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

2.5 Termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt.19.3.3 SIWZ.

W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny gwarancyjny serwis techniczny w okresie gwarancji na następujących warunkach:

— wykonawca jest zobowiązany usunięcia wady poprzez przywrócenie działania oprogramowania i systemu do użytkowania, zgodnie z celem przedmiotu zamówienia w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia wady,

— wada oprogramowania lub systemu to brak działania lub błędne działanie systemu niezgodne z założeniami, specyfikacją techniczną (opisem przedmiotu zamówienia), wada obejmuje: awarie, błędy, usterki:

a) awaria – zakłócenie działania oprogramowania lub systemu uniemożliwiające realizowanie jednej z jego części; ciąg jednocześnie występujących Wad mających ten sam wyżej opisany skutek; nie istnieje obejście zakłócenia lub powoduje ono nieuzasadnione ekonomicznie koszty;

b) błąd – zakłócenie działania oprogramowania lub systemu, polegające na nienależytym działaniu/ nie działaniu jednej z funkcji; istnieje obejście zakłócenia powodujące znaczne nakłady pracy, zaś cały system funkcjonuje;

c) usterka – zakłócenie działania oprogramowania lub systemu, polegające na nienależytym działaniu jego części, nie ograniczające działania całego systemu; nie mające istotnego wpływu na zastosowanie Oprogramowania i nie będące Awarią lub Błędem

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dotyczącego zadania nr 1,2, 3 oraz 4 zobowiązany jest do:

1 opracowania i wdrożenia systemów informatycznych/oprogramowania,

2 przekazania niezbędnych instrukcji, wyjaśnień w języku polskim,

3 przekazania kodów i kluczy niezbędnych do korzystania przedmiotu zamówienia,

4 do przeszkolenia pracowników Zamawiającego, w tym administratorów i użytkowników w zakresie niezbędnym do pełnego korzystania z przedmiotu zamówienia, w ilości minimum dwa dni po 5 godzin – szkolenia,

5 zapewnienia usługi wsparcia wdrożonych systemów/programów – do końca okresu gwarancyjnego,

6 udzielenia nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z przedmiotu umowy w pełnym zakresie

7 wykonania wszelkich aktualizacji.

W przypadku, gdy w dokumentacji bądź SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub odniesienia do norm, aprobat, specyfikacji technicznych, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, przy czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 1: 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych i 00/100).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Zintegrowany Program Uczelni- jakość dla rozwoju!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

72000000-5 Usługi informatyczne, konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72253200- 5 Usługi w zakresie wsparcia systemu

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie systemu symulacje biznesowe wraz z nauką oprogramowania.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Pomorska, ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie i wdrożenie systemu symulacje biznesowe wraz z nauką oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4.2. do SIWZ

Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

Termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt.19.3.3 SIWZ.

W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny gwarancyjny serwis techniczny w okresie gwarancji na następujących warunkach:

— wykonawca jest zobowiązany usunięcia wady poprzez przywrócenie działania oprogramowania i systemu do użytkowania, zgodnie z celem przedmiotu zamówienia w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia wady,

— wada oprogramowania lub systemu to brak działania lub błędne działanie systemu niezgodne z założeniami, specyfikacją techniczną (opisem przedmiotu zamówienia), wada obejmuje: awarie, błędy, usterki:

a) awaria – zakłócenie działania oprogramowania lub systemu uniemożliwiające realizowanie jednej z jego części; ciąg jednocześnie występujących Wad mających ten sam wyżej opisany skutek; nie istnieje obejście zakłócenia lub powoduje ono nieuzasadnione ekonomicznie koszty;

b) błąd – zakłócenie działania oprogramowania lub systemu, polegające na nienależytym działaniu/ nie działaniu jednej z funkcji; istnieje obejście zakłócenia powodujące znaczne nakłady pracy, zaś cały system funkcjonuje;

c) usterka – zakłócenie działania oprogramowania lub systemu, polegające na nienależytym działaniu jego części, nie ograniczające działania całego systemu; nie mające istotnego wpływu na zastosowanie Oprogramowania i nie będące Awarią lub Błędem

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dotyczącego zadania nr 1,2, 3 oraz 4 zobowiązany jest do:

1 opracowania i wdrożenia systemów informatycznych/oprogramowania,

2 przekazania niezbędnych instrukcji, wyjaśnień w języku polskim,

3 przekazania kodów i kluczy niezbędnych do korzystania przedmiotu zamówienia,

4 do przeszkolenia pracowników Zamawiającego, w tym administratorów i użytkowników w zakresie niezbędnym do pełnego korzystania z przedmiotu zamówienia, w ilości minimum dwa dni po 5 godzin – szkolenia,

5 zapewnienia usługi wsparcia wdrożonych systemów/programów – do końca okresu gwarancyjnego,

6 udzielenia nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z przedmiotu umowy w pełnym zakresie

7 wykonania wszelkich aktualizacji.

W przypadku, gdy w dokumentacji bądź SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub odniesienia do norm, aprobat, specyfikacji technicznych, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, przy czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 2: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Zintegrowany Program Uczelni- jakość dla rozwoju!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

72000000-5 Usługi informatyczne, konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72253200- 5 Usługi w zakresie wsparcia systemu

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie systemu E-learning wraz z nauką oprogramowania.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Pomorska, ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie i wdrożenie systemu E-learning wraz z nauką oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4.3 do SIWZ.

Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

Termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt.19.3.3 SIWZ.

W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny gwarancyjny serwis techniczny w okresie gwarancji na następujących warunkach:

— wykonawca jest zobowiązany usunięcia wady poprzez przywrócenie działania oprogramowania i systemu do użytkowania, zgodnie z celem przedmiotu zamówienia w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia wady,

— wada oprogramowania lub systemu to brak działania lub błędne działanie systemu niezgodne z założeniami, specyfikacją techniczną (opisem przedmiotu zamówienia), wada obejmuje: awarie, błędy, usterki:

a) awaria – zakłócenie działania oprogramowania lub systemu uniemożliwiające realizowanie jednej z jego części; ciąg jednocześnie występujących Wad mających ten sam wyżej opisany skutek; nie istnieje obejście zakłócenia lub powoduje ono nieuzasadnione ekonomicznie koszty;

b) błąd – zakłócenie działania oprogramowania lub systemu, polegające na nienależytym działaniu/ nie działaniu jednej z funkcji; istnieje obejście zakłócenia powodujące znaczne nakłady pracy, zaś cały system funkcjonuje;

c) usterka – zakłócenie działania oprogramowania lub systemu, polegające na nienależytym działaniu jego części, nie ograniczające działania całego systemu; nie mające istotnego wpływu na zastosowanie Oprogramowania i nie będące Awarią lub Błędem

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dotyczącego zadania nr 1,2, 3 oraz 4 zobowiązany jest do:

1 opracowania i wdrożenia systemów informatycznych/oprogramowania,

2 przekazania niezbędnych instrukcji, wyjaśnień w języku polskim,

3 przekazania kodów i kluczy niezbędnych do korzystania przedmiotu zamówienia,

4 do przeszkolenia pracowników Zamawiającego, w tym administratorów i użytkowników w zakresie niezbędnym do pełnego korzystania z przedmiotu zamówienia, w ilości minimum dwa dni po 5 godzin – szkolenia,

5 zapewnienia usługi wsparcia wdrożonych systemów/programów – do końca okresu gwarancyjnego,

6 udzielenia nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z przedmiotu umowy w pełnym zakresie

7 wykonania wszelkich aktualizacji.

W przypadku, gdy w dokumentacji bądź SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub odniesienia do norm, aprobat, specyfikacji technicznych, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, przy czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 3: 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące i pięćset złotych i 00/100)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Zintegrowany Program Uczelni- jakość dla rozwoju!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

72000000-5 Usługi informatyczne, konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72253200- 5 Usługi w zakresie wsparcia systemu

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie systemu wirtualnego asystenta studenta wraz z nauką oprogramowania.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Pomorska, ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie i wdrożenie systemu wirtualnego asystenta studenta wraz z nauką oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4.4 do SIWZ.

Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

Termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt.19.3.3 SIWZ.

W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny gwarancyjny serwis techniczny w okresie gwarancji na następujących warunkach:

— wykonawca jest zobowiązany usunięcia wady poprzez przywrócenie działania oprogramowania i systemu do użytkowania, zgodnie z celem przedmiotu zamówienia w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia wady,

— wada oprogramowania lub systemu to brak działania lub błędne działanie systemu niezgodne z założeniami, specyfikacją techniczną (opisem przedmiotu zamówienia), wada obejmuje: awarie, błędy, usterki:

a) awaria – zakłócenie działania oprogramowania lub systemu uniemożliwiające realizowanie jednej z jego części; ciąg jednocześnie występujących Wad mających ten sam wyżej opisany skutek; nie istnieje obejście zakłócenia lub powoduje ono nieuzasadnione ekonomicznie koszty;

b) błąd – zakłócenie działania oprogramowania lub systemu, polegające na nienależytym działaniu/ nie działaniu jednej z funkcji; istnieje obejście zakłócenia powodujące znaczne nakłady pracy, zaś cały system funkcjonuje;

c) usterka – zakłócenie działania oprogramowania lub systemu, polegające na nienależytym działaniu jego części, nie ograniczające działania całego systemu; nie mające istotnego wpływu na zastosowanie Oprogramowania i nie będące Awarią lub Błędem

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dotyczącego zadania nr 1,2, 3 oraz 4 zobowiązany jest do:

1 opracowania i wdrożenia systemów informatycznych/oprogramowania,

2 przekazania niezbędnych instrukcji, wyjaśnień w języku polskim,

3 przekazania kodów i kluczy niezbędnych do korzystania przedmiotu zamówienia,

4 do przeszkolenia pracowników Zamawiającego, w tym administratorów i użytkowników w zakresie niezbędnym do pełnego korzystania z przedmiotu zamówienia, w ilości minimum dwa dni po 5 godzin – szkolenia,

5 zapewnienia usługi wsparcia wdrożonych systemów/programów – do końca okresu gwarancyjnego,

6 udzielenia nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z przedmiotu umowy w pełnym zakresie

7 wykonania wszelkich aktualizacji.

W przypadku, gdy w dokumentacji bądź SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub odniesienia do norm, aprobat, specyfikacji technicznych, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, przy czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 4: 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące i pięćset złotych i 00/100)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Zintegrowany Program Uczelni- jakość dla rozwoju!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

72000000-5 Usługi informatyczne, konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72253200- 5 Usługi w zakresie wsparcia systemu

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:

1. dla zadania nr 1.: wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wdrożeniu systemu informatycznego zdalnych pracowni komputerowych o wartości co najmniej 200 0000 zł brutto.

2. dla zadania nr 2: wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wdrożeniu oprogramowania do nauczania internetowego o wartości co najmniej 70 000 zł brutto.

3. dla zadania nr 3: wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wdrożeniu oprogramowania do nauczania internetowego o wartości co najmniej 70 0000 zł brutto.

4. dla zadania nr 4.: wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wdrożeniu systemu informatycznego o wartości co najmniej 70 0000 zł brutto.

Uwaga!

W przypadku wykazania przez Wykonawców wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej) w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany;

2. Zadania częściowego nr 1, 2, 3, 4:

Skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:

a) jedną osobę, która pełniła będzie funkcję programisty, posiadającego wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym oraz legitymującą się minimum 3 letnim doświadczeniem w zakresie budowy oprogramowania webowego w połączeniu z systemami bazodanowymi.

b) jedną osobę, która będzie pełniła funkcje konsultanta:

— legitymującą się minimum 3 letnim doświadczeniem na stanowisku inżyniera systemów informatycznych lub trenera systemów informatycznych oraz przeprowadzonymi szkoleniami użytkowników końcowych z wdrażanych technologii systemów informatycznych:

Uwaga: jedna osoba może pełnić funkcje wskazane powyżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodą poniesiona przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Uwaga

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

1. wykazu osób, o których mowa w pkt. 7.2.3.5. SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

2. wykazu wykonanych usług, o których mowa w pkt. 7.2.3. SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wykaz usług stanowi załącznik nr 11 do SIWZ;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji umowy zawarte zostały w załącznikach 3.1.- 3.4. do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 13:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.

W Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Arciszewskiego 22a, za pomocą platformy zakupowej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8Pzp.

2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić następ. oświadczenia i dokumenty: oświad. Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie.spełnienia warunków udziału w postępowaniu.i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ;odpis właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 Pzp;Oświadczenie Wykonawcy o:

a) braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo–w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);

b) braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp);

c) braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.24 ust. 5 pkt 8 Pzp; – oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Na potwierdzenie braku podst.do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświad. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

4. Ofertę, JEDZ oraz pozostałe dokumenty Wykonawca składa w formie dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą platformy zakupowej.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert oraz innych dokumentów oraz oświadczeń w formie pisemnej.

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

— w pkt 9.8.1. SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— w pkt 9.8.4.–9.8.6. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Pezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020