Lieferungen - 274629-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Personalcomputer

2019/S 112-274629

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miasto Poznań
pl. Kolegiacki 17
Poznań
61-841
Polen
Kontaktstelle(n): Henryk Słomiński
Telefon: +48 618785210
E-Mail: zp@um.poznan.pl
Fax: +48 618785203
NUTS-Code: PL415

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.poznan.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 300 zestawów komputerowych klasy PC

Referenznummer der Bekanntmachung: ZOU-XII.271.2.2019.HS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa do siedziby Urzędu Miasta Poznania 300 zestawów komputerowych klasy PC, fabrycznie nowych, nieużywanych, o parametrach określonych w załącznikach nr 1a (dla części 1) i 1b (dla części 2) do wzoru umowy.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część 1: Dostawa 150 zestawów komputerowych klasy PC;

Część 2: Dostawa 150 zestawów komputerowych klasy PC.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Wymagane jest zapewnienie minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji producenta i sprzedającego na dostarczony sprzęt.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 591 600.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 150 zestawów komputerowych klasy PC

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415
Hauptort der Ausführung:

Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa do siedziby Urzędu Miasta Poznania 150 zestawów komputerowych klasy PC, fabrycznie nowych, nieużywanych, o parametrach określonych w załączniku nr 1a (dla części 1) do wzoru umowy. Wymagane jest zapewnienie minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji producenta i sprzedającego na dostarczony sprzęt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne sprzętu wg BAPCo SYSmark 2014 SE Office Productivity / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne sprzętu wg BAPCo SYSmark 2014 SE Overall Rating / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji producenta i sprzedającego powyżej 60 m-cy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 150 zestawów komputerowych klasy PC

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415
Hauptort der Ausführung:

Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa do siedziby Urzędu Miasta Poznania 150 zestawów komputerowych klasy PC, fabrycznie nowych, nieużywanych, o parametrach określonych w załączniku nr 1b (dla części 2) do wzoru umowy. Wymagane jest zapewnienie minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji producenta i sprzedającego na dostarczony sprzęt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne sprzętu wg BAPCo SYSmark 2014 SE Office Productivity / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne sprzętu wg BAPCo SYSmark 2014 SE Overall Rating / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji producenta i sprzedającego powyżej 60 m-cy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 009-016000
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 150 zestawów komputerowych klasy PC

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
ul. Wolność 8 lok. 4
Radom
26-600
Polen
E-Mail: przetargi@cezarkomputery.pl
NUTS-Code: PL921
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 327 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 295 800.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 150 zestawów komputerowych klasy PC

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
ul. Wolność 8 lok. 4
Radom
26-600
Polen
E-Mail: przetargi@cezarkomputery.pl
NUTS-Code: PL921
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 327 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 295 800.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2 a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019