Leveringen - 274634-2019

13/06/2019    S112    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krosno: Fotovoltaïsche zonnecellen

2019/S 112-274634

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
Krosno
38-400
Polen
Telefoon: +48 134743218
E-mail: zp@um.krosno.pl
NUTS-code: PL821

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.krosno.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna

Referentienummer: ZP.271.33.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna”realizowanego w trybie dostawa i montaż, łącznie z koncepcją zabudowy instalacji OZE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 7 do SIWZ–PFU. W celu sporządzenia oferty w pierwszej kolejności należy stosować się do zapisów zawartych w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, a gdy takich brak – do zapisów w Załączniku nr 7 do SIWZ – Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Realizacja zamówienia obejmować będzie wykonanie 6-ciu instalacji fotowoltaicznych wraz z dokumentacją techniczną w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Krosna:

1) DPS nr 1, ul. Żwirki i Wigury 4a.

2) DPS nr 2, ul. Kletówki 7.

3) MZS nr 4; SP nr 15, Gimnazjum nr 4, II LO, ul. Kisielewskiego 18.

4) ZSP nr 1; ul. Podkarpacka 16.

5) ZSP nr 4 w Krośnie „Naftówka”, ul. Boh. West. 20.

6) ZSP nr 5; ul. Rzeszowska 10.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 828 102.00 PLN / Hoogste offerte: 870 630.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261215
71321000
45000000
45300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Krosno

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna” realizowanego w trybie dostawa i montaż, łącznie z koncepcją zabudowy instalacji OZE.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 7 do SIWZ – PFU.

W celu sporządzenia oferty w pierwszej kolejności należy stosować się do zapisów zawartych w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, a gdy takich brak – do zapisów w Załączniku nr 7 do SIWZ –Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Realizacja zamówienia obejmować będzie wykonanie 6-ciu instalacji fotowoltaicznych wraz z dokumentacją techniczną w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Krosna:

1) Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Żwirki i Wigury 4a.

2) Dom Pomocy Społecznej nr 2, ul. Kletówki 7.

3) Miejski Zespół Szkół nr 4; Szkoła Podstawowa nr 15, Gimnazjum nr 4, II LO, ul. Kisielewskiego 18.

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1; ul. Podkarpacka 16.

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie „Naftówka”, ul. Bohaterów Westerplatte 20.

6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5; ul. Rzeszowska 10.

Moc wszystkich wykonanych generatorów fotowoltaicznych musi wynosić nie mniej niż 199,8 kWp i nie może przekroczyć 200 kWp.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dostawa modułów fotowoltaicznych w technologii wykonania nie gorszej niż 5 BB / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Oferowane moduły posiadają certyfikat śladu węglowego „carbon footprint” / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Tolerancja napięcia zasilania falownika AC nie mniej niż +/-15 % / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Wydłużenie okresu gwarancji na wszystkie moduły fotowoltaiczne / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Wydłużenie okresu gwarancji na każdy falownik / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.03.01.00-18-0379/17-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
FlexiPower Group Sp. z o.o.
ul. Majora Hubala 157
Wola Zaradzyńska
95-054
Polen
NUTS-code: PL712
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
FlexiPower Group Sp. k.
ul. Majora Hubala 157
Wola Zaradzyńska
95-054
Polen
NUTS-code: PL712
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 074 613.00 PLN
Laagste offerte: 828 102.00 PLN / Hoogste offerte: 870 630.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie: 1) przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp; 2) powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy do wniesienia odwołania: 1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej, 3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 pkt. 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2019