Leveringen - 274680-2019

13/06/2019    S112    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Nevers: Aardgas

2019/S 112-274680

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Inserr
122 rue des Montapins
Nevers
58000
Frankrijk
Telefoon: +33 386599058
E-mail: anne.meunier@inserr.fr
NUTS-code: FRC12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.inserr.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://www.synapse-entreprises.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Groupement d'intérêt public
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

La fourniture (molécule), l'acheminement, la livraison de gaz naturel rendu site et les services associés.

Referentienummer: MP 19.001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La fourniture (molécule), l'acheminement, la livraison de gaz naturel rendu site et les services associés.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 36 010.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC12
Voornaamste plaats van uitvoering:

Inserr.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La fourniture (molécule), l'acheminement, la livraison de gaz naturel rendu site et les services associés.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 052-118926
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: MP 19.001
Benaming:

La fourniture (molécule), l'acheminement, la livraison de gaz naturel rendu site et les services associés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Total énergie gaz SA
42990935100125
2 place Jean Millier La Défense 6
Courbevoie
92400
Frankrijk
Telefoon: +33 141353525
E-mail: Marches-publics.tegaz@total.com
NUTS-code: FR105

Internetadres: https://total.direct-energie.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 817.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 010.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Dijon
22 rue d'Assas
Dijon
21000
Frankrijk

Internetadres: http://dijon.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2019